Брой квалификационни кредити : 2

Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Участниците ще формират компетенции, свързани с подходите „коучинг“ и „наставничество/менторство“, които в контекста на образователната среда позволяват изграждане на развиващи се, самоосъзнати и ориентирани към постижения личности и общности. Програмата разглежда двата подхода по отношение на тяхната същност и принципи, инструменти и техники на работа. Включените в обучението практически дейности и задачи са насочени към създаване на силна вътрешна мотивация и желание за работа при използване и прилагане и на двата подхода, към изграждане на ефективни и положителни взаимоотношения, към формиране на умения за задаване на развиващи въпроси и за активно слушане, поддържане на позитивна комуникация и даване на ефективна обратна връзка, целеполагане и др.
Коучингът е все по-актуален и налагащ се като много успешен метод за справяне с дисфункционалните модели и постигане на резултати в комуникацията. В учебния процес е изключително важно за всички участници, да бъдат адаптивни в общуването си.