Книги и доклади

Гражданско участие и граждански ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности

Доклад от проучване. Боян Захариeв, Илко Йорданов

Настоящият доклад е изготвен в рамките на проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който ЦМЕДТ „Амалипе“ осъществява в партньорство с Фондация „Институт Отворено общество – София“, с финансовата подкрепа от Посолството на САЩ в България.
Анализът се базира на анкетно проучване сред ученици от училища с висок дял на учащи от уязвими групи. Подробности за методологията и извадката на изследвването са дадени в Приложение 1. Профилът на участниците в проучването е представен в Приложение 2, а в Приложение 3, поради голямото значение на информационните технологии за гражданската активност на младите, са цитирани данни от проучването, които засягат ползването на електронни устройства и интернет.
Докладът представя всички важни данни от анкетното проучване и от съпътстващите го обучения и дискусии, които предоставят допълнителен аналитичен материал. През месец март 2023 г. беше публикувана съкратена версия на настоящия подробен доклад, която може да
бъде намерена на страниците на ЦМЕДТ „Амалипе“ и „Институт Отворено общество – София“. Пълната версия на доклада, която е пред вас, за разлика от съкратената, покрива много повече теми, използва много повече данни, представя по-сложни анализи и съдържа позовавания на важни източници, библиография и други приложения. Съкратената версия на доклада беше ориентирана основно към широката публика, медиите, както и към политици, администратори, граждански активисти и представители на НПО, които работят с младежи от уязвими общности. Настоящата, пълна версия на доклада, е предназначена за изследователи, както и за представители на вече изброените групи, които са професионално ангажирани с аналитична дейност, искат да използват изследването за свои анализи или просто да вникнат по-дълбоко в разглежданата проблематика и в използваните методи.

Докладът изтеглете тук.

Граждански мониторингов доклад относно качеството на националната стратегическа рамка за равенство, приобщаване и участие на ромите в България

Това е първият доклад по проект „Ромски граждански мониторинг 2021 – 2025“ в България и е превод от английски на български език на официалния доклад, който е наличен на английски език на https://amalipe.bg/en/books/
Тази публикация се реализира с подкрепата на Европейската комисия. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява автоматично съгласие със съдържанието, което отразява мненията само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.
Повече информация за проекта е налична на https://romacivilmonitoring.eu/

Докладът бе изготвен от НПО Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Фондация “Джендър алтернативи”, Фондация „Инди Рома“, Сдружение „Интегро“, Сдружение „Свят без граници“; главите са подготвени и редактирани от следните автори:
• Участие – Николай Близнаков (Фондация „Инди Рома“) и Емилия Мазнева – Пачева (Фондация “Джендър алтернативи”);
• Релевантност – Алексей Пампоров, Мартина Дробенова и Ганчо Илиев (Сдружение „Свят без граници“), с приносите на Проф. Мая Грекова (Сдружение Национална мрежа на здравните медиатори), Михаил Мишев (Фондация за Общностно Развитие и Сътрудничество), Асен Колев и Алекс Леви (Фондация „Хаир“), Даниела Михайлова (Фондация „Равни възможности“), Деян Колев (Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“), Спаска Петрова (Сдружение „Нов път“), Илиана Балабанова (Българска платформа към Европейско женско лоби);
• Очаквана ефективност – Даниела Михайлова и Лили Макавеева (Сдружение „Интегро“);
• Съответствие със стратегическата рамка на ЕС за ромите– Деян Колев (Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“).
Цялостната разработка на доклада бе координирана от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.
Докладът бе изготвен като част от инициативата „Подготвително действие – Ромски граждански мониторинг – Укрепване на капацитета и участието на ромското и проромското гражданско общество за мониторинг и преглед на политики“ осъществявана от консорциум, воден от Института за демокрация към Централноевропейския университет (DI/CEU), включително Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво (ERGO мрежа), Fundación Secretariado Gitano (FSG) и Европейския център за права на ромите (ERRC). Инициативата бе финансирана от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия (DG Just) в рамките на договор за услуги № JUST/2020/RPAA/PR/EQUA/0095.

Юни 2022

Изтегли доклада от тук. 

Докладът можете да намерите и на ромски език тук. 

Дистанционното обучение по време на кризата с COVID-19 – Предизвикателства пред образователната интеграция на учениците от ромската общност

COVID-19 е най-сериозният стрес-тест за състоянието на обществата през последните десетилетия, включително за кохезията вътре в тях. Ромското малцинство, което е обект на множествена изключеност и е изправено пред многобройни неравенства, е на „първа линия“ в това отношение в цяла Европа. Предизвикателствата, пред които пандемията изправи ромските семейства и училищата, обучаващи ученици от ромската общност, засилват необходимостта от спешни политически действия по отношение на образователната интеграция на ромите.
Анализът “Дистанционното обучение по време на кризата с COVID-19 – Предизивикателства пред образователната интеграция на учениците от ромската общност” на Деян Колев и Теодора Крумова от Център за междуетнически диалог и толерантност запознава с конкретните измерения на този изключително сериозен проблем, анализирайки емпиричните данни от две теренни проучвания, направени сред 200 училища с концентрация на ученици от уязвими групи, в частност на ромски ученици, както и документи и събития през времето на дистанционното обучение от втория срок на учебната 2019/2020.
👉 Пълния текст на аналитичния доклад можете да изтеглите оттук.

Доклад – Борба с дискриминацията чрез по-широк достъп до правосъдие в Хърватия и България

Целта на настоящия доклад е да обобщи резултатите от посещенията на терен и юридическата работа в рамките на проект “Равенство за ромите чрез разширен достъп до правосъдие” (ERELA), финансиран от Европейския съюз. Докладът служи като продължение на основните ни доклади, изготвени в началото на проекта, очертаващи различните области на дискриминация и пречките пред достъпа до правосъдие, пред които са изправени ромите в България и Хърватия. Докладът обобщава поуките, извлечени от работата на терен, въз основа на личния опит на медиаторите, и включва случаи на дискриминация в двете страни, включително тяхното разрешаване

Автори на доклада са Атанас Атанасов, Наташа Ковачевич, Рина Мухай, Аня Остопан и Андреа Шпиталски.

