Квалификация

Със Заповед № РД09-192/02.02.2018 г. Министерство на образованието и науката одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

1. „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ , УИН 8785008

Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към запознаване с историята на ромите с акцент върху историята на ромите в България, представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи, представяне на основните елементи от фоклора и културата на ромите: приказен фолклор, календарни и семейни празници, музикален фолклор, език и др. Вторият модул включва представяне на учебни помагала и тетрадки за обучение по Фолклор на етносите – ромски фолклор, представяне на интерактивни педагогически методи и техники. Програмата подготвя учителите да преподават и организират часове / занимания по Фолклор на етносите във всички етапи под разнообразни форми – като факултативна подготовка, разширена подготовка, извънкласни дейности, в рамките на целодневната организация и др.

2. Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище, УИН 87850009

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към: – Запознаване с проблемите на отпадането и ранното напускане на училище; – Запознаване с основните законодателни, нормативни и стратегически документи, касаещи отпадането и ранното напускане на училище; – Представяне на успешни практики за въвеждане на интеркултурно образование като средство за намаляване на отпадането от училище Вторият модул включва: – Подготовка на доклад за собствена педагогическа практика за въвеждане на интеркултурно образование като средство за превенция и намаляване на отпадането и ранното напускане на училище;

3. Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда “Всеки ученик ще бъде отличник”, УИН 87850010

Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към представяне на основните ромски групи и основните елементи от културата на ромите, като средство за повишаване на мотивацията на ромските деца от една страна към активно участие в образователния процес и преодоляване на прояви на нетолерантност Вторият модул включва представяне на педагогически методи и техники за работа в мултикултурна среда

4. Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност, УИН 87850011

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към запознаване с феномена „ранни бракове“ и проявата му в ромска общност – състояние на ранните бракове при различните ромски групи; различни подходи на справяне с проблема според спецификата на дадената група. Вторият модул включва запознаване с добри практики за превенция на ранните бракове.

5. Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността, УИН 87850012

Програмата се реализира в три основни модула с продължителност 32 академични часа. Първият модул включва представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи, запознаване с важни елементи от законовата и нормативната уредба: иновативни и обединени училища, ДОС, обществени съвети, анти-сегрегационни текстове в ЗПУО и др. Вторият модул включва представяне на успешни практики за управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността. Третият модул е насочен към представяне на финансови възможности за подкрепа на проекти за образователна интеграция.

6. Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите, УИН 87850013

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи. Вторият модул включва представяне на успешни практики за участие на родителите и подготовка на конкретен план за активизиране на родителите. Специално внимание е отделено на конституирането на работещ Родителски клуб и на Обществен съвет

7. “Всеки ученик ще бъде отличник”: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, УИН 87850014

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към представяне на елементите, насочени към насърчаване на ученическата активност и включването на учениците в решаването на казуси на други ученици, застрашени от отпадане: – ученически парламент. Различното в модела, прилаган от Център Амалипе е, че той насърчава включването на неформалните ученически лидери (част от тях – деца с агресивно поведение). Това е начин не само за справяне с агресията, но и за насърчаване на отговорно поведение сред младите хора – развитие на практиката на ученици – наставници – организиране на младежки доброволчески клубове и насърчаване на доброволчеството сред учениците. Вторият модул е насочен към изготвяне на индивидуални програми за всяко едно училище и развитие на горепосочените елементи (включително и добавянето на нови) според конкретната специфика в даденото училище.

Със Заповед № РД09-335/16.01.2019 г. Министерство на образованието и науката одобри 2 нови обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

8.Идеи за иновативно училище, УИН 87850015 

Програмата се базира на опита на Център Амалипе за въвеждане на иновации в училище, както и на практическия опит на иновативните училища в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Реализира се в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул е 8 часа: теоретична част – 4 часа, практическа част – 4 часа. Втори модул – 8 часа: теоретична част – 2 часа, практическа част – 6 часа. Първият модул е насочен към: -Запознаване с нормативната уредба за иновативните училищa в България и добри практики за прилагането на иновативни идеи в мрежата на Център Амалипе. Иновациите ще бъдат подбрани и структурирани с оглед подобряване ефективността на учебния процес, стимулиране на участието на учениците и ученическата активност и приемане и развитие на позитивна училищна среда. Съществено внимание ще бъде обърнато на ангажирането на родителската общност като партньор в училищния живот. Специално внимание ще бъде отделено на проследяване и документиране на иновациите, на системата за мониторинг и оценка. Вторият модул включва: – Представяне на иновативни практически модели от училища от страни от Европейския съюз. Всяка иновативна практика ще бъде представена чрез анализ на приложимостта й към българските условия. Те ще бъдат свързани с развитието и приложението на нови педагогически методи в класната стая, въвеждане на електронно училище, подобряване на организацията на управлението на училището и работата с родителите.

