Изграждане на позитивна класна стая, УИН 87850029

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г :

Програмата е предназначена за: всички педагогически специалисти съгласно чл. 42, ал. 2 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. с изключение на : психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора.

Кратко описание на програмата

Настоящата обучителна програма е разработена като следствие от заложената философия в новия Закон за предучилищното и училищното образование. През последните години в педагогическата практика все по-често започва да се говори за мениджмънт на класа, като особен акцент се поставя на изграждането на позитивна класна стая. Позитивната класна стая е съвкупност от правила, комуникация, взаимоотношения, интериор, управление на времето и пространството. Процесът на изграждане на позитивна класна стая е ежедневен,  динамичен и съвместен процес. Класната стая се сътворява всеки ден и за всеки съответен час. В нея участват всички участници в учебния процес.

Програмата за обучение е създадена и организирана въз основа на добрите андрагогически практики, включваща интерактивни техники и средства. Обучителното съдържание е разделено в Включените в обучението казуси и материали са заимствани от българската педагогическа действителност и са съобразени със спецификата на съответната образователна степен. При съставянето на обучителната програма и съдържание са проучени и добрите практики на водещи специалисти в областта на мениджмънта  на класа, изграждането на позитивен микроклимат в клас от Австрия, Германия, Словения.

Програмата на обучението е организирана в два тематични модула, които включват отделни теми. Първи тематичен модул е предвидено да бъде развит изцяло в дистанционна форма, докато втори модул ще бъде осъществен чрез присъствена форма на  обучение.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Актуализиране и усъвършенстване на знанията и уменията за :

  • Познаване и планиране използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати;
  • Ръководене на група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция;
  • Работа в хетерогенна среда и подпомагане социалната интеграция на деца/ученици със затруднения, като инициира и организира различни форми на взаимодействие, изгражда взаимоотношения, основани на взаимно доверие и уважение;
  • Умения на организатор и ръководител в групата или класа и подкрепя разработването на правила за вътрешен ред и насърчава спазването им;
  • Подпомагане участието на учениците във формите на ученическото самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план.

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ: мултимедини презентации, ролеви и симулационни игри, брейнсторминг, работа по казуси, игри за енергизиране, дискусии

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

Придобити знания и умения за :

  • Познаване и планиране използването на иновативни методи за преподаване и модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение;
  • Организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на преподаването, поддържане необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата;
  • Организиране и ръководене на групата или класа и подкрепа разработването на правила за вътрешен ред и насърчава спазването им;
  • Подпомагане участието на учениците във формите на ученическото самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
  • Работа в хетерогенна среда и подпомагане социалната интеграция на деца/ученици със затруднения, като инициира и организира различни форми на взаимодействие, изгражда взаимоотношения, основани на взаимно доверие и уважение

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО И БРОЙ ЧАСОВЕ: 16 академични часа

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 квалификационен кредит