Намаляване на отпадането

Ромско Образование

Нашата мисия: Да превърнем училището в място за всяко дете

Основен подход: Знанието се постига в споделянето на ценности и култури, в което всеки един ученик може да бъде добър

Нашите принципи:

 1. Всеки ученик може да бъде отличник!

Всеки ученик е добър в нещо. Това може да е област, заложена в учебните програми или да остава извън тях. Представата за това, в какво е добър един ученик може да е различна от това, което ние си представяме като ‘добър в…’ Един ученик може да е добър по математика, но друг може да е добър в това да бъде лидер и да организира останалите, или да е добър в това да се ориентира в гората, или да е добър музикант. Нашият подход е:

 • Да открием тази област, в която даденият ученик е добър;
 • Да му помогне да се превърне в отличник в тази област като доразвие своите знания и умения по приемлив за обществото начин;
 • Чрез това, в което е добър да развие допълнителни знания и умения и в останалите области, които са заложени в учебните програми, т.е. да направи прехода от това, в което ученикът е отличник към останалото, в което обществото иска да бъде отличник.

Така например, един ученик, който е добър музикант може да доразвие това си качество в неща, които се правят в и извън училището, но в същото време чрез това му качество да се развият и останалите. Той много лесно може да се научи как да направи бюджет за концерта или изявата на своята бъдеща музикална група и така не само да развие уменията си по математика, но и да види нейното практическо приложение в живота.

 1. Поставяне на високи очаквания

Всеки човек се стреми да постигне това, което се очаква от него. Много често развитието на ромските деца се предопределя от ниските очаквания, които околните (особено учителите) имат за тях. За да убедим ученика, че може да успява е нужно да имаме в предвид, че голяма част от бариерите са формирани от средата, в която живее и преодоляването им изисква многоаспектно въздействие, включително върху средата. Напр. много от ромските деца смятат, че не могат да успеят, защото са роми: повишаването на тяхното самосъзнание и гордост от идентичността им е важна стъпка за формирането на убеденост, че могат да успеят.

Следователно, за да постигат по-добри резултати децата и да се развиват постоянно пред тях трябва да се поставят все по-нови и по-високи очаквания. Ключ към успеха в работата със всяко дете е не да се задоволиш с това, което е постигнало и да му намериш приложение, а да го накараш само да се стреми към следващата цел, към следващото умение. На всяко едно дете трябва да се покаже, че то може да успява – от там нататък да му се поставят все по-високи цели и очаквания. Очакванията обаче трябва да са реалистични и постижими и трябва да изискват интензивна работа и усилия от всеки един ученик. Всяко дете трябва да се научи, че ако полага усилия то може да успее и да постигне целта, която си е поставило, а това ще доведе до промяна в живота му. Всяко дете трябва да се научи да вярва, че «Аз мога да…» и «Аз искам да…»

Веднъж поставените целите (независимо дали са общи за групата или индивидуални за всеки един ученик) трябва да бъдат записани на видимо място в класната стая или в училище.

 1. Училището може да бъде привлекателно за всяко дете!

За да бъде училището привлекателно е необходимо децата, техните родители и местната общност, от която са част, да припознават училището като „своя” институция. За това е нужно от една страна те да намират нещо от своята култура в училище, училището да представлява благоприятна среда за всяко едно дете,  както и училището да бъде ангажирано с живота на местната общност. От друга страна е необходимо всички да виждат практическата полза от училището: учебните програми и целият учебен процес да покриват области, които дават умения за живота. (“Non scholae, sed vitae discimus” – „Не за училището, а за живота учим”). Нашият подход е:

 • Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище – чрез ФУЧ, СИП, ЗИП, предметите от ЗП – за да могат децата и родителите от малцинствата да видят своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред всички деца и родители;
 • Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразни форми с цел разнообразяване на учебната програма и приближаването й до потребностите на ученика: „Фолклор на етносите – ромски фолклор” е пример в тази насока;
 • Да организираме разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности като средство за ангажиране на училището с живота на местните общности, както и като възможност учениците да развиват своите способности като се забавляват
 • Да въвеждаме разнообразни форми на участие на родители и представители на местната общност в учебния процес и в живота на училището: активното, а не формално участие не родители в училищното настоятелство, участието им в различни класни и извънкласни форми
 1. Училището може да бъде добре функционираща система

Добре организираното училище е най-сигурната гаранция за привличането, задържането и успеха на учениците. То е също така най-добрата среда за успешната образователна интеграция на ромските деца. Добре организираното училище умее да приобщава родителите, има ресурси да предлага по-широк спектър от образователни възможности извън едносменното обучение в клас и прилага модерни педагогически методи на работа (вкл. интеркултурно и интерактивно образование).

Нашият подход е:

 • Овластяваме родителите: чрез различни форми на участие на родителите в управлението на училището (напр. Обществен съвет, родителски клуб, училищни настоятелства и др.) и чрез акцентиране върху равнопоставеното участие на ромските родители;
 • Активизираме учениците: чрез разнообразни форми на ученическо самоуправление и чрез акцентиране върху равнопоставеното участие в тях на ромските ученици;
 • Подпомагаме учителите: учителят в българското училище носи духа на възрожденския будител, той прилага иновационни методи за работа с учениците и за образователна интеграция на ромските деца. Пример в това отношение са учителите, преподаващи „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. Ние подпомагаме методически техните усилия, тяхното успешно по-нататъшно развитие, както и това да намерят своето достойно място в училищната и обществената йерархия;
 • Подпомагаме директорите: в голяма степен успехът на едно училище, а често дори неговото бъдеще, зависи от мениджърските умения на директора. Ние подпомагаме директорите на училищата, в които се обучават ромски деца да организират и ръководят добре своето училище, да привличат допълнителни средства и др., така че то да интегрира успешно децата от малцинствата и да предоставя качествено образование.

Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ продължава в следващ 5 годишен период

Повече за училищната мрежа “Всеки ученик ще бъде отличник” можете да видите тук.

Работа с родители

Работа с учители

Работа с ученици