Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи през 2020 г.

За трета година МОН разпределя допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи между детски градини и училища с висока концентрация, като през 2020 г. те са в размер на  29 114 334 лв. Новото през настоящата година е, че са повишени стандартите за всички групи училища и за всички степени. Другата новост е, че стандартите в средна степен са допълнително повишение и достигат 75% от стандартите в предучилищна и основна степен. 

Предоставянето на средства за работа с уязвими групи става на базата на чл. 52 а и 52б от Наредба за финансирането и таблиците към тях. Актуалната таблица на средствата, които ще бъдат предоставени през 2020 година вижте тук или на страницата на МОН.

Въпреки че предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи се случва за трети път, много от конкретните особености не са до край изяснени и възникват множество въпроси. На базата на опита от  предходните години, натрупан в училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, Център „Амалипе” предлага отговори на някои от важните въпроси:

 

Кои училища и детски градини могат да получат средствата по чл. 52 а и 52б?

– училищата и детските градини, които са попълнили информация в НЕИСПУО от работна карта “Характеристики на средата” за повече от 80 % от децата в детска градина или за учениците в основна степен и средна степен. Изискване е също така  в тях да се обучават поне 15 деца / ученици в предучилищна, основна или средна степен;

– в тях концентрацията на деца от уязвимите групи да е поне 20 %. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени /  от уязвими групи;

– да обучават в предучилищна, основна или средна степен: през 2018 не бе предвидено отпускането на средства за учениците от средна степен, но от 2019 г. това вече е факт.

През 2020 г. се получават средства на базата на информацията, подадена чрез НЕИСПУО през 2019 г. Информацията трябваше да бъде подадена в списък образец 1 или най-късно до 31 декември. Училищата и ДГ, които са пропуснали да подадат актуална информация през 2019 г., няма да получават допълнителни средства, дори да са с висока концентрация и да са получавали такова финансиране през 2018 г. През 2021 г. също ще бъдат инвестирани допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи, като ще бъде използвана информацията,  която ще предадете в началото на новата учебна година

 

Защо има разлика между различните училища и детски градини?

Съгласно Наредбата,  училищата и детските градини с концентрация на ученици от уязвими групи са разпределени в 5 групи, като най-ниско е финансирането в първа група, а най-високо – в пета група.

В коя от петте групи за допълнително финансиране ще попадне съответното училище или градина, т.е. с каква сума ще бъде допълнително финансирано, зависи от два фактора:

– процент на родителите с по-ниско от средно образование;

– процент на родителите с по-ниско от основно образование

Как точно са групирани училищата е посочено в Приложение 6а към чл. 52б от Наредбата за финансирането.

 

Защо в средна степен стандартите са по-ниски?

През 2018 г. средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи се отнасяха единствено до обучаващите се до седми клас, като училищата с ученици в основна и средна степен получиха допълнително финансиране само за основните класове. Център Амалипе и училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник” инициираха подписка и разговори с МОН за предоставяне на аналогичен ресурс и в средна степен. Министър Вълчев ги подкрепи и от 2019 г. ресурс ще бъде предоставен както за основна, така и за средна степен. През 2019 г. стандартите за ученик в основните класове остават същите, а за гимназиалните класове бяха два пъти по-ниски. продължихме застъпническите усилия през изминалата година и постигнахме подкрепата на МОН за повишаване на стандартите в средна степен до 75% от тези в основна степен. Надяваме се, че през 2021 г. стандартите за ученик в гимназиалните класове ще достигнат нивата за основна степен

 

За какво могат да бъдат използвани тези средства?

Отпусканите средства са за основни и допълнителни трудови възнаграждения на персонала, както и за плащания по извънтрудови правоотношения. С тях директорът би могъл да заплати:

– допълнителния труд на участващите учители в  Екипите за обхват;

– назначаване на образователен медиатор, социален работник и др. Допустимо е назначаването на всякаква позиция, вкл. пазач, огняр…, като идеята е въпросният човек  да подпомогне  работата с родителите и цялостните усилия за връщане на децата в класните стаи;

– допълнителни часове по български език: имайте в предвид, че трябва стриктно разграничение от обученията по проект „Подкрепа за успех”. Нашият съвет е по-скоро да не използвате  средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи за допълнителни часове по български език – използвайте  „Подкрепа за успех”;

– персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование: по  същество това означава възможност за увеличаване на заплатите на учителите.

С тези средства не могат да бъдат правени ремонти, не може да се закупува техника или да се правят разходи, различни от заплати / хонорари.

 

Може ли с оглед на нуждите при въвеждането на дистанционно обучение да закупим таблети със средствата за работа с уязвими групи? 

Не. Отново обръщаме внимание че тези средства са по стълб едно от делегираните бюджети, тоест те са за заплати и хонорари!

 

Може ли да бъде ангажирана неправителствена организация?

Да. Промяна в чл. 52 а дава експлицитно възможност детската градина или училището да използва средства за работа с уязвими групи за възлагането на част от допълнителните дейности на външни изпълнители / НПО, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности.  Това е предвидено в новата ал. 4 на чл. 52а от Наредбата за финансирането ПМС 289 / 12.12.2018 г., публикувано в ДВ бр. 105 / 18.12.2018 г.

Възможността за ангажиране на НПО е една от евристичните насоки, които трябва да бъдат доразвити и използвани.

 

 

Автор: Деян Колев