“Интерактивна образователна мрежа”, УИН 87850016

Одобрена със заповед № РД09-335/16.01.2019 г. на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Корепетитори, хореографи, треньори
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация на програмата:

Кратко описание на програмата
Програмата ще се реализира в два основни модула с обща продължителност 16 академични часа. Първи модул – 4 ч. теоретична част и 4 ч. практическа част. Втори модул – 2 ч. теоретична част и 6 ч. практическа част. В рамките на програмата ще бъде представен проектът „Електронно училище“- онлайн платформа, разделена на курсове ( предмети), предназначен за ученици и преподаватели. Във всеки курс ще се публикуват иновативни материали, разработени урочни статии, форуми, в които могат да участват ученици и преподаватели. Платформата ще предоставя възможност за създаване и решаване на тестове, задачи и анкети. Има налична онлайн система за самооценка и оценка. Обучаемите ще се научат как да постигат: – По-високо ниво на прозрачност на образователния процес. – Защитен достъп от всяка точка на света. – Подобряване на дисциплината в училище. – Публикуване на информационни, учебни и други материали (за самоподготовка). – Достъп до подходящи материали за всички участници в образователния процес, публикувани в библиотеките на училището – Мониторинг и ефективно управление дейността на учителите и ученици. – Оптимизиране на административния процес в училището. – Спестяване на консумативи, време, респективно финансов ресурс, както за родителите, така и за училището.

Цели на програмата
Целите на програмата са свързани със създаване на следните умения: Познава и развива иновативни методи за преподаване, чрез използване на дигитални продукти, онлайн платформа за обмен на учебно съдържание; Да дигитализира образователния материал спрямо изискванията на платформата и специфичните особености и потребности на учениците; Насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, с помощта на дигитални продукти; Умее да използва подходящи методи, средства и подходи за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците чрез използването на електронна платформа; Умее да ръководи група/клас, като формира умения за работа с електронно съдържание, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене; Умее да приобщава учениците и колегите си по нестандартен начин, за постигането на по-високи образователни цели.

Методи на обучение
Използват се иновативни методи, свързани със създаване и ползване на дигитално учебно съдържание, работа с електронни платформи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите, съобразно техните потребности; дигитални системи за тест и самооценка по време на обучението.; Презентации; Мозъчна атака по основни понятия; Ролеви игри; Самостоятелна/ групова работа с предоставени материали; Решаване на практическа задача.

Индикатори за очаквани резултати
Очаква се учителите да придобият дигитални знания и умения за използване на електронни платформи за изготвяне на уеб съдържание; да трансформират учебното съдържание в интерактивни ресурси и материали, както и да го адаптират съгласно потребностите на учениците; да работят ефективно с интернет ресурси и електронни платформи; да въведат и разнообрязят методите и техниките на преподаване и организацията на образователния процес; да повишат мотивацията за образование на учениците, включително и на тези от етническите малцинства; да подобрят ефективността на учебния процес и създаване на позитивна училищна среда; да прилагат подходи, доказали своята ефективност в чужда практика; да създават и прилагат собствени иновативни модели – както оригинални, така и трансформиране на вече съществуващи.

Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1