Ромско Образование

НАПРАВЛЕНИE  Интеркултурно образование и образователна интеграция

Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът и не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” тук е въвеждането на интеркултурно образование (с основен фокус върху въвеждането на часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, като средство за запазване и обновяване на културната идентичност на ромите, както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различни етноси. По отношение на образователната интеграция Център „Амалипе” работи в партньорство с близо 300 училища, над 2500 учители, висши учебни заведения и множество културни центрове в България. Център Амалипе администрира мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, която обхваща близо 300 училища в България.