Доклада може да бъде изтеглен от тук: Изтегли

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

Настоящият анализ има за цел да допринесе за оценката на приключващата Национална стратегия за интеграция на ромите и нейното изпълнение от гледна точка на необходимите промени в новия документ за равнопоставеност, включване и участие на ромите. Анализът допълва, а не измества съществуващите доклади за оценка на Националната стратегия – Гражданските мониторингови доклади за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите в България, изработени от широка коалиция от водещи ромски неправителствени организации и Оценка на интеграционните политики към ромите през периода 2012-2019 г., изработена от Института по философия и социология към Българската академия на науките.

Автори на анализа са Деян Колев, Алексей Пампоров и Теодора Крумова.

Анализът е изготвен по поръчка на Фондация Фридрих Еберт.

Анализът може да изтеглите от тук: Изтегли.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОВАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАВНОПРАВИЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ

България е една от държавите с най-многобройно ромско население. Усилията за формулиране на цялостна национална политика за интеграция на ромите и за изграждане на нормативна, институционална и финансова рамка за прилагането на тази политика започват още в средата на 90-те години на ХХ век. С различна интензивност тези усилия продължават и досега.

Настоящият доклад съдържа предложение към евентуалната Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите, която България следва да изработи до септември 2021 г. Той е продължение на анализа „Мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите“, публикуван от Фондация Фридрих Еберт. Докладът се концентрира върху области, които предходната Национална стратегия не бе застъпила или бе реализирала по незадоволителен начин – равноправието на ромската жена, многообразието на ромската общност, мониторинг на изпълнението. Представени са и предложения към някои от вече съществуващите приоритетни области.

Автори на доклада са Деян Колев, Алексей Пампоров, Спаска Петрова, Ганчо Илиев и Теодора Крумова.

Докладът е изготвен по поръчка на Фондация Фридрих Еберт.

Докладът може да изтеглите от тук: Изтегли.

Протокол за борба с домашното насилие спрямо ромските жени

В опит да допринесат за превенцията и борбата с домашното насилие срещу ромски жени, организации, участващи в инициативата PATTERN, сред които е и Център “Амалипе”, разработиха Протоколи за домашно насилие спрямо ромски жени, които да помагат и подкрепят професионалистите и медиаторите, работещи със случаи на домашно насилие спрямо ромски жени.

Протоколът предлага полезен наръчник за управление на домашното насилие срещу ромски жени, тъй като запознава специалистите с основната терминология, използвана както в международни, така и в националните системи по отношение на проблемите на домашното насилие, както и с основните форми на това явление. Той също така изброява признаците и факторите, които евентуално показват домашно насилие, предоставя информация за процедурата за докладване на инцидент и изяснява ролите и задълженията на участващите професионалисти.

Протоколът можете да изтеглите от тук: Изтегли

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ НАД РОМСКИ ЖЕНИ

През ноември 2020 г. Център “Амалипе” проведе проучване сред 40 ромски жени относно домашното насилие. Това бе направено в изпълнение на проект PATTERN (Prevent And combaT domesTic violEnce against Roma womeN). 

Настоящият доклад съдържа информация относно идентифициране обхвата на насилието, често срещано в ромските семейства, представяне на възприятието на жените за домашно насилие и идентифициране нивото на познание на ромските жени по отношение на домашното насилие, техните права и как да се търси подкрепа. 

Докладът може да изтеглите от тук: Изтегли

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ

Сборник доклади от Пета, Шеста и Седма Научно-практически конференции (2017, 2018 и 2019г.)

От години Център „Амалипе“, заедно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, реализира идеята да популяризира опита на педагогическата общност при въвеждането на интеркултурното образование чрез ежегоден национален форум – форум, на който се представят добри практики, обменя се опит и се доказва, че когато работиш с любов, когато не делиш хората по етнос, раса и религия, положителен резултат винаги има.
Броят на училищата, включени в мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“, става все по-всеобхватна и в нея има вече почти 300 училища. Училища с екипи, работещи и себераздаващи се в името на децата. Педагози, които чрез любов, иновации, креативност и хъс са превърнали задържането на всяко дете в училище в лична кауза. Специалисти, чийто мироглед се простира извън стандартите на разпределения и нормативи, за да превърнат училището във втори дом на своите възпитаници и място, където те да се чувстват уютно, спокойно и щастливо.
В четвъртото издание на сборника са събрани най-добрите практики от Националните педагогически конференции през 2017 – 2019 г. в три основни направления:
1. Ефективни политики и инструменти в условията на мултикултурна среда.
2. Връзката „учител – родител – дете“ и междупредметните връзки – път към успеха.
3. Иновативни методи за работа в училище
Изтеглете пълното съдържание на сборника от тук.

 

Конкурс „Момичета с мечти – да обърнем страницата“

Отличени Есета

„Ако образоваш едно момче – образоваш само него.

Ако образоваш момиче – образоваш цялата общност“

Н.Пр. Флоранс Робин, Посланик на Република Франция в България

За съжаление, днес все още има момичета, които дори не знаят как да мечтаят. Те имат много бариери – някои от тях ги поставят традициите, някои – общността, в която живеят, а някои си ги поставят самите те. Темата за ранните бракове винаги е провокирала дискусии – както в общността, така и сред мнозинството. И винаги тя е обвита от стереотипи и предразсъдъци – както в общността, така и сред мнозинството. Много често темата е използвана за политически кампании, противопоставяне и заклеймяване.

Днес традициите вече не са това, което бяха. Все повече тези, които започват съвместното съжителство не са родителите, а самите деца. А много често всички тези момичета и момчета имат нужда просто някой да повярва в тях, да ги накара да си повярват и да видят, че промяната е възможна, ако я пожелаят достатъчно силно! Как обаче да ги убедим в това?

