Мисия

НАШАТА МИСИЯ:

Мисията на Център „Амалипе“ е да се стимулира овластяването на ромската общност в България за активното й  участие и равен достъп до;

  • Ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование,
  • Качествено здравеопазване и социални услуги;

 

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ЦЕНТЪРА СА:

  • Да развива капацитета вътре в общността чрез повишаване на образователното ниво на ромските деца и младежи;
  • Да развие умения за самоорганизация на ромската общност;
  • Да засили участието на ромите в процеса на вземане на решения;
  • Стимулиране на последователна и отговорна държавна политика, която предвижда разширяване на достъпа на ромите до образование, качествено здравеопазване и социални услуги, мониторинг и обратна връзка за подобряване на политическите мерки и практики.

 

НАШИЯТ ПОДХОД:

За постигането на тези цели Център „Амалипе“ използва:

– прилагане на иновативни методи и практики на местно ниво;

– редовен мониторинг, обратна връзка и застъпничество за промяна на съществуващите политики, свързани със социалното включване на ромите;

–  систематизиране на практическите резултати от различни организации и включването им в националните политики за постигане на ефективни резултати в интеграцията на ромската общност, мобилизация и организация на граждански капацитет на ромската общност;

– мобилизация и организация на гражданския капацитет на ромската общност с цел реализиране на  съвместни действия за успешна интеграция;

–   Застъпнически дейности за формиране на устойчив модел за интеграцията на ромите, чрез прилагане на политика на добри практики, тествани на местно ниво.

 

ПРИОРИТЕТИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ В СТРАТЕГИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

–  поддържане на тясна връзка и обмен на информация между местното и национално ниво за по-ефективни действия в сферата на застъпничеството, както и даване на гласност за реалните потребности на ромската общност;

–  равноправното участие на жените за разрешаване на проблемите на общността;

– оптимизиране и акумулиране на ресурсите чрез партньорство с други ромски организации и заинтересовани страни с цел повишаване на ефективността на действията;

– всяко дете и семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал, съгласно етичния кодекс на организацията за работа с деца.