Учебни материали

Бисери от Струма

Реализацията на настоящия сборник стана възможна благодарение на осъществения през лятото на 2002 г. проект „Ромски фолклор от поречието на река Струма” на дружество „Еделвайс”, гр. Ракитово. В него с много желание и с възрожденски ентусиазъм се включиха: маестро Анжело Маликов – известен композитор, музикален педагог и изкусен цимбалист; инж. Демир Янев – общественик и ръководител на неправителствена организация в Петрич;  Валентина Стефанова – учител по английски език от Брагоевград; Малин Йосифов – начален учител от Сандански; Вергил Илиев – активист от Кюстендил; Диана Нунева – училищен психолог и д-р Йосиф Нунев – педагог, ръководител на проекта.

След кратък курс по етнография, в продължение на цели пет месеца, събирачите на устни послания на ромската култура, посетиха редица населени места по течението на р. Струма, издириха цяла плеяда от живи носители на устно ромско творчество, записаха ги на съответния диалект на ромския език и по този начин ни направиха съпричастни към редица народни умотворения, съхранени чрез устните разкази на роми от различни възрасти – приказки, песни, пословици и поговорки, интересни спомени от миналото, анекдоти и някои уникални празници и обреди от календара и личния живот на ромите от региона.

В настоящия билингвален сборник (на български и на ромски език) предлагаме малка част от образци на текстове, които са преработени от съставителите и адаптирани за учебни цели в часове за опознаване на ромския фолклор и култура. Всички те са много близки до оригиналните си послания, но са специално пригодени за учебни цели с деца в задължителна училищна възраст. Едно от безспорните достойнства на сборника, с които не без основание се гордеем е, че публикуваните в него песни приживе бяха нотирани от незабравимия музикант маестро Анжело Маликов, с когото имахме щастието да се познаваме и да работим заедно.

Текстовете на ромски език са написани на вариант на латиница, утвърдена от просветното министерство през 1993 г. за целите на часовете по майчин ромски език. Представените чрез тях регионални диалекти са два – ерлийски и влахички, като преобладават текстовете от диалекта на ерлиите – уседналите по тези места от незапомнени времена роми, които са и значително по-голямата част от това неселение в региона.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Учебно помагало и тетрадка ‘Разказани пътища’ за 5 – 7 клас

Учебното помагало покрива трите модула от СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” – приказки, песни и празнични обичаи, представя фолклора на ромите от всички големи ромски общности в България като търси допирни точки с българския и турския фолклор, както и с творчеството на известни автори, като Ангел Каралийчев, Елин Пелин, Братя Грим и др.

Към помагалото е публикувана и учебна тетрадка за 5-7 клас.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Учебно помагало и тетрадка ‘Истории край огнището’ – 2-4 клас

Учебното помагало покрива трите модула от СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” – приказки, песни и празнични обичаи, представя фолклора на ромите от всички големи ромски общности в България като търси допирни точки с българския и турския фолклор, както и с творчеството на известни автори, като Ангел Каралийчев, Елин Пелин, Братя Грим и др.

Към помагалото е публикувана и учебна тетрадка за 2-4 клас.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Учебник по доброта

 

Скъпи читателю,

В ръцете си държиш един учебник. Това обаче не е обикновен учебник с обикновени разкази – не само защото е Учебник по доброта … Това е учебник, който ще ти покаже как да постигнеш мечтите си, независимо кой си, къде си роден, къде живееш и как се казваш … Обаче … има едно условие. Първо трябва да се научиш да мечтаеш! Но този учебник разказва и за това. Между редовете, снимките и рисунките, четейки върху лицата на всички негови автори, ще се научиш не само да мечтаеш, но и да помогнеш на останалите да го направят. Това е най-големият Урок по доброта. Защото човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му. А на едно дете му трябва толкова малко … Много от нашите деца не знаят да мечтаят, а и какъв ли е смисълът, ако от теб не се очаква да постигнеш нещо … Как да мечтаеш за нещо, което дори не познаваш … Как можеш да мечтаеш да си учител, лекар, инженер, ако никога никой не е очаквал от теб да станеш такъв. А на едно дете му трябва толкова малко … Трябва му просто да повярваш в него, да му го покажеш и да му помогнеш и то да повярва в себе си. След това то само ще създаде мечтите си … и никой вече не може да му попречи да ги постигне!

Децата, които са написали тези редове, израснаха пред очите ни. Ние видяхме как се раждат мечтите им, започват да порастват и стават все по-големи и по-големи. Скоро границите на селото им отесняха … И те започнаха да мечтаят много извън тях … Зад всичко това обаче стоят едни учители с огромни сърца. И тъй като в живота случайни неща няма, и името на селото, от където идват децата и техните учители, не е случайно – Голямо Ново. Там наистина живеят големи хора с големи сърца… Малко доброта можете да изтеглите оттук 🙂

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Интеркултурно образование и образователна интеграция

 

Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът и не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” е да превърне училището в място, където всяко дете може да намери себе си, място, където всяко дете да повярва, че може да бъде отличник, място, където да получи шанс да мечтае и да бъде човек!

Всяко дете може да бъде отличник! Ако накараш едно дете да повярва, че може да успее и искрено да се стреми към това, то ти си успял да намериш ключа към успеха в неговото развитие – оттам нататък никой и нищо не може да му попречи да го постигне. Това е основният подход, който Център Амалипе прилага в рамките на тригодишната програма за Намаляване на отпадането на ромските деца от училище, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Основен елемент от този подход е въвеждането на интеркултурно образование (с фокус върху въвеждането на часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“), като средство за запазване и обновяване на културната идентичност на ромската общност,  както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различни етноси.

Настоящата публикация представя резултатите от опита на Център Амалипе и училищата, включени в програмата през последните три години – както като цифри, така и като конкретно разрешени случаи.

 

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Превенция на ранните бракове

 

Ранните бракове (по същество става дума за съвместни съжителства, създаване на семейство, а не за „брак„, тъй като липсва, и в много от случаите е невъзможен, юридическият акт за встъпване в брак) в ромска общност са тема, която понастоящем все по-често предизвиква вниманието на т.нар. „широка общественост” и „обществено мнение”. От една страна, ранните бракове често вървят ръка за ръка с „аранжирани бракове” и дори „насилствени бракове”: обикновено именно родителите са тези, които инициират тази форма на съжителство. Още по-често водят до „отпадане”, т.е. до ранно напускане на училище, което от своя страна е свързано с ограничаване на последващата подходяща социална реализация. Ранните бракове обикновено са последвани от „ранни раждания”, доколкото — поне при традиционните ромски семейства, както и при маргинализираните — от омъ­жената жена се очаква да докаже, че може да роди: тя е високо ценена като продължител на рода и ако не може да изпълни тази си роля, трябва да понесе една от най-тежките стигми. Нерядко ранните бракове са съпътствани и от различни форми на домашно насилие, от разводи, заболявания сред младите майки и т.н., т.е. „на куп” можем да видим цяла серия от негативни явления, към които всяко едно европейско общество е (или поне трябва да бъде) болезнено чувстви­телно. От друга страна, ранните ромски бракове изглеждат любопитни, екзотични и неразбираеми: остатък от „неевропейския брачен модел” (характерен за народите на изток от линията Триест — Санкт Петербург, според класификацията на Джон Xайнал). Този екзотизъм често е свързан с категоричното заклеймяване на цялата ромска общност като изостанал и неспособен за развитие генератор на деца, съпроводено с още по-категоричното забравяне, че ранните бракове до неот­давна са били характерни и за народите-мнозинства в страните на изток от Триест — Петербург, (а малко преди това — и за останалите европейски народи), както и с пренебрегването на факта, че далеч не всички ромски групи, семейства и социални страти практикуват ранните бракове.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Традиции и памет – Том 1 Ромската сватба във Великотърновско

 

Ромите във Великотърносвско и техните традиции.

Настоящият сборник е резултат от реализацията на про­ект „Създаване на ромски самодейни ансамбли и групи\” на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе\”, финанси­ран от Програма „Рома\” на Фондация „Отворено общество\” – София. В него е включен етнографски материал, събран по време на теренни обхождания на различни селища от Великотърновска област през периода юни-август 2002 г. Поместени са и статии, обобщаващи и анализиращи събрания материал. Р

Авторите на сборника са хора на различна възраст, с различна професия и различен етнически произход. Това, което ги обедини, беше интересът към историята, традициите и обичаите на раз­личните ромски общности и групи във Великотърновска област. Както и увереността, че опазването и популяризирането на ром­ската култура е задача не само на ромската общност, но и на ця­лото българско общество.

Едва ли ще кажем нещо ново и неизвестно с твърдението, че като цяло традициите и обичаите на ромите в България са непоз­нати както за широкия кръг от „четящи\” българи, така и за изку­шените академично етнолози, фолклористи и историци. В пос­ледно време на ромска тема се издават множество заглавия, но огромният процент от тях са „джипси-индустрия\” (по сполучли­вия израз на Е. Марушиакова и В. Попов). Качеството им е съмни­телно, новата информация – оскъдна / липсваща. Слава Богу, през последните 10 години се появиха и сериозни издания, които пос­тавиха истинското начало на българската ромология (циганология). Имам предвид книгите на Е. Марушиакова и В. Попов, Й. Ну- нев, Хр. Кючюков и др. Имам предвид също така и 6-те тома „Studii Romani\” (под редакцията на Е. Марушиакова и В. Попов), в коитопубликуваха множество изследователи, отпили от ромската фол­клорна магия.

За съжаление, сериозните изследвания все още не са слезли в отделните региони. А там – в конкретния регион, село и махала, все още мъждукат въглените на живото ромско фолклорно богат­ство, неоткрити и пазещи своите тайни. Всеки атом е една цяла Вселена…

Настоящият сборник има претенцията да въведе читателя в сложната и противоречива вселена на ромите от Великотър­новски регион. За да не бъде той механична съвкупност от разно­родни статии, авторите решиха да обединят усилията си около една тема – сватбата и сватбените обичаи при различните ром­ски групи в региона. Разбира се, в сборника са включени и статии, свързани със заселването на ромите на Балканите и конкретно – във Великотърновско, както и с промяната на самосъзнанието и идентичността на отделните ромски групи. Това е неминуемо, защото нито един културен феномен (дори той да съдържа тако­ва смислово и символно богатство като сватбените обичаи) не може да бъде разбран без цялостния контекст на конкретното битие на съответната общност. От друга страна в сборника са включени и статии за традиционните българска и турска сватба. Без тях изследването би било непълно и едностранчиво, доколко­то в ромските обичаи и традиции са вплетени множество бъл­гарски и турски елементи: закономерен факт от вековното бал­канско съжителство на етноси и религии.

Сборникът е в съзвучие с другите книги, издадени през 2001 и 2002 г. от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе\”1. Общата идея на всички тези издания е да се опише и популяризира ромското фолклорно богатство, да се изведат при­ликите между традициите и обичаите на всички етноси, живее­щи по българските земи, да се обосноват иначе абстрактните морални категории търпимост, толерантност, уважение и брат­ство.

Един сборник в никакъв случай не може да изчерпи тема като сватбените обичаи на ромите във Великотърновска област. Но може да бъде едно добро начало за сериозен научен и научноизсле­дователски анализ. Дай, Боже, нашата книга да подтикне и други да тръгнат по нашия път!

Накрая искаме персонално да благодарим на всички, които ни приеха с доверие и разказаха своите спомени, за да може книгата да стане факт!

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Врастири: Каталог на ромския бургуджийски занаят

Каталогът съдържа кратко представяне на групата на ромите-бургуджии в Северна България, техните обичаи и традиции (с акцент върху календарните празници и сватбения цикъл), диалект и история. Каталогът представя също така бургуджийския занаят – производството на железни предмети, като съдържа детайлно описание на производствения процес и продуктите на 7 от най-известните живи майстори-бургуджии. Множество цветни снимки онагледяват всичко описано.

Каталогът е съпроводен от двадесетминутен филм, носещ същото наименование. Филмът представя производствения процес на изящни железни предмети чрез разказите на двама майстори – бургуджии, разкриващи тайните на занаята си на ромски и български език.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Ромският фолклор в началното училище: призвание и признание

Настоящата книга има за цел да предложи на вниманието на читателя част от опита на Дияна Димитрова като преподавател по ромски приказен и песенен фолклор в началното училище. Началото на това обучение  бе постави през учебната 2000/2001 година като пилотен проект, който стартира в ОУ”Христо Смирненски”, с.Водолей, община Велико Търново.

Като всяко ново начинание, и това  бе съпроводено с определени трудности. По онова време все още не бяха разработени учебни помагала по Ромски фолклор и Книга за учителя. Всичко опираше до находчивостта, умението и творческия подход на учителя. В продължение на вече шест години Дияна Димитрова не спира да експериментирам в тази област. В тази книга ще откриете опита й, натрупан през тези шест години: ще откриете теоретични разработки за обучението на деца билингви, за използването на ромския фолклор в цялостния учебен процес и в работата с родителите; примерно тематично разпределение на учебния материал по програмата за СИП „Фолклор на етносите -ромски фолклор” за 2-4 клас, съобразно помагалото „Историй край огнището”; разработки на уроци по ромски приказен и песенен фолклор, прилагащи интеркултурния подход; различни сценарии за училищни тържества, посветени на ромската и българската приказка и песен, на традиционни празници и обичаи при ромите от с.Водолей; доклади от  участие в различни конференции, на които бе споделена тази първа по рода си училищна практика и др.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

Книга за учителя по СИП

      Настоящата книга за учителя има свой конкретен адресат – тези колеги, които са приели предизвикателството да преподават СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор”. Книгата представлява логическия завършек на цял комплект от учебни материали по този СИП: двете учебни помагала “Истории край огнището” и “Разказани пътища”, предназначени съответно за ученици от 2-4 и 5-8 клас, учебните тетрадки към тези помагала, както и комплектът дискове с аудио и видеоматериали.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли