Върховният административен съд спря процедурите за избор на директори на училища и детски градини. Какво предстои?

Със свое Определение от 10.08.2022г. тричленният състав на ВАС спря действието на Наредба 16/1.07.2022г. за провеждане на конкурсите за длъжността „директор“ в държавните и общинските училища и детски градини. С това на практика се спират и течащите в момента над 400 конкурса за избор на директори в образователни институции в цялата страна. Какво означава това решение, окончателно ли е и какви могат да бъдат последващите стъпки?

Определението е издадено от тричленен състав на ВАС по административно дело №7094/2022г. То е заведено по жалба на К. Найденова от гр. Брацигово против Наредба №16/ 1.07.2022г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката (ДВ бр.52 от 5.07.2022г.). В жалбата се иска спиране на изпълнението на подзаконовия нормативен акт.

Аргументите на жалбоподателя са, че има несъответствие с поставените в Наредбата изисквания към кандидатите. “Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип, нагласа за усъвършенстване и комуникационни умения.” Съответно, при сформираните комисии, които ще оценяват качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, е много голяма. Освен това, централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на институции в системата на образованието, които са обявени в момента, при действието на незаконосъобразни правни норми, би представлявало действително сериозно засягане на обществения интерес.

Определението на тричленния състав на ВАС НЕ е обезсилване на самата Наредба, а спиране на нейното действие до приключването на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт. Определението излага и аргументи защо конкурсите не бива да се провеждат преди окончателното решение на ВАС относно Наредба №16. Определението вижте тук.

Какви са възможните развития относно провежданите конкурси след Определението?

По настоящем в цялата страна се провеждат над 400 конкурса за директори на училища и детски градини. Те трябва да бъдат спрени към този момент. МОН има право да обжалва Определението пред петчленен състав на ВАС, който може да го потвърди или отхвърли. Ако петчленният състав на ВАС отхвърли Определението, конкурсите за директори могат да продължат. В този случай е съвсем реална опасността проведените конкурси впоследствие да бъдат обезсилени, ако ВАС отмени Наредба №16.

МОН би могло да не обжалва Определението и да спре провеждането на конкурсите до окончателното решение на ВАС по подзаконовия нормативен акт. В този случай Министерството ще се предпази от „правен хаос“ в случай на негативно за Наредба №16 решение.

Определението на ВАС от 10.08.2022г. не е преценка за законосъобразността/ незаконосъобразността на Наредба №16 и на провежданите по нея конкурси за директори. Още по-малко Определението може да има отношение към съдържателната страна на Наредбата.

 

Каквото и да реши МОН относно обжалването на Определението и продължаването на процедурите за избор на директори, важно е възможно най-скоро Министерството ясно да заяви позиция и да успокои системата. Притеснителен е фактът, че близо денонощие след публикуването на Определението липсва реакция и позиция от страна на МОН.

Определението на тричленния състав на ВАС вижте тук.

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash