Брой квалификационни кредити : 2

Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Участниците ще формират компетенции, свързани с подходите „коучинг“ и „наставничество/менторство“, които в контекста на образователната среда позволяват изграждане на развиващи се, самоосъзнати и ориентирани към постижения личности и общности. Програмата разглежда двата подхода по отношение на тяхната същност и принципи, инструменти и техники на работа. Включените в обучението практически дейности и задачи са насочени към създаване на силна вътрешна мотивация и желание за работа при използване и прилагане и на двата подхода, към изграждане на ефективни и положителни взаимоотношения, към формиране на умения за задаване на развиващи въпроси и за активно слушане, поддържане на позитивна комуникация и даване на ефективна обратна връзка, целеполагане и др.
Коучингът е все по-актуален и налагащ се като много успешен метод за справяне с дисфункционалните модели и постигане на резултати в комуникацията. В учебния процес е изключително важно за всички участници, да бъдат адаптивни в общуването си.

Със Заповед №РД09-2556/11.03.2023г Министерство на образованието и науката одобри 2 нови обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

21. Преодоляване на професионалното прегряване и управление на стреса, УИН 87850032

Брой квалификационни кредити : 2

Програмата е насочена към директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие, учители – предучилищно образование, учители – целодневна организация, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап и учители – гимназиален етап. Настоящата обучителна тема е разработена като отговор на потребностите и заявките на учителите и е насочена към повишаване знанията на педагогическите специалисти за превенция на професионално прегаряне – подобряване на междуличностните отношения, методи за управление на конфликти, техники за справяне със стреса, напрежението и натоварването. Цели повишаване и актуализиране на знанията и уменията на педагогическите специалисти за ефективно разпознаване и определяне симптомите на прегаряне, идентифицира факторите, свързани с прегарянето и подпомага реализацията на личностовите възможности за предотвратяване. Характерът  на работата на педагогическите специалисти е изключително динамичен, в емоционално напрегната трудова среда, което го окачествява като силно стресов и психично изтощаващ, което е предпоставка за професионално прегаряне (бърнаут). Това води до емоционално и физическо изтощение, включващ развитието на отрицателна самооценка, отрицателно отношение към работата и загуба на разбиране и съчувствие. Всичко това има пряка връзка с качеството на труда и възможностите за ефективен диалог с учениците. Теоретическият модул на обучението предоставя основни акценти на симптомите на бърнаут – физиологични, когнитивни, емоционални и поведенчески, характерните аспекти на синдрома на професионалното прегаряне, стадиите в развитието на „изгарянето”. Практиката разгръща обучението към осъществяване на дейности за изграждане на стратегии за справяне с междуличностните конфликти, конфликтите между семейните и професионалните роли, търсене на ресурси за справяне, утвърждаване на ефективни модели за общуване и комуникация, техники за намаляване на стреса.

22. Емоционална интелигентност. Преодоляване на агресията и повишаване на мотивацията, УИН 87850033

Брой квалификационни кредити: 2

Програмата е насочена към директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие, учители – предучилищно образование, учители – целодневна организация, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап и учители – гимназиален етап. Обучителната програма предоставя възможност за квалификация на педагогическите специалисти във всички степени на предучилищното и училищното образование за познаване и прилагане на иновативни подходи в организацията и управлението на образователния процес и разработена като отговор на потребностите и заявките на учителите. Програмата цели да представи конкретен алгоритъм за развиване на емоционална интелигентност у учениците, както и да ги подкрепи в придобиването/развиването на умения за целенасочено развиване на емоционална интелигентност като неразделна част от учебния материал, за да се осигури напредък на учениците и повишаване на образователните им резултати. Участниците ще се запознаят  с работещи стратегии и умения за справяне със стрес, гняв, тревожност, депресия, панически атаки, агресия и др. Ще се представят подходи и методи на работа, свързани с практиката на психологическото и педагогическото консултиране в мултикултурна среда. По време на обучението се съчетават разнообразни дидактични подходи като се представят конкретни теоретико-практически инструменти и техники за дефиниране на умението емоционална интелигентност, разпознаване на ключовите елементи на това умение, поставяне на ясни учебни цели и проследяване на напредъка на учениците по тези цели. Обучителната програма предлага балансирано съчетание между теоретично представени педагогически методи, техники и инструменти за работа и практически насочени занимания, които целят осмислянето на теорията в практически аспект и стимулират директното приложение на наученото в ежедневната работа на учителите.