Доброволческа мрежа

Доброволчество

Доброволчеството е възможност повече хора да се включат активно и да участват в промяната на средата, в която живеят, ромската общност и цялото ни общество, организацията, взаимоотношенията между хората, толерантността, междукултурния диалог и в това да направим света едно по-добро място за живеене. Участието в доброволческата ни мрежа дава възможност на всеки един не просто да дава, а да участва активно, да променя и да вижда резултата от тази промяна за хората. Нашите доброволци са особено активни в моменти на криза – по време на наводненията преди няколко години, по време на природни бедствия, по време на кампании за повишавне на мотивацията за учене и намаляване на отпадането, както и днес – по време на заплахата от корона вирус.

Днес доброволчестворто е една от ценностите, които все по-често срещаме сред младите хора (но и не само) – особено такива от малки населени места и уязвими общности. Доброволчеството е ценност, но и богат опит, лична кауза, и най-вече – удовлетвореност.

Ето и някои основни понятия (източник: TimeHeroes, Работа с доброволци – Наръчник за неправителствени организации и активни граждани)

Доброволецът е човек, който по собствено желание отделя от времето си безвъзмездно, за да помогне на други хора, организации или институции. Доброволецът извършва работа според интереса и личната си мотивация. Доброволецът може да е на 10, може да е на 100 години, може да помага със специални умения или да прави нещо за първи път, може да доброволства сам вкъщи пред компютъра или навън с десетки други, може да отдели един час веднъж, може да помага по час на ден с години. Всеки доброволец е ценен и важен.

Доброволчеството (доброволният труд) е всяка дейност извън трудовите и служебни правоотношения в полза на несвързани лица, организации или институции, извършвана по собствен избор и без възнаграждение. Трудът на доброволците не се заплаща, но може да бъде поощрен чрез награди, сертификати и пр. Доброволчеството се предприема най-вече в полза на организации с идеална цел или на общността. Доброволният труд не обхваща само социалния сектор, а и дейности в културната, религиозната, спортната и политическата сфери.Към настоящия момент в България няма закон за доброволчеството. Доброволният труд се полага въз основа на спазване на всички закони на страната и спазване на принципи като безвъзмездност на труда, зачитане на правата и благосъстоянието на доброволците и осигуряване на необходимата им подкрепа.

Доброволческата инициатива

е организирана форма на доброволческа дейност с ясно определена цел, в която има две страни – на предлагащ доброволен труд и на приемащ доброволен труд.

Доброволческа мрежа „Амалипе“

Неизменна част от структурата на Център Амалипе е доброволческата мрежа към организацията, която в момента включва над 300 доброволци.

Те са организирани по няколко начина:

 • Доброволчески клубове към Центровете за развитие на общността, поддържани от Център Амалипе
 • Доброволчески родителски клубове към училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“
 • Ученическа доброволческа мрежа към Център Амалипе: включва доброволци към училищните парламенти от училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, участници в лидерските академии, организирани от Център Амалипе, участници в различни ученически инициативи ма Център Амалипе, ученици наставници, ученици от програмата „Равен шанс: достъп до средно образование“, активни младежи от различни населени места, които просто искат да бъдат полезни и да променят
 • Активни граждани, които искат да участват в различни каузи и носят промяна за хората около себе си

 

Как мога да стана доброволец към Център Амалипе

Има два начина да станете доброволец към Център Амалипе:

 • да се включите към някоя от съществуващите доброволчески групи
 • ако няма доброволческа група във вашето населено място – да сформите такава

Какво трябва да направя

 1. Запознайте се с длъжностната характеристика на доброволеца
 2. Попълнете ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛЕЦ и декларация за защита на личните данни.
 3. Ако във Вашия регион няма доброволческа група на Амалипе, създайте такава с ваши приятели (те също трябва да попълнят и изпратят документи)
 4. Ако сте под 18 г. заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от Вашия родител/ настойник.
 5. Изпратете ги на dobrovolec@amalipe.com
 6. Можете да пишете и във ФБ страницата на Център Амалипе