9. Интерактивна образователна мрежа, УИН 87850016

Програмата ще се реализира в два основни модула с обща продължителност 16 академични часа. Първи модул – 4 ч. теоретична част и 4 ч. практическа част. Втори модул – 2 ч. теоретична част и 6 ч. практическа част. В рамките на програмата ще бъде представен проектът „Електронно училище“- онлайн платформа, разделена на курсове ( предмети), предназначен за ученици и преподаватели. Във всеки курс ще се публикуват иновативни материали, разработени урочни статии, форуми, в които могат да участват ученици и преподаватели. Платформата ще предоставя възможност за създаване и решаване на тестове, задачи и анкети. Има налична онлайн система за самооценка и оценка. Обучаемите ще се научат как да постигат: – По-високо ниво на прозрачност на образователния процес. – Защитен достъп от всяка точка на света. – Подобряване на дисциплината в училище. – Публикуване на информационни, учебни и други материали (за самоподготовка). – Достъп до подходящи материали за всички участници в образователния процес, публикувани в библиотеките на училището – Мониторинг и ефективно управление дейността на учителите и ученици. – Оптимизиране на административния процес в училището. – Спестяване на консумативи, време, респективно финансов ресурс, както за родителите, така и за училището.

 

Със Заповед № РД09-89/16.01.2020 г. Министерство на образованието и науката одобри 4 обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

10.“Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ (разширена програма); УИН 87850017;

Брой квалификационни кредити: 2

Програмата „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ е продукт, разработван от Център “Амалипе” през последните 15 години с помощта на десети училища от цялата страна, който се прилага в над 250 училища. Обучението сe реализира в четири основни модула с обща продължителност 32 академични часа. Първи модул – 8 часа. Теоретична част – 4 часа. Практическа част – 4 часа. Втори модул – 8 часа. Теоретична част – 4 часа. Практическа част – 4 часа. Трети модул – 8 часа, Теоретична част – 3 часа; практическа – 5 часа. Четвърти модул – 8 часа – теоретична част 3 часа; практическа – 5 часа. Първият модул е насочен към: – Запознаване с историята на ромите; – Представяне на основните ромски групи с акцент върху образователните нагласи; – Представяне на основните елементи от фоклора и културата на ромите: Вторият модул включва: – Представяне на педагогически материали, методи и техники с акцент върху интерактивните методи и техники; – Запознаване с наличните интернет и електронни ресурси; Трети модул: Насоки за включване на родителите и организиране на съпътстващи дейности по записване на фолклор и лични истории. Четвърти модул: цялостна промяна на учебната среда, създаване на собствено пространство, създаване на музей на етносите. Програмата подготвя учителите да преподават и организират часове / занимания по Фолклор на етносите във всички етапи под разнообразни форми – като факултативна подготовка, разширена подготовка, извънкласни дейности, в рамките на целодневната организация и др.

11. „Управление на мултикултурно училище и въвеждане на иновации за повишаване на качеството в мултикултурна среда“, УИН 8750018

Брой квалификационни кредити: 3

Програмата се базира на мрежата на Център “Амалипе” „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години в над 280 училища в страната. Тя се реализира в три основни модула с продължителност 48 академични часа. Първи модул – 16 часа. Теоретична част – 8 часа. Практическа част – 8 часа. Втори модул – 16 часа, от които теоретична част – 4 часа, а практическа част – 12 часа. Трети модул – 16 часа. Теоретична част – 6 часа, практическа част – 10 часа. Първият модул включва: – Представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи; – Запознаване с важни елементи от законовата и нормативната уредба: иновативни и обединени училища, ДОС, обществени съвети, анти-сегрегационни текстове в ЗПУО и др. Вторият модул включва: – Представяне на успешни практики за управление на мултикултурното училище; иновативни практики в България и чужбина, които водят до повишаване на качеството в мултикултурна среда; – Подготовка на конкретен план за въвеждане на иновации в училище с цел превръщането му в стимулираща, приемаща и насърчаваща среда. Третият модул е насочен към представяне на финансови възможности за подкрепа на проекти за образователна интеграция; – запознаване с основни изисквания при подготовката на проектни предложения; – насоки за изработване на конкретно проектно предложение. Програмата подготвя ръководителите да развият и управляват ефективно училища, в които се обучават ромски ученици.

12. „Портфолио на ученика/родителя/учителя“, УИН 8750019

Брой квалификационни кредити: 2

Програмата включва както теоретична част, която е разработена съгласно изискванията на закона за Предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г., НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г и др. и практическа, която от своя страна също е разделена на две части: представяне на добри практики от училищата от мрежата на Център “Амалипе” „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години, която обхваща над 280 училища в страната и изработване на собствено портфолио на ученика/ родителя и/или учителя. Иновативен момент в програмата е изработване на портфолио на родителя като средство за мотивиране на родителите и активното им включване в училищния живот, практика, създадена от училищата е мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 32 академични часа. Първи модул – 16 часа. Теоретична част – 8 часа. Практическа част – 8 часа. Втори модул – 16 часа, от които теоретична част – 8 часа, а практическа част – 8 часа. Първият модул включва: – запознаване с нормативната база по отношение на портфолио на учителя и ученика, основни елементи при създаването и поддържането на портфолио на ученика, учителя и родителя, цел, приложение. Вторият модул включва: – Представяне на успешни практики, практическо изготвяне напортфолио научителя, ученика и родителя.

13. „Взаимодействие с образователния медиатор“, УИН 8750020

Брой квалификационни кредити: 2

Програмата представя опита на Център “Амалипе” от въвеждането на образователен медиатор и използването му при работата с ученици и родители от уязвими групи. Програмата на обучението включва: длъжностна характеристика на ОМ, взаимоотношения с педагогическия колектив, представяне и работа с пакета документи и бланки за ОМ; представяне на отделните дейности, с които е ангажиран образователния медиатор: Създаване на база-данни за семействата на учениците, включени в проекта: чрез анкетиране „от врата на врата”; Създаване на Родителски клуб във всяко училище; Провеждане на родителски лектории – цикъл от родителски лектории; Индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовна посещаемост на училище; Развитие на форми на родителски мониторинг на качеството на образование и други форми на родителско участие; Подсигурява включването и ефективното участие на местната ромска общност вкл. участието на ромските жени, младежи и неформалните ромски лидери; Организира – съвместно със съответните институции – кампании за превенция на отпадането от училище, кампании за превенция на ранните и насилствените бракове, кампании за превенция на изоставянето на деца в институции, кампании за повишаване на образователното ниво и др.; Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество; Улеснява процеса на комуникация между местната общност и хората, работещи в институциите; и др.

Със Заповед №РД09-1707/11.08.2020г. Министерство на образованието и науката одобри 4 нови обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

14. Нормативна уредба и финансиране на дейности за образователна интеграция в мултикултурна среда, УИН 87850021

Брой квалификационни кредити: 3

Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години в над 280 училища в страната. Програмата: Запознаване с важни елементи от законовата и нормативната уредба със специален фокус върху училища, работещи в мултикултурна среда: иновативни и обединени училища, ДОС, обществени съвети, анти-сегрегационни текстове в ЗПУО и др. Представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи; Представяне на основните елементи от фолклора и културата на ромите и включването на ИКО. Представяне на успешни практики за управление на мултикултурното училище; Иновативни практики в България и чужбина, които водят до повишаване на качеството в мултикултурна среда. Представяне на финансови възможности за подкрепа на проекти за образователна интеграция: запознаване с основни изисквания при подготовката на проектни предложения; насоки за изработване на конкретно проектно предложение. Програмата подготвя ръководителите да развият и управляват ефективно училища, в които се обучават ромски ученици и подготовка на педагогически специалисти за разработване и управление на проекти. Подготовка на конкретен план за въвеждане на иновации в училище с цел превръщането му в стимулираща, приемаща и насърчаваща среда.

