Разпознаване и превенция на зависимости и рисково поведение, УИН 87850030

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г.

Предназначена за:

  • Учители прогимназиален етап
  • Учители гимназиален етап
  • Директори
  • Заместник-директори;
  • Педагогически съветници, училищни психолози;
  • Възпитатели в общежития;
  • Треньори.

Кратко описание на програмата

Проблемът със рисково поведение и зависимостите не е нов за училищната среда и общност. От една страна се наблюдават едни устойчиви тенденции за употреба на психоактивни вещества (ПАВ), а от друга все по-често в училище се забелязват младежи с хранителни разстройства. Независимо от вида рисково поведение бъдещите негативните последици са много и могат да бъдат открити на различни равнища: личност, група, семейство,  училищна общност, училищен имидж.

Тъй като често пъти рисковото поведение се проявява в училище българските педагогически специалисти се изправят пред честата нужда от намиране на адекватни и ефективни техники за отреагиране, справяне и противодействие на това поведение.

Настоящата програма е разработена в отговор на нуждите от подобряване информираността и компетентността на педагогическите специалисти за познаване и осъзнаване на рисковото и зависимо поведение. Повишаване на знанията и уменията за разработване на ефективни превантивни и информативни програми и кампании на ниво училищна общност. Програмата е фокусирана върху представяне на новите разбирания за рисково и зависимо поведение и насочване на вниманието върху прилагане на програми, основани на доказателства.

Цели на програмата:

Конкретните цели на програмата са съобразени с професионалния профил на педагогическите специалисти и са насочени към развиване на техните компетентности – знания, умения и отношения, както следва:
• да повишат знанията и усъвършенстват уменията си разпознаване на рисовото и зависимо поведение;
• да повишат знанията и усъвършенстват уменията си за оценка и диференциация на факторите, които провокират рисково и зависимо поведение;
• да повишат знанията и уменията за разработване на ефективни превантивни и информативни програми и кампании на ниво училищна общност;

Методи на обучение:

За успешното реализиране на програмата се прилага комбинация от различни обучителни методи, съобразени със спецификата на обучение на възрастни и спецификата на формата на обучение – частично присъствена. Методите на обучение включват мултимедийни презентации, дискусии, индивидуална и групова работа, работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси и др.
В рамките на присъствената част от обучението се редуват активни (практически) дейности с теоретични модели, прави се връзка с практиката и опита на педагогическите специалисти.
Дистанционната част от обучението се базира и на методите на самостоятелно учене, самооценяване и консултиране.

Индикатори за очаквани резултати
• повишени знанията и усъвършенствани уменията си разпознаване на рисовото и зависимо поведение;
• повишени знанията и усъвършенствани уменията си за оценка и диференциация на факторите, които провокират рисково и зависимо поведение;
• повишени знанията и уменията за разработване на ефективни превантивни и информативни програми и кампании на ниво училищна общност;
• коректно боравене с терминологията, посветена на проблематиката;
• Познаване на партньорските организации, работещи в общността, които имат отношение към проблематиката.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО И БРОЙ ЧАСОВЕ: 16 академични часа

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 квалификационен кредит