Наръчници

Наръчник проект Dream/ Участие в образованието за преодоляване на дискриминацията срещу младите роми

“Този инструментариум е разработен в рамките на проекта “DREAM – подход за участие в образователната среда за преодоляване на дискриминацията срещу младите роми в новите медии” с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”, управлявана от Испанската национална агенция и реализирана в Испания, Италия, България и Румъния. Целта на проекта е да се даде възможност на образователната
общност – млади хора, учители, възпитатели, младежки работници и родители – да идентифицира и реагира спрямо стереотипите и дискриминацията срещу ромите онлайн и офлайн.
Информацията, която представяме в този набор от инструменти, ще помогне за провеждането на обучения, упражнения, дискусии, ролеви игри и други дейности за противодействие на дискриминацията сред младите хора. Убедени сме, че най-ефективното и ефикасно средство срещу нетолерантността и отхвърлянето на разнообразието е образованието.
Инструментариумът на DREAM включва няколко измерения и материали: дейности с примери и обратна връзка от семинарите, проведени в училищата в Испания, Италия, Румъния и България; речник за изграждане на споделено разбиране относно приобщаващото образование и дискриминацията сред децата, учителите, родителите и образователната общност; примери – модели за подражание в борбата с дискриминацията срещу ромската общност. Други материали, “Приложение към наръчника”, включващо съвети, идеи за това как да се противопоставим на речта на омразата и предложения за филми, видеоклипове, книги, които могат да бъдат изтеглени от уебсайта на DREAM (https://projectdream.eu/).

Изтеглете наръчника от тук.

Наръчник срещу дискриминацията в ромската общност предназначен за медиатори и ромски активисти

Наръчникът е предназначен за ползване от медиатори и ромски активисти за преодоляване на случаи на дискриминация, и подкрепа при реагиране на случаи на дискриминация. Той също така цели да повиши осведомеността на местните ромски общности и заинтересовани страни относно съществуващото законодателство на национално и международно ниво за недискриминация и предоставяне на възