Интеркултурно Образование

Ромско Образование

Подпомагане на студенти от специалност ”Социална педагогика” за превенция на отпадащи от училище деца от ромски произход

доц. д-р Соня Георгиева, ПФНО при РУ „А. Кънчев” В последните години отпадането от училище е проблем с многостранна негативна рефлексия-трайна неграмотност и безработица като житейска перспектива, създаване на предпоставки за агресивно поведение, афиширане на отрицателен национален имидж в глобализиращия се свят и други. Това ориентира към търсене на практики със студенти, които в бъдещата си […]

Read More

Училището – пъстър свят на моите мечти

Даниела Цоньовска – директор, Стела Цоньовска – автор на филма, Темнужка Костовска Филмът «Училището – пъстър свят на моите мечти», е добра практика по програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” в СОУ „Христо Смирненски”, гр. Койнаре, като базово училище с пилотни училища ОУ „Христо Ботев”, с. Глава, ОУ „Христо Ботев”, с. Чомаковци, и […]

Read More

Дейности и инициативи за ограничаване отпадането на ромските деца от училище в ОУ„Любен Каравелов”, град Пещера

Дафинка Самарджиева ВИЗИЯ ОУ „Любен Каравелов” е училище на територията на град Пещера. По традиция училището ни приема ученици от два ромски квартала – „Едиверен” и „Луковица” и ученици от ромски произход, завършили начално образование в други училища в града. В училището се обучават около 370 ученици от І-ви до VІІІ-ми клас, които са разпределени […]

Read More

Ефективност в работата за намаляване на отсъствията и отпадналите ученици на ниво училище – добри практики от област Враца

Димитър Костов, Директор на ОУ„Св.Кл.Охридски”, с. Тишевица,Община Враца Този документ представлява кратък обзор на проблема с отпадането от училище на ученици от ромската общност. Ще се опитам да направя преглед на текущото състояние на отпадането в две училища от Община Враца, работещи съвместно в проект „Намаляване отпадането на ромски ученици от училище” на Център „Амалипе” и […]

Read More

Дейности за ограничаване отпадането на ромски деца от училище

Красимира Димитрова ОУ„Генерал Карцов”, с. Христо Даново, общ. Карлово Още в средата на 20 век правото на образование е провъзгласено за едно от фун­даменталните човешки права. В приетата от ООН Всеобща декларация за правата на човека се прокламира, че „всяка личност има право на образование”.[1] Резултатите от различни изследвания показват, че въпросът с отпадащите е […]

Read More

Ученици, учители, родители – заедно

Таня Иванова, Нели Янкова, Милена Михайлова ОУ „Цанко Церковски”, с. Средище, област Силистра Образователната среда в ОУ „Ц. Церковски” e мултикултурна – учениците са от ромски /95%/, български, турски и татарски произход. В преобладаващата си част са от социално слаби семейства. Мисията на училището е: Формиране на знания, умения и способности, които да гарантират активно участие в учебния процес, […]

Read More

Училищна програма за превенция на отпадането на ученици от училище в ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, общ. Правец

Мая Пенчева и Боряна Николова, ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, общ. Правец В училището се обучават 58 ученици в 4 слети паралелки, както от с. Видраре, така и от съседните села Равнище и Манаселска река. Поради възможността да ползват безплатно общежитие и храна, има ученици и от гр. Правец.31 % от децата са със специални […]

Read More

Проблеми и мечти с различен цвят и темперамент

Тодорка Атанасова, Надежда Петрова, Галина Тошкова ОУ „Добри Войников”, с.Победа, общ.Добрич България е страна, в която живеят хора с различен етнически произход: българи, турци, роми, арменци, руснаци, евреи, власи, татари и др. Налага се българското училище да дава „образование без предразсъдъци”, насочено към опознаване, разбиране и приемане на социолкултурното разнообразие. Да формира готовност за компетентност, интеркултурно общуване, взаимодействие и […]

Read More

Заедно работим и заедно успяваме

Павлина Филева, Диана Георгиева, Маргарита Иванова, ОУ „Христо Ботев”, с. Каспичан Правото на образование е едно от фундаменталните човешки права. Неговата роля е да разкрива таланта и потенциала на всеки човек, да допринася за развитие на личността, да способства за подобряване социалния статус на хората и да подпомага преобразуванията в различните човешки общности. Един от […]

Read More

Не е важно, че няма да бъде лесно, важното е да бъде успешно

Валери Стоилов, Даниела Мицова, ОУ „Христо Ботев”, с. Невестино Като фундаментална цел на училищното образование в България е определена целта за запазване и развиване на детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения, както и да спомага за израстването на детето като самостоятелно мислеща […]

Read More
Page 5 of 7« First...34567