15.  Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес, УИН 87850022

Брой квалификационни кредити: 3

Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години в над 280 училища в страната. Тя включва основните практики, разработени от Център Амалипе за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност при работа в мултикултурна среда. Представяне на елементите, насочени към насърчаване на ученическата активност и включването на учениците в решаването на казуси на други ученици, застрашени от отпадане. Ученически парламент. Развитие на практиката на ученици – наставници . Организиране на младежки доброволчески клубове и насърчаване на доброволчеството сред учениците. Изготвяне на индивидуални програми за всяко едно училище и развитие на горепосочените елементи според конкретната специфика в даденото училище.

Запознаване с нормативната уредба, свързана с участието на родителите в училищния живот и учебния процес: обществени съвети, училищни настоятелства, родителски клубове, училище за родители и др. Представяне на успешни практики за участие на родителите; Подготовка на конкретен план за активизиране на родителите. Програмата подготвя педагогическите специалисти да взаимодействат ефективно с родителите, вкл. с ромските родители под разнообразни форми, съобразени с местната специфика.

Взаимодействие с образователния медиатор и правилното му използване за намаляване на отпадането от училище, повишаване на мотивацията за образование и мотивиране на родителите.

16. Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище/ ДГ и превръщане на училището/ДГ в център на общността, УИН 87850023

Брой квалификационни кредити: 3

Програмата включва: Запознаване с основните законодателни, нормативни и стратегически документи, касаещи отпадането и ранното напускане на училище; Представяне на успешни практики за въвеждане на интеркултурно образование като средство за намаляване на отпадането. Програмата подпомага педагогическите специалисти да работят по-ефективно с ученици и родители от малцинствата, а директорите – да организират своите институции така, че да намалят до минимум отпадането. Включва представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи; Представяне на основните елементи от фоклора и културата на ромите: приказен фолклор, календарни и семейни празници, музикален фолклор, език и др. Те са представени във взаимовръзките им с фолклора на българи и турци. Представяне на учебни помагала и тетрадки за обучение по Фолклор на етносите – ромски фолклор; Представяне на педагогически методи и техники с акцент върху интерактивните методи и техники; Запознаване с наличните интернет и електронни ресурси; – Насоки за включване на родителите, организиране на тържества и кампании. Подготовка на конкретен план за превръщане на училището/ДГ в център на общността.

17. Въвеждане на иновативни методи и средства за повишаване на качеството на работа в мултикултурна среда, УИН 87850024

Брой квалификационни кредити: 3

Обучителната програма разглежда същностните характеристики, иновативните методи и средства за работа в условията на мултикултурна среда в предучилищното и училищното образование. Разглеждат се начините за мотивация за учене в мултикултурна среда. Участниците в обучението ще получат практически насоки за ефективна работа в посока успешна образователна и социална интеграция на представителите на етническите малцинства, за прилагане на конкретни иновативни подходи, методи, средства, както и техники за ефективна работа с родителите. По време на обучението обучаемите решават различни практически казуси и дидактически задачи с помощта на които да развиват своята интеркултурна компетентност. Разработват се и се представят иновативни модели за работа в мултикултурна среда. Предлагат се модели и технологии за работа със семейства, които биха повишили родителската отговорност и мотивация за оказване на подкрепа на обучението, възпитанието и социализацията на техните деца и ученици. Освен това, обучаемите ще получат знания за основните ромски групи в България с акцент върху образователните нагласи; Представяне на методи за активизиране на ученици от различен етнически произход; разглеждане на практиките на Ученическия парламент/ съвет, въвеждане на ученици – наставници, разработване на индивидуален профил на учениците в риск от отпадане.

Одобрените програми са вписани в информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) на МОН, съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Всяко обучение по одобрените програми включва теоретична и практическа част, учебни материали и удостоверение, издадено с квалификационни кредити в него и отговарящо на чл. 48, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Лектори на обученията са представители на академичните среди, високо квалифицирани експерти в областта на интеркултурното образование и психолози.

Обучения по одобрените програми могат да бъдат заявявани индивидуално от всяко училище на телефон 062/600-224 и имейл: amalipe.edu@gmail.com, Ташко Кирилов

Център Амалипе също ще обяви дати за обучения, в които могат да се включат желаещите, информация за което ще бъде публикувана своевременно на страницата на Център Амалипе