В началото на 2020г. обявихме ученически конкурс „Момичета с мечти – да обърнем страницата“, който организирахме заедно със Зонта клуб Стара Загора. Целта на конкурса бе да провокира младите хора да създадат послания, насочени към превенция на ранните бракове. Те участваха с есета, видеа и изображения. В конкурса можеха да участват ученици (момичета и момчета) от първи до дванадесети клас от всички училища в България, както и от български училища в чужбина. Получихме много страхотни произведения.

Представяме ви отличените есета тук.

„Когато мечтите се сбъдват…” – Личните истории на ромски студенти в медицински университети

Какво е една мечта? Визия за бъдещето, която запленява цялото ти сърце и в най-дълбока степен – твоите енергия и душа. Отвори съзнанието си за невероятната сила на креативното си въображение.

Това издание разказва за личните истории на студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински университети в България. Те споделят трудностите, които са срещали в процеса на образование, но също така и успехите, които са постигнали. Някои от тези са радостни истории, но други са по-скоро тъжни или поне трогателни… Въпреки всичко, те показват посвещението на образованието и успеха на група млади хора, които са избрали да посветят бъдещето си на здравеопазването. Кои са били техните мотиви и добри примери за следване, ще разберете от самите разкази на студентите, както и за желанието им те да бъдат добрия пример за тези, които ще ги последват.

Това издание също така дава информация за стипендиантската програма за студенти по медицина и лекари-специализанти от ромски произход. Ще прочетете и за обучението по застъпничество, което ежегодно се организира от Център Амалипе. В продължилите седмица дейности на обучението, младежите работиха върху изграждане на жизнено важни умения за бъдещата им работа на хора, които ще носят промяна в своята общност. Затова ги нарекохме Белите лястовици! Техните истории можете да прочетете тук.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук.

БЕЗ СЕГРЕГАЦИЯ: Дейности за предотвратяване на училищната сегрегация спрямо ромите на место ниво

D2.5. Карта на училищната сегрегация в България Автори: Боян Захариев, Деян Колев
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
Юли 2020

Контекст: Център Амалипе в партньорство с Fundacion Secretariado Gitano (Испания) и Европейския Ромски Информационен офис (Белгия) реализират проект „Без сегрегация“ (No segregation), финансиран от Европейската комисия. МОН е асоцииран партньор по проекта.
Цел на проучването: Изследователският екип проведе проучване на актуалното състояние с училищната сегрегация, обхващащо всички области в България. Проучването извежда наличието на училища с концентрация на уязвими групи и на сегрегирани училища (вкл. Професионални гимназии) във всяка една област и община, където такива съществуват. Също така са предложени типове дейности за превенция на вторичната сегрегация, както и за създаването на мултикултурна среда в случаите с училища, единствени в населено място и обучаващи ученици само от един етнос. Предложени са и типове дейности в първично сегрегираните училища в ромските квартали.

Приложение: Списък на училищата с концентрация на уязвими групи по области

Целият текст на проучването можете да изтеглите от тук.

 

 

Ранното детство в ромските общности в България (RECI+)

В доклада „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+) е представен анализ на ситуацията в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ), здравеопазването и социалните услуги за българските деца от ромски произход на възраст
от 0 до 8 години. Докладът е част от поредица доклади за страните от Централна и Източна Европа, подкрепен съвместно от Програмата за ранно детско развитие на Фондации „Отворено общество“, Ромския образователен фонд и УНИЦЕФ, и има за цел да подпомогне вземането
на информирани решения от страна на държавата и други свързани заинтересовани страни. За тази цел авторите предлагат препоръки в помощ на политиките за подобряване на ефекта и въздействието им върху ромските деца и техните семействата.

Представеното в доклада изследване е проведено през 2019 г. и началото на 2020 г. То включва анализ на документи и качествено и количествено изследване на терен в шест ромски квартала в България: в Кюстендил, Монтана, Розино, Шумен, Сливен и Тунджа. Над 500 респонденти, включително представители на ромски семейства с деца между 0 и 6 години, експерти – роми, родители – роми и национални заинтересовани страни от различни области са взели участие в изследването на домакинствата, интервютата лице в лице, дискусиите на фокус групите и двете национални кръгли маси за консултиране, проведени онлайн.

Пълен текст на доклада можете да намерите тук.

Граждански мониторингов доклад за изпълнение на националната стратегия за интеграция на pомите в България
Определяне на недостатъците в политиката за приобщаване на ромите

Докладът е изготвен от неправителствените организации Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“ и Фондация „Джендър алтернативи“ от следните автори:
• глава „Социални предразсъдъци и език на омразата спрямо ромите“ : Алексей Пампоров и Ганчо Илиев (Сдружение „Свят без граници“);
• глава „От езика на омразата до престъпленията от омраза: пример от Габрово“: Деян Колев и Иван Тодоров (Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“);
• глава „Равенство между половете и насилие над жените“: Рада Еленкова (Фондация „Джендър алтернативи“);
• глава „Вторична сегрегация в образованието”: Деян Колев и Теодора Крумова (Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”).
Цялостното разработване на доклада беше координирано от неправителствената организация Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Докладът беше изготвен като част от пилотния проект за ромски граждански
мониторинг Roma Civil Monitor „Изграждане на капацитет за ромското гражданско общество и укрепване на неговото участие в мониторинга на националните стратегии за интеграция на ромите“. Пилотният проект се осъществява за Европейската
комисия, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“. Той се координира от Центъра за политически изследвания на Централноевропейския университет (CEU CPS) в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации (ERGO Network), Европейския център за правата на ромите (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) и Ромския образователен фонд (REF) и се изпълнява съвместно с около 90 НПО и експерти от 27 държави-членки.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Мониторинг на процесите на приобщаване и образователна интеграция и модели за десегрегация на ромското образование

Проблемът, свързан с процесите за приобщаването и интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система би могъл да се определи като един от най-важните, най-приоритетните и най-слож­ните за педагогическата общност в последните години. Вече повече от 20 годи­ни (след приемането на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество1) той стои като политически ангажимент на държавно равнище и като сериозно предизвикателство за всеки един педагоги­чески специалист, работещ с деца и ученици с различен етнически произход. И обективността изисква да се признае, че въпреки постигнатите положителни резултати в някои аспекти, и към момента тези проблеми продължават да тър­сят своето решение.

