становище

СТАНОВИЩЕ относно предложение на РУО Добрич за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. и изключването на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа

Център „Амалипе“ изразява своята силна тревога относно предложението на началника на РУО-Добрич относно Държавният план-прием за 2024-2025 год. В предложението се предвижда ОбУ „Добри Войников“, с. Победа да не осъществи прием за 8 клас, което е в разрез с желанието на учениците и техните родители, нанася сериозни щети на училището и на практика е стъпка […]

Read More

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие

Настоящото Становище се отнася към тази част от Постановлението, която касае създаването на отдел „Закрила на уязвими групи и взаимодействие с гражданското общество“. Предложената административна реформа обединява три отделни секретариата – Секретариат на НССЕИВ, Секретариат на СРГО (несъществуващ в момента) и Секретариат на новосформирания НСЗДН в отдел към администрацията на МС. Тя почива на реалната […]

Read More

Становище на Център Амалипе по отношение на видео с директора на СУ “Христо Ботев”, гр. Брусарци

Всяко училище има мисията да възпитава своите ученици в дух на толерантност, уважение и разбирателство към различните етноси. Всеки педагог има задължението освен да познава  училищните политики за толерантност и недопускане на дискриминация  и да  прилага адекватни образователни стратегии, намиращи отражение в интеркултурното образование. Това е заложено и в Стандарта за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно […]

Read More

Становище на Център Амалипе във връзка със Заповед РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването

Във връзка с влизането в сила на Заповед РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването и въвеждането на нови противоепидемични мерки, Център Амалипе и училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” имат предложения по т.8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболеваемост между 500 и 750 […]

Read More

Становище на Център Амалипе и мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” относно проявеното насилие към проф.Денков

Център Амалипе и училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ изразяват своето дълбоко възмущение от нападението над Министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Категорично е недопустимо български граждани, привърженици на която и да е партия или несимпатизиращи на такава, да се опитват да наложат никому неясни идеи чрез насилие и агресия. Една […]

Read More

Становище на Център Амалипе относно НП “Отново заедно”

Център Амалипе приветства предвиденото реализиране на Национална програма „Отново заедно“. Тя следва да отговори на една от тежките щети, нанесени от пандемията и дистанционното обучение върху емоционалното здраве на децата, а именно липсата на достатъчно социални контакти, стресът, получен по време на пандемията, близката среща с болестта, а не рядко и със смъртта. И до […]

Read More