Емоционална интелигентност. Преодоляване на агресията и повишаване на мотивацията, УИН 87850033

Одобрена със Заповед № РД09-2556/11.03.2022г.

Програмата е насочена към:

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници

Психолози

Възпитатели в общежитие

Учители – предучилищно образование

Учители – целодневна организация

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Кратко описание на програмата

Обучителната програма предоставя възможност за квалификация на педагогическите специалисти във всички степени на предучилищното и училищното образование за познаване и прилагане на иновативни подходи в организацията и управлението на образователния процес и разработена като отговор на потребностите и заявките на учителите. Програмата цели да представи конкретен алгоритъм за развиване на емоционална интелигентност у учениците, както и да ги подкрепи в придобиването/развиването на умения за целенасочено развиване на емоционална интелигентност като неразделна част от учебния материал, за да се осигури напредък на учениците и повишаване на образователните им резултати. Участниците ще се запознаят  с работещи стратегии и умения за справяне със стрес, гняв, тревожност, депресия, панически атаки, агресия и др. Ще се представят подходи и методи на работа, свързани с практиката на психологическото и педагогическото консултиране в мултикултурна среда. По време на обучението се съчетават разнообразни дидактични подходи като се представят конкретни теоретико-практически инструменти и техники за дефиниране на умението емоционална интелигентност, разпознаване на ключовите елементи на това умение, поставяне на ясни учебни цели и проследяване на напредъка на учениците по тези цели. Обучителната програма предлага балансирано съчетание между теоретично представени педагогически методи, техники и инструменти за работа и практически насочени занимания, които целят осмислянето на теорията в практически аспект и стимулират директното приложение на наученото в ежедневната работа на учителите.

Цели на програмата

Програмата цели да представи конкретен алгоритъм за развиване на емоционална интелигентност у учениците, както и да ги подкрепи в придобиването/развиването на умения за целенасочено развиване на емоционална интелигентност като неразделна част от учебния материал, за да се осигури напредък на учениците и повишаване на образователните им резултати.

Конкретните цели на програмата са съобразени с професионалния профил на педагогическите специалисти и са насочени към развиване на техните компетентности – знания, умения и отношения свързани с формиране на академична, педагогическа и комуникационна компетентност у педагогическите специалисти, в т.ч., създаване на умения за: Актуализиране и усъвършенстване на знанията и уменията видовете емоции, изграждане на асертивно поведение, прилагане на стратегии за управление на емоциите и развиване на емоционална интелигентност, за управление на конфликтите, подобряване на междуличностните отношения, методи за управление на конфликти, техники за справяне със стреса, напрежението и натоварването, мотивационни техники, инструменти за повишаване на мотивацията. Да повишат знанията и усъвършенстват уменията си за работа в мултикултурна среда;

Съотношение между теоретична и практическа част:

Съотношението е 50 % теоретична част и 50 % практическа

Форми на обучение:

Присъствена, дистанционна, практическа

Продължителност на обучението: 32

Брой квалификационни кредити: 2