Предполага се, че разработването на система за мониторинг и нейното ап­робиране в условията на една от най-проблемните за образователната система община у нас ще е добра основа за разработване на динамични модели за при­общаване и образователна интеграция. Предоставянето им на общината и тях­ното приемане и практическо приложение (след широк обществен дебат) ще бъде най-добрият сценарий и естествен завършек на положените усилия. А възможността тези модели да бъдат разпространени в цялата страна е особено благоприятна.

Методиката на предложеното теоретико-емпирично изследване следва разработената авторска концепция за създаване на динамични модели за де­сегрегация в образованието на ромски деца и ученици на базата на анализ и оценка на реализирани в образователната система практики6 на неправител­ствени организации

Обект на разработката са процесите на приобщаване и образователна ин­теграция, които на регионално равнище са предопределени и силно зависими от специфичните особености на конкретния регион като социално-икономически условия, демографска картина, етнокултурни характеристики на население­то, степен на вписаност в социалната среда, образователно равнище.

Предмет на изследването са закономерностите на процесуалното проти­чане и дейностното осигуряване на мащабен десегрегационен процес на рав­нище община като необходимо решение за преодоляване на образователната сегрегация.

Можете да изтеглите дигитално копие на книгата от ТУК.

 

Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България Оценка на напредъка по четири ключови области на стратегията

Настоящият доклад е изготвен от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“, Социална фондация „Индирома“, Фондация „Джендър алтернативи“, Ромска академия за култура и образование и Асоциация „Знание”, както и с помощта на следните автори:
• Глава „Заетост” – Рада Еленкова (Фондация „Джендър Алтернативи”),
• Глава „Жилищни условия” – Николай Близнаков (Фондация „Индирома”),
• Въздействие на основните здравни политики върху ромите – Алексей Пампоров и Ганчо Илиев (Сдружение „Свят без граници”),
• Глава „Образование”– Деян Колев (Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“),
• Местно проучване в Луковит – Ралица Попова (Асоциация „Знание”),
• Местно проучване в Сливен – Стела Костова (Ромска академия за култура и образование).
Цялостното разработване на доклада е координирано от Център „Амалипе“. Докладът е изготвен в рамките на пилотния проект Ромски Граждански Мониторинг „Укрепване на капацитета на ромското гражданско общество и засилване на участието му в мониторинга на националните стратегии за интегриране на ромите“. Пилотният проект се осъществява от Европейската комисия, ГД „Правосъдие и потребители“. Той се координира от Центъра за политически изследвания на Централноевропейския университет в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации (ERGO Network), Европейски център за правата на ромите, Фондация Ромски секетаиат (Fundacion Secretariado Gitano), Ромски образователен фонд и се изпълнява с около 90 неправителствени организации и експерти от близо 27 държави-членки.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище: доклади

През 2013 година Център „Амалипе“ заедно с ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“ стартира реализирането на идеята да популяризира опита на педагогическата общност във въвеждането на интеркултурното образование чрез национален форум.

Днес идеята вече е традиция, подкрепена ежегодно от над 100 учители, директори, студенти, университетски преподаватели и всички те обединени от каузата: да намалим броя на децата, които отпадат от образователната система; да превърнем училището в място за получаване на знания и развиване на умения; да мотивираме активността на ученици, учители и родители, търсейки пресечената точка на мотото „Всеки ученик е отличник!“.

Този сборник е третото издание, обединяващ труда на теоретици и практици от педагогическите конференции, проведени през 2015 и 2016 г. в следните направления:

1. Образователни взаимоотношения и инструменти в условията на мултикултурна среда.

2. Модели за партньорство между родители и училище.

3. Модели за овластяване на учениците.

4. Иновативни методи за работа в мултикултурна среда.

Екипът на Център „Амалипе“ благодари на всички участници, които ни направиха съпричастни към успеха си, и на всички, които вярват, че „Няма невъзможни неща!“

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук:  Изтегли

Бисери от Струма

Реализацията на настоящия сборник стана възможна благодарение на осъществения през лятото на 2002 г. проект „Ромски фолклор от поречието на река Струма” на дружество „Еделвайс”, гр. Ракитово. В него с много желание и с възрожденски ентусиазъм се включиха: маестро Анжело Маликов – известен композитор, музикален педагог и изкусен цимбалист; инж. Демир Янев – общественик и ръководител на неправителствена организация в Петрич;  Валентина Стефанова – учител по английски език от Брагоевград; Малин Йосифов – начален учител от Сандански; Вергил Илиев – активист от Кюстендил; Диана Нунева – училищен психолог и д-р Йосиф Нунев – педагог, ръководител на проекта.

След кратък курс по етнография, в продължение на цели пет месеца, събирачите на устни послания на ромската култура, посетиха редица населени места по течението на р. Струма, издириха цяла плеяда от живи носители на устно ромско творчество, записаха ги на съответния диалект на ромския език и по този начин ни направиха съпричастни към редица народни умотворения, съхранени чрез устните разкази на роми от различни възрасти – приказки, песни, пословици и поговорки, интересни спомени от миналото, анекдоти и някои уникални празници и обреди от календара и личния живот на ромите от региона.

