Кибертормоз и киберсигурност, УИН 87850031

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г.

Предназначена за:
 Учители начален етап
 Учители прогимназиален етап
 Учители гимназиален етап
 Директори
 Заместник-директори
 Възпитатели
 Учители целодневно обучение
 Експерти на РУО

Кратко описание на програмата:

В днешната дигитална ера интернет се превърна в нещо повече от място за споделяне на информация и съдържание. ИНТЕРНЕТ се използва за търсене на информация, споделяне на преживявания, комуникация, създаване на имидж, но и за осъществяване на недобронамерени действия. През последните години все по-често чуваме изразите: фалшиви новини, тролове, кибератака, кибертормоз, кражба на самоличност. Настоящата програма е предназначена да повиши информираността на обучаемите за рисковете, които крие ИНТЕРНЕТ, как можем да осъществим превантивни действия по гарантиране на нашата сигурност в киберсреда, но и каква помощ да търсим, когато нашата сигурност е застрашена.

Цели на обучение:
Конкретните цели на програмата са съобразени с професионалния профил на учителите и са насочени към развиване на техните компетентности – знания, умения и отношения, както следва:
• да повишат знанията и усъвършенстват уменията си за справяне с кибернасиле и тормоз;
• да повишат знанията и усъвършенстват уменията си разработване на превантивни програми, посветени на киберсигурността;
• да усъвършенстват уменията си търсене на помощ при кибертормоз.

Методи на обучение: 
За успешното реализиране на програмата се прилага комбинация от различни обучителни методи, съобразени със спецификата на обучение на възрастни. Методите на презентация, дискусии, групови задачи в малки групи.
В рамките на обучението се редуват активни (практически) дейности с теоретични модели, прави се връзка с практиката и опита на педагогическите специалисти.

Индикатори за очаквани резултати

• повишени знанията и усъвършенствани умения за справяне с кибернасиле и тормоз
• усъвършенствани уменията за разработване на превантивни програми, посветени на киберсигурността;
• усъвършенствани умения за търсене на помощ при кибертормоз.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 16 академични часа

БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 квалификационен кредит