Изграждане на позитивна класна стая, УИН 87850029

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г : Програмата е предназначена за: всички педагогически специалисти съгласно чл. 42, ал. 2 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. с изключение на : психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора. Кратко описание на програмата Настоящата обучителна програма е разработена като следствие от заложената философия в новия Закон за предучилищното и училищното […]

Read More