Мисия

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ” е най-голямата ромска организация, която работи за по-доброто образование, общностното развитие и равноправното интегриране на ромите в българското общество. Самото име показва целите и начина на работа на организацията – „Амалипе“ е ромска дума, която означава „приятелство“, т.е. работейки за интеграция на ромите, ние включваме хора от всички етноси. Ромската интеграция ще направи България по-развита и икономически силна държава. Тя ще помогне за по-добрия живот на всички етноси и активни хора от всички етноси трябва да участват в този процес. Затова Център „Амалипе“ обединява усилията на роми, българи, турци и други, водени от ценностите на междуетническия диалог и толерантността.

Представители на Център Амалипе са избрани от ромските организации за членове на Комитетите за наблюдение на оперативните програми Наука и образование за интелигентен растеж (Програма Образование), Споразумението за партньорство и Развитие на човешките ресурси. Организацията участва в УС на ЦОИДУЕМ и в Европейската ромска платформа. Член е на Комисията за иновативните училища към МОН, Форум Гражданско участие, Национална пациентска организация, Българска платформа на европейско женско лоби и Коалицията за медийна грамотност, както и на редица областни и общински съвети.

НАШАТА ВИЗИЯ, МИСИЯ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ:

Център “Амалипе” вярва в равноправното интегриране на ромите в общество, основано на запазване на ромската идентичност и на взаимното опознаване и солидарността между българи и роми. Мисията ни е да стимулираме  модернизацията и овластяването на ромската общност в България за активното ѝ  участие и равен достъп до ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование, качествено здравеопазване и социални услуги. 

Дългосрочните цели на Амалипе са:

 • да развива капацитета вътре в общността чрез повишаване на образователното ниво на ромските деца и младежи
 • да насърчава развитието на ромските момичета и жена и преодоляване на негативните традиционни практики
 • Да развие умения за самоорганизация на ромската общност
 • Да засили участието на ромите в процеса на вземане на решения
 • Стимулиране на последователна и отговорна държавна политика, която предвижда разширяване на достъпа на ромите до образование, качествено здравеопазване и социални услуги, мониторинг и обратна връзка за подобряване на политическите мерки и практики.
 • Съхраняване и развитие на ромската култура

Нашият подход за постигането на тези цели включва:

 • участие на ромите на всички нива и прилагане на подход отдолу – нагоре; прилагане на принципа “за ромите с ромите”
 • прилагане на иновативни методи и практики на местно ниво: във всяка от областите, в които работим ние прилагаме практически модели, които проверяваме на терен;
 • систематизиране на практическите резултати от пилотните инициативи на партньорски организации с цел включването им в националните политики;
 • застъпнически дейности пред институциите на национално, регионално и местно ниво за продължаване и институционализиране на добрите практики, тествани от Амалипе и други организации;
 • застъпнически дейности пред институциите на национално ниво за формиране на устойчив модел за интеграцията на ромите и за ускоряване на процеса на интеграция;
 • развитие на мрежа от структури на организацията и партньорски организации, която може да приложи в национален мащаб определени практики, както и да провежда застъпничество пред местните и националните институции: Мрежа за интеграция на ромите;
 • изготвяне на анализи, мониторинг и оценка на съществуващите политики, свързани с интеграцията на ромите.

ПРИОРИТЕТИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ В СТРАТЕГИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

 • поддържане на тясна връзка и обмен на информация между местното и национално ниво за по-ефективни действия в сферата на застъпничеството, както и даване на гласност за реалните потребности на ромската общност;
 • равноправното участие на жените за разрешаване на проблемите на общността;
 • оптимизиране и акумулиране на ресурсите чрез партньорство с други ромски организации и заинтересовани страни с цел повишаване на ефективността на действията;
 • всяко дете и семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал, съгласно етичния кодекс на организацията за работа с деца.

„Амалипе“ е единствената ромска организация, която има свои местни, областни и регионални представителства. Изграждаме тези структури с три цели:

 • Да подпомогнем по-ефективно нашите партньори (училища, общини, местни организации, активисти), както и местните общности, с които работим.
 • Да реализираме ефективно дейности в цялата страна: обединявайки въздействието на различните общностни групи, младежки групи и училища, нашата крайна цел е да активизираме местните общности, да ускорим модернизацията и развитието на ромската общност в различните региони на страната и да подпомогнем формирането и реалното изпълнение на националната политика за интеграция на ромите.
 • Да създадем мрежа, която да обединява усилията на хиляди роми и приятели на ромите – енергия,  която може да завърти колелото на ромската интеграция.