В настоящия билингвален сборник (на български и на ромски език) предлагаме малка част от образци на текстове, които са преработени от съставителите и адаптирани за учебни цели в часове за опознаване на ромския фолклор и култура. Всички те са много близки до оригиналните си послания, но са специално пригодени за учебни цели с деца в задължителна училищна възраст. Едно от безспорните достойнства на сборника, с които не без основание се гордеем е, че публикуваните в него песни приживе бяха нотирани от незабравимия музикант маестро Анжело Маликов, с когото имахме щастието да се познаваме и да работим заедно.

Текстовете на ромски език са написани на вариант на латиница, утвърдена от просветното министерство през 1993 г. за целите на часовете по майчин ромски език. Представените чрез тях регионални диалекти са два – ерлийски и влахички, като преобладават текстовете от диалекта на ерлиите – уседналите по тези места от незапомнени времена роми, които са и значително по-голямата част от това неселение в региона.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Учебник по доброта

Скъпи читателю,

В ръцете си държиш един учебник. Това обаче не е обикновен учебник с обикновени разкази – не само защото е Учебник по доброта … Това е учебник, който ще ти покаже как да постигнеш мечтите си, независимо кой си, къде си роден, къде живееш и как се казваш … Обаче … има едно условие. Първо трябва да се научиш да мечтаеш! Но този учебник разказва и за това. Между редовете, снимките и рисунките, четейки върху лицата на всички негови автори, ще се научиш не само да мечтаеш, но и да помогнеш на останалите да го направят. Това е най-големият Урок по доброта. Защото човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му. А на едно дете му трябва толкова малко … Много от нашите деца не знаят да мечтаят, а и какъв ли е смисълът, ако от теб не се очаква да постигнеш нещо … Как да мечтаеш за нещо, което дори не познаваш … Как можеш да мечтаеш да си учител, лекар, инженер, ако никога никой не е очаквал от теб да станеш такъв. А на едно дете му трябва толкова малко … Трябва му просто да повярваш в него, да му го покажеш и да му помогнеш и то да повярва в себе си. След това то само ще създаде мечтите си … и никой вече не може да му попречи да ги постигне!

Децата, които са написали тези редове, израснаха пред очите ни. Ние видяхме как се раждат мечтите им, започват да порастват и стават все по-големи и по-големи. Скоро границите на селото им отесняха … И те започнаха да мечтаят много извън тях … Зад всичко това обаче стоят едни учители с огромни сърца. И тъй като в живота случайни неща няма, и името на селото, от където идват децата и техните учители, не е случайно – Голямо Ново. Там наистина живеят големи хора с големи сърца… Малко доброта можете да изтеглите оттук 🙂

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Ромите и процесът на десегрегация в образованието

На всеки съпричастен на образователното дело у нас е известно, че проблемите с ромските деца в предучилищна и училищна възраст не търпят отлагане в обозримото бъдеще. Обучението и възпитанието на тези деца е изключително важен и отговорен проблем, но едновременно с това и твърде сложен и труден.

Основната цел, която се поставя с настоящата публикация, е преди всичко да се заостри вниманието и да се засили чувствителността на цялото българско общество към една заложена в близкото минало мина в системата на народната просвета и последствията, до които тя може да доведе страната ни, ако не се вземат бързи и адекватни мерки за обезвреждането й. Мината се нарича „сегрегация в образованието на ромските деца в обособените квартали“, а нейните опасни плодове са налице и, щем-не щем, вече „вкусваме“ от тях.

 

Книгата можете да изтеглите оттук

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук:  Изтегли

 

Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България

Настоящият доклад е изготвен от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“, Социална фондация „Индирома“, Ромска академия за култура и образование и Фондация „Джендър алтернативи“, както и с помощта на следните автори:

  • Глава „Управление“ – Алексей Пампоров, Ганчо Илиев, Милена Илиева (Сдружение „Свят без граници“);
  • Глава „Антидискриминация“ – Николай Близнаков (Социална фондация “Индирома”);
  • Глава „Антиджипсизъм“ – Стела Костова (Ромска академия за култура и образование);
  • Въздействие на основните образователни политики върху ромите – Деян Колев (Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“);
  • Местно изследване в Пловдив – Рада Еленкова (Фондация “Джендър алтернативи”).

Докладът е изготвен в рамките на пилотния проект Ромски Граждански Мониторинг „Укрепване на капацитета на ромското гражданско общество и засилване на участието му в мониторинга на националните стратегии за интегриране на ромите“. Пилотният проект се осъществява от Европейската комисия, ГД „Правосъдие и потребители“. Той се координира от Центъра за политически изследвания на Централноевропейския университет в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации (ERGO Network), Европейски център за правата на ромите, Фондация Secretariado Gitano, Ромски образователен фонд и се изпълнява с около 90 неправителствени организации и експерти от близо 27 държави-членки.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук:  Изтегли

 

Сърцето на общността

ПРЕДИСЛОВИЕ: РАЗВИТИЕТО НА ОБЩНОСТТА КАТО ОБЕЩАВАЩА ТЕНДЕНЦИЯ В РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

Настоящият доклад представя основните резултати и изводи от изпълнението на проект „Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност“, реализиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ (България) в партньорство с Лига про Европа (Румъния) и АРСИС (Гърция) и финансиран от Европейската комисия в рамките на програма Дафне.

Идеята за този проект възникна през 2010 г. По време на цикъл от обучения със социални работници и учители от България, Румъния и Гърция обучаемите многократно споделяха своето мнение, че институциите не работят успешно на терен, когато става въпрос за роми. Социалните работници често не са приети добре, когато отидат на място в ромския квартал / махала, сблъскват се с невидима, но много силна бариера на недоверие и не успяват да разрешат много от случаите на терен. Когато става дума за случаи на домашно насилие или на традиционни практики (като ранните бракове, аранжираните бракове и други) сред ромите, неуспехът на социалните работници е почти на сто процента, което ги кара да не реагират на такива сигнали. А и много рядко някой им подава сигнал. Не извършват превантивна дейност, защото я смятат за обречена на неуспех. Не можеш да правиш превенция при минимални или дори по-ниски нива на доверие. Абсолютно същите констатации и оценки бяха регистрирани и чрез национална анкета до всички Отдели за закрила на детето в България, организирана от Център Амалипе и Държавната агенция за закрила на детето.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Превенция на ранните бракове

 

Ранните бракове (по същество става дума за съвместни съжителства, създаване на семейство, а не за „брак„, тъй като липсва, и в много от случаите е невъзможен, юридическият акт за встъпване в брак) в ромска общност са тема, която понастоящем все по-често предизвиква вниманието на т.нар. „широка общественост” и „обществено мнение”. От една страна, ранните бракове често вървят ръка за ръка с „аранжирани бракове” и дори „насилствени бракове”: обикновено именно родителите са тези, които инициират тази форма на съжителство. Още по-често водят до „отпадане”, т.е. до ранно напускане на училище, което от своя страна е свързано с ограничаване на последващата подходяща социална реализация. Ранните бракове обикновено са последвани от „ранни раждания”, доколкото — поне при традиционните ромски семейства, както и при маргинализираните — от омъ­жената жена се очаква да докаже, че може да роди: тя е високо ценена като продължител на рода и ако не може да изпълни тази си роля, трябва да понесе една от най-тежките стигми. Нерядко ранните бракове са съпътствани и от различни форми на домашно насилие, от разводи, заболявания сред младите майки и т.н., т.е. „на куп” можем да видим цяла серия от негативни явления, към които всяко едно европейско общество е (или поне трябва да бъде) болезнено чувстви­телно. От друга страна, ранните ромски бракове изглеждат любопитни, екзотични и неразбираеми: остатък от „неевропейския брачен модел” (характерен за народите на изток от линията Триест — Санкт Петербург, според класификацията на Джон Xайнал). Този екзотизъм често е свързан с категоричното заклеймяване на цялата ромска общност като изостанал и неспособен за развитие генератор на деца, съпроводено с още по-категоричното забравяне, че ранните бракове до неот­давна са били характерни и за народите-мнозинства в страните на изток от Триест — Петербург, (а малко преди това — и за останалите европейски народи), както и с пренебрегването на факта, че далеч не всички ромски групи, семейства и социални страти практикуват ранните бракове.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Традиции и памет – Том 1 Ромската сватба във Великотърновско

 

Ромите във Великотърносвско и техните традиции.

Настоящият сборник е резултат от реализацията на про­ект „Създаване на ромски самодейни ансамбли и групи\” на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе\”, финанси­ран от Програма „Рома\” на Фондация „Отворено общество\” – София. В него е включен етнографски материал, събран по време на теренни обхождания на различни селища от Великотърновска област през периода юни-август 2002 г. Поместени са и статии, обобщаващи и анализиращи събрания материал. Р

Авторите на сборника са хора на различна възраст, с различна професия и различен етнически произход. Това, което ги обедини, беше интересът към историята, традициите и обичаите на раз­личните ромски общности и групи във Великотърновска област. Както и увереността, че опазването и популяризирането на ром­ската култура е задача не само на ромската общност, но и на ця­лото българско общество.

Едва ли ще кажем нещо ново и неизвестно с твърдението, че като цяло традициите и обичаите на ромите в България са непоз­нати както за широкия кръг от „четящи\” българи, така и за изку­шените академично етнолози, фолклористи и историци. В пос­ледно време на ромска тема се издават множество заглавия, но огромният процент от тях са „джипси-индустрия\” (по сполучли­вия израз на Е. Марушиакова и В. Попов). Качеството им е съмни­телно, новата информация – оскъдна / липсваща. Слава Богу, през последните 10 години се появиха и сериозни издания, които пос­тавиха истинското начало на българската ромология (циганология). Имам предвид книгите на Е. Марушиакова и В. Попов, Й. Ну- нев, Хр. Кючюков и др. Имам предвид също така и 6-те тома „Studii Romani\” (под редакцията на Е. Марушиакова и В. Попов), в коитопубликуваха множество изследователи, отпили от ромската фол­клорна магия.

За съжаление, сериозните изследвания все още не са слезли в отделните региони. А там – в конкретния регион, село и махала, все още мъждукат въглените на живото ромско фолклорно богат­ство, неоткрити и пазещи своите тайни. Всеки атом е една цяла Вселена…

Настоящият сборник има претенцията да въведе читателя в сложната и противоречива вселена на ромите от Великотър­новски регион. За да не бъде той механична съвкупност от разно­родни статии, авторите решиха да обединят усилията си около една тема – сватбата и сватбените обичаи при различните ром­ски групи в региона. Разбира се, в сборника са включени и статии, свързани със заселването на ромите на Балканите и конкретно – във Великотърновско, както и с промяната на самосъзнанието и идентичността на отделните ромски групи. Това е неминуемо, защото нито един културен феномен (дори той да съдържа тако­ва смислово и символно богатство като сватбените обичаи) не може да бъде разбран без цялостния контекст на конкретното битие на съответната общност. От друга страна в сборника са включени и статии за традиционните българска и турска сватба. Без тях изследването би било непълно и едностранчиво, доколко­то в ромските обичаи и традиции са вплетени множество бъл­гарски и турски елементи: закономерен факт от вековното бал­канско съжителство на етноси и религии.

Сборникът е в съзвучие с другите книги, издадени през 2001 и 2002 г. от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе\”1. Общата идея на всички тези издания е да се опише и популяризира ромското фолклорно богатство, да се изведат при­ликите между традициите и обичаите на всички етноси, живее­щи по българските земи, да се обосноват иначе абстрактните морални категории търпимост, толерантност, уважение и брат­ство.

Един сборник в никакъв случай не може да изчерпи тема като сватбените обичаи на ромите във Великотърновска област. Но може да бъде едно добро начало за сериозен научен и научноизсле­дователски анализ. Дай, Боже, нашата книга да подтикне и други да тръгнат по нашия път!

Накрая искаме персонално да благодарим на всички, които ни приеха с доверие и разказаха своите спомени, за да може книгата да стане факт!

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Врастири: Каталог на ромския бургуджийски занаят

Каталогът съдържа кратко представяне на групата на ромите-бургуджии в Северна България, техните обичаи и традиции (с акцент върху календарните празници и сватбения цикъл), диалект и история. Каталогът представя също така бургуджийския занаят – производството на железни предмети, като съдържа детайлно описание на производствения процес и продуктите на 7 от най-известните живи майстори-бургуджии. Множество цветни снимки онагледяват всичко описано.

Каталогът е съпроводен от двадесетминутен филм, носещ същото наименование. Филмът представя производствения процес на изящни железни предмети чрез разказите на двама майстори – бургуджии, разкриващи тайните на занаята си на ромски и български език.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Ромският фолклор в началното училище: призвание и признание

Настоящата книга има за цел да предложи на вниманието на читателя част от опита на Дияна Димитрова като преподавател по ромски приказен и песенен фолклор в началното училище. Началото на това обучение  бе постави през учебната 2000/2001 година като пилотен проект, който стартира в ОУ”Христо Смирненски”, с.Водолей, община Велико Търново.

Като всяко ново начинание, и това  бе съпроводено с определени трудности. По онова време все още не бяха разработени учебни помагала по Ромски фолклор и Книга за учителя. Всичко опираше до находчивостта, умението и творческия подход на учителя. В продължение на вече шест години Дияна Димитрова не спира да експериментирам в тази област. В тази книга ще откриете опита й, натрупан през тези шест години: ще откриете теоретични разработки за обучението на деца билингви, за използването на ромския фолклор в цялостния учебен процес и в работата с родителите; примерно тематично разпределение на учебния материал по програмата за СИП „Фолклор на етносите -ромски фолклор” за 2-4 клас, съобразно помагалото „Историй край огнището”; разработки на уроци по ромски приказен и песенен фолклор, прилагащи интеркултурния подход; различни сценарии за училищни тържества, посветени на ромската и българската приказка и песен, на традиционни празници и обичаи при ромите от с.Водолей; доклади от  участие в различни конференции, на които бе споделена тази първа по рода си училищна практика и др.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Интеркултурно образование и образователна интеграция през 2012 

Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът ни не може да бъде оспорван. Основната ни кауза тук е въвеждането на интеркултурно образование, като средство  за запазване и обновяване на културната идентичност на ромите, както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различни етноси.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

Европейските фондове и ромската интеграция в България

Настоящият доклад е продължение на публикувания преди две години аналогичен доклад “Европейските структурни фондове и ромската интеграция в България – 2007-2009”. Той разширява основните наблюдения с информация за случилото се през 2010 и 2011 година относно изпълнението на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма “Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони и ефектите от изпълнението на тези програми върху процеса на интеграция на ромите.

 

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

 

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Сборник доклади от Национална научно – практическа конференция “Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище” юни 2014 година град Велико Търново.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

Доклади от Националната научно-практическа конференция ‘Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище’

Настоящият сборник е реализацията на една идея, която екипът на Център „Амалипе“ обмисляме отдавна. Тази идея най-накрая е реалност, благодарение на подкрепата на
Фондация „Америка за България“. На 25 и 26 юни 2013, в партньорство с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Център „Амалипе“ организира Националната научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище“. От една страна, целта на конференцията беше да събере на едно място теоретици и практици. Много често практикуващите учители и директори споделят, че университетското образование у нас не дава необходимата подготовка на младите педагози, особено когато те трябва да започнат работа в мултикултурна среда. В същото време университетските преподавали смятат, че голяма част от учителите са забравили
принципите на педагогическата теория и не се квалифицират постоянно в съзвучие с новите тенденции, методи и практики. Така че определено имаше нужда да седнем всички заедно
около кръглата маса и да дискутираме как теорията би могла да помогне на практиката и практиката да обогати теорията.
От друга страна, целта на конференцията беше да даде трибуна на усилията на стотиците учители, работещи за превенцията на отпадането на ромските деца, да представят опита, който са натрупали, трудностите, с които са се сблъскали, и най-вече успехите, които са постигнали.
Въобще, целта ни беше на тази конференция да има за всекиго по нещо. Надяваме се, че и в сборника от конференцията, всеки ще открие по нещо за себе си …

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

„Когато мечтите се сбъдват…” – Личните истории на ромски студенти в медицински университети

Какво е една мечта? Визия за бъдещето, която запленява цялото ти сърце и в най-дълбока степен – твоите енергия и душа. Отвори съзнанието си за невероятната сила на креативното си въображение.

Това издание разказва за личните истории на студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински университети в България. Те споделят трудностите, които са срещали в процеса на образование, но също така и успехите, които са постигнали. Някои от тези са радостни истории, но други са по-скоро тъжни или поне трогателни… Въпреки всичко, те показват посвещението на образованието и успеха на група млади хора, които са избрали да посветят бъдещето си на здравеопазването. Кои са били техните мотиви и добри примери за следване, ще разберете от самите разкази на студентите, както и за желанието им те да бъдат добрия пример за тези, които ще ги последват.

Това издание също така дава информация за стипендиантската програма за студенти по медицина и лекари-специализанти от ромски произход. Ще прочетете и за обучението по застъпничество, което ежегодно се организира от Център Амалипе. В продължилите седмица дейности на обучението, младежите работиха върху изграждане на жизнено важни умения за бъдещата им работа на хора, които ще носят промяна в своята общност. Затова ги нарекохме Белите лястовици! Техните истории можете да прочетете тук.

 

Общностен мониторинг на здравните услуги в общините Павликени и Велико Търново

Състоянието и тенденциите на здравното състояние на нацията, включително и на лицата, принадлежащи към малцинствените етнически общности, се оценяват в зависимост от демографските процеси, заболяемостта, рисковите фактори, физическото развитие и дееспособност и самооценката на здравето.  Основните причини за влошаване здравето на българските граждани, особено ромите, са бедността, нездравословният начин на живот, свързан с непълноценното хранене, постоянният дистрес, съчетани и с други рискови фактори, като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, ниска двигателна активност и др.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук:  Изтегли

 

 

 

Интеркултурно образование и образователна интеграция

Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът и не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” е да превърне училището в място, където всяко дете може да намери себе си, място, където всяко дете да повярва, че може да бъде отличник, място, където да получи шанс да мечтае и да бъде човек!

Всяко дете може да бъде отличник! Ако накараш едно дете да повярва, че може да успее и искрено да се стреми към това, то ти си успял да намериш ключа към успеха в неговото развитие – оттам нататък никой и нищо не може да му попречи да го постигне. Това е основният подход, който Център Амалипе прилага в рамките на тригодишната програма за Намаляване на отпадането на ромските деца от училище, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Основен елемент от този подход е въвеждането на интеркултурно образование (с фокус върху въвеждането на часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“), като средство за запазване и обновяване на културната идентичност на ромската общност,  както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различни етноси.

Настоящата публикация представя резултатите от опита на Център Амалипе и училищата, включени в програмата през последните три години – както като цифри, така и като конкретно разрешени случаи.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук:  Изтегли

 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ 2007 – 2009

Настоящият доклад включва основните изводи от проучване на ефекта от изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони върху ромската общност и процеса на ромска интеграция и препоръки за подобряване – на трите Програми, изпълнението им и аналогичните програми за следващия програмен период. Докладът може да бъде евристична основа за оптимизиране на изпълнението на програмите да края на настоящия програмен период, както и за промени в текстовете по тези програми. Докладът предлага също така основни идеи за изработване на аналогичните програми през следващия програмен период и за необходимото им обвързване с процеса на ромската интеграция. Авторите считат, че процесът на изработване на новите оперативни програми ще има ключово значение за ускоряване на ромската интеграция и се надяват, че гражданските организации и ромската общност ще участват активно в този процес.

Докладът е изработен от Център “Амалипе” с финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество” – София

Съставна част от доклада е: ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ ЧРЕЗ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ, който може да бъде изтеглен от: ТУК

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Изграждане на алтернатива: успешни модели за повишаване на качеството на образование в малките населени места

Основната цел на настоящия доклад е да направи преглед на различните извънучилищни и извънкласни практики, реализирани в малките населени места за повишаване на образователната интеграция на ромските деца и качеството на образование в тези училища като цяло. Нещо повече, този доклад се стреми да представи различните аспекти, които водят до формирането на един цялостен модел, реализиран в мултикултурна среда, който може да доведе до повишаване на мотивацията, преодоляване на отпадането от училище (особено на децата от етническите малцинства) и формиране на една толерантна и стимулираща учебна среда.

 

Докладът изследва практиките за повишаване на качеството на образование и образователна интеграция в 30 училища на територията на цялата страна. По-голямата част от тях са училища, в които се реализира програмата на Център Амалипе “Фолклор на етносите – ромски фолклор”. При подбора на училища за изследването бяха следвани няколко критерия: в училищата се обучават деца от етническите малцинствата (в частност – ромски деца); училищата са в малки населени места. Под “малки населени места” авторите на доклада имат предвид населени места, в които има само едно функциониращо училище, т.е. липсва конкуренцията и алтернативата за учениците между две училища; Училищата реализират проекти по различни програми: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, програмите на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, програмата на МОН “Училището – територия на ученика”, компонент „Образование” от многогодишен ФАР проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите” и др.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

The Health Status of Romani Women in Bulgaria

Идеята на настоящия доклад е да допълни картината за положението на ромските жено в България, а именно – относно здравния статус на ромските жени. Изследването, на което се базира доклада обхваща както качествена, така и количествена информация. За разлика от подобни изследвания до момента докладът и самото проучване се базират на подход, който ясно отграничава и взима под внимание вътрешногруповите специфики в ромската общност.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Работилницата

                                            Предговор:

Скъпи приятели,

В ръцете си държите малък опит да се представи голямото богатство на бургуджийската ромска група в Северна България.
Това е първото в страната издание, посветено изцяло на ромите бургуджии – на техния занаят, бит и култура.
За бургуджиите можем да кажем със сигурност само, че това са хора, които ревностно пазят и почитат и до днес не само своите традиции и обичаи, но и голяма част от старите, забравени вече български традиции и обичаи. И до днес всички техни празници се празнуват по стар стил, а на сватбите им се свирят и пеят предимно български народни хора и песни. Те познават много добре българската култура, но ние не знаем почти нищо за тяхната. Трудно е да се определи откъде идват, но не и накъде отиват – към нашето общо единно бъдеще.
Работата по тази книжка бе нелека, тъй като се опитахме да я направим универсална.
На следващите страници колекционерите на ножове и ценителите на подобни метални изделия могат да видят различни по вид и модел артикули. Производителите от бранша могат да срещнат ценни партньори в своя бизнес. Домакините могат да видят необходимия им кухненски нож , а стопаните – брадва.
От друга страна интересуващите се от ромското и изобщо от различното в тази малка книжка могат да намерят необходимото, тъй като тя е попита с културата на бургуджиите и техния начин на живот.
Благодарим за съдействието на Ресурсен център за култура “фабриКата”, гр. Габрово, без чието съдействие този материал нямаше да бъде възможен!

Приятно четене!

Атанас Стоянов – автор,
Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

Книга за учителя по СИП

      Настоящата книга за учителя има свой конкретен адресат – тези колеги, които са приели предизвикателството да преподават СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор”. Книгата представлява логическия завършек на цял комплект от учебни материали по този СИП: двете учебни помагала “Истории край огнището” и “Разказани пътища”, предназначени съответно за ученици от 2-4 и 5-8 клас, учебните тетрадки към тези помагала, както и комплектът дискове с аудио и видеоматериали.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли