Управление на дисциплината в класната стая, УИН 87850028

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г.

Програмата е предназначена за всички педагогически специалисти съгласно чл. 42, ал. 2 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. с изключение на : психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора.

Кратко описание на програмата

Настоящата обучителна тема е разработена като отговор на потребностите и заявките на учителите, които срещат трудности с предизвикателното поведение от страна на учениците. Добрата дисциплината в класната стая стои в основата на пълноценното осъществяване на педагогическите задачи. Нарушенията в дисциплината водят след себе си редица негативни последици: загуба на време, в което може да се преподава, влошаване на взаимоотношенията ученик-ученик, ученик-учител, учител-родител, влошаване качеството на преподаване, спад на училищната успеваемост, насилие сред учениците, загуба на интерес към учебния процес, натрупване на професионален стрес в учителите. Управлението на дисциплината в класната стая основен елемент, на който стъпва последващата педагогическа дейност. Тя не е следствие от доброто преподаване, а се превръща в негов предвестник.

Управлението на дисциплината в класната стая се разглежда в два аспекта:

 • Превантивни действия за недопускане нарушения на дисциплината;
 • Адекватни педагогически интервенции, целящи да коригират нарушенията на дисциплината и отклоняващото се поведение.

Програмата за обучение е създадена и организирана въз основа на добрите андрагогически практики, включваща интерактивни техники и средства. Обучителното съдържание е разделено в  приблизително съотношение 40/60 теория към практика.  Включените в обучението казуси и материали са заимствани от българската педагогическа действителност и са съобразени със спецификата на съответната образователна степен. При съставянето на обучителната програма и съдържание са проучени и добрите практики на водещи специалисти в областта на мениджмънта  на класа от Австрия, Германия, Словения.

Програмата на обучението е организирана в два отделни, но смислово свързани, обучителни модула. Първият модул е организиран за дистанционно осъществяване.  В него се  отделя внимание на превантивните действия, които всеки учител трябва да осъществи, с цел недопускане нарушение на дисциплината. Разгледани са възможните причини, мотиви и нагласи, които водят до възможности за нарушение на дисциплината. Предвидено е да бъде отделено внимание и  на подредбата на пространството, в което се осъществява педагогическото взаимодействие, изграждане на връзка с учениците, изработване на правила, групови норми, избор на адекватни последици за корекция на отклоняващото се поведение.

Вторият обучителен модул е организиран за осъществяване във виртуална среда и чрез дистанционно обучение. В него основен фокус са адекватните стратегии за педагогическа намеса при нарушение на дисциплината.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: Актуализиране и усъвършенстване на знанията и уменията за :

 • Познаване и планиране използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати;
 • Организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на преподаването, поддържане необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата,  постиганите на планираните резултати, работа с всички групи (изявени и напреднали, с обучителни трудности, с пропуски и др.);
 • Ръководене на група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция;
 • Адекватни техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбор на методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство;
 • Умения на организатор и ръководител в групата или класа и подкрепя разработването на правила за вътрешен ред и насърчава спазването им;
 • Подпомагане участието на учениците във формите на ученическото самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план.

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ: мултимедини презентации, ролеви и симулационни игри, брейнсторминг, работа по казуси, игри за енергизиране, дискусии

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

Придобити знания и умения за :

 • Познаване и планиране използването на иновативни методи за преподаване и модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение;
 • Организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на преподаването, поддържане необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата;
 • организиране и ръководене на групата или класа и подкрепа разработването на правила за вътрешен ред и насърчава спазването им;
 • Подпомагане участието на учениците във формите на ученическото самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО И БРОЙ ЧАСОВЕ: 16 академични часа (8 академични часа – предварителна подготовка в дистанционна форма и 8 академични часа – присъствена форма).

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 квалификационен кредит