Брой квалификационни кредити : 2

Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Участниците ще формират компетенции, свързани с подходите „коучинг“ и „наставничество/менторство“, които в контекста на образователната среда позволяват изграждане на развиващи се, самоосъзнати и ориентирани към постижения личности и общности. Програмата разглежда двата подхода по отношение на тяхната същност и принципи, инструменти и техники на работа. Включените в обучението практически дейности и задачи са насочени към създаване на силна вътрешна мотивация и желание за работа при използване и прилагане и на двата подхода, към изграждане на ефективни и положителни взаимоотношения, към формиране на умения за задаване на развиващи въпроси и за активно слушане, поддържане на позитивна комуникация и даване на ефективна обратна връзка, целеполагане и др.
Коучингът е все по-актуален и налагащ се като много успешен метод за справяне с дисфункционалните модели и постигане на резултати в комуникацията. В учебния процес е изключително важно за всички участници, да бъдат адаптивни в общуването си.

Брой квалификационни кредити: 1 квалификационен кредит

Настоящата обучителна тема е разработена като отговор на потребностите и заявките на учителите, които срещат трудности с предизвикателното поведение от страна на учениците. Добрата дисциплината в класната стая стои в основата на пълноценното осъществяване на педагогическите задачи. Нарушенията в дисциплината водят след себе си редица негативни последици: загуба на време, в което може да се преподава, влошаване на взаимоотношенията ученик-ученик, ученик-учител, учител-родител, влошаване качеството на преподаване, спад на училищната успеваемост, насилие сред учениците, загуба на интерес към учебния процес, натрупване на професионален стрес в учителите. Управлението на дисциплината в класната стая основен елемент, на който стъпва последващата педагогическа дейност. Тя не е следствие от доброто преподаване, а се превръща в негов предвестник.

22. Изграждане на позитивна класна стая, УИН 87850029

Брой квалификационни кредити: 1 квалификационен кредит

Настоящата обучителна програма е разработена като следствие от заложената философия в новия Закон за предучилищното и училищното образование. През последните години в педагогическата практика все по-често започва да се говори за мениджмънт на класа, като особен акцент се поставя на изграждането на позитивна класна стая. Позитивната класна стая е съвкупност от правила, комуникация, взаимоотношения, интериор, управление на времето и пространството. Процесът на изграждане на позитивна класна стая е ежедневен, динамичен и съвместен процес. Класната стая се сътворява всеки ден и за всеки съответен час. В нея участват всички участници в учебния процес.

Програмата за обучение е създадена и организирана въз основа на добрите андрагогически практики, включваща интерактивни техники и средства. Обучителното съдържание е разделено в Включените в обучението казуси и материали са заимствани от българската педагогическа действителност и са съобразени със спецификата на съответната образователна степен. При съставянето на обучителната програма и съдържание са проучени и добрите практики на водещи специалисти в областта на мениджмънта на класа, изграждането на позитивен микроклимат в клас от Австрия, Германия, Словения.

23. Разпознаване и превенция на зависимости и рисково поведение, УИН 87850030

Брой квалификационни кредити: 1 квалификационен кредит

Проблемът със рисково поведение и зависимостите не е нов за училищната среда и общност. От една страна се наблюдават едни устойчиви тенденции за употреба на психоактивни вещества (ПАВ), а от друга все по-често в училище се забелязват младежи с хранителни разстройства. Независимо от вида рисково поведение бъдещите негативните последици са много и могат да бъдат открити на различни равнища: личност, група, семейство, училищна общност, училищен имидж.

Тъй като често пъти рисковото поведение се проявява в училище българските педагогически специалисти се изправят пред честата нужда от намиране на адекватни и ефективни техники за отреагиране, справяне и противодействие на това поведение.

Настоящата програма е разработена в отговор на нуждите от подобряване информираността и компетентността на педагогическите специалисти за познаване и осъзнаване на рисковото и зависимо поведение. Повишаване на знанията и уменията за разработване на ефективни превантивни и информативни програми и кампании на ниво училищна общност. Програмата е фокусирана върху представяне на новите разбирания за рисково и зависимо поведение и насочване на вниманието върху прилагане на програми, основани на доказателства.

24. Кибертормоз и киберсигурност, УИН 87850031

Брой квалификационни кредити: 1 квалификационен кредит

В днешната дигитална ера интернет се превърна в нещо повече от място за споделяне на информация и съдържание. ИНТЕРНЕТ се използва за търсене на информация, споделяне на преживявания, комуникация, създаване на имидж, но и за осъществяване на недобронамерени действия. През последните години все по-често чуваме изразите: фалшиви новини, тролове, кибератака, кибертормоз, кражба на самоличност. Настоящата програма е предназначена да повиши информираността на обучаемите за рисковете, които крие ИНТЕРНЕТ, как можем да осъществим превантивни действия по гарантиране на нашата сигурност в киберсреда, но и каква помощ да търсим, когато нашата сигурност е застрашена.