Как ще се възстановяват средствата за заплатите на образователните медиатори по “Успех за теб”

До края на работния ден на 12.10.2023 г., училищата, които имат одобрени медиатори по проект Успех за теб трябва да подадат информация за изплатените заплати на медиаторите, които ще работят по проекта. Тъй като липсва информация от Екипа на проекта по част от техническите въпроси, много от училищата възнамеряват да не подадат такава информация и да не се възползват от възможността проект „Успех за теб“ да покрие до 500 лв. от заплатите на медиаторите през тези месеци.

На 5 октомври училищата, одобрени по  BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, дейност 2„Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес получиха писмо, в което се приканват да подадат информация във връзка с отчитане на възнагражденията за периода юли-септември 2023 година като попълнят приложените Отчетни таблици. Писмото можете да изтеглите оттук.

Тъй като до момента нямаше подробни инструкции от страна на Екипа за управление на проекта как ще бъдат отчитани и възстановявани средствата, там, където училищата назначиха образователни медиатори от 01.07.2023, те бяха заплащани от училищния бюджет (в голямата степен от средствата за уязвими групи) и съответно осчетоводени по бюджетната сметка на училищата след приключване на тримесечието. Директорите и училищните счетоводители обаче срещат затруднения как да прехвърлят средствата, които вече са осчетоводени, от бюджетната към извънбюджетната сметка, по която се превеждат средствата от проекти.

Редът и начинът за отчитане на средствата от ЕС е регламентиран в ДДС 1/26.01.2015 г. на Министерство на финансите и съответното приложение за изготвяне и предоставяне на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства и по-точно раздел III, т.24 – 26, а именно

Повече информация за назначаването и други въпроси, свързани с образователните медиатори по проект “Успех за теб”, можете да намерите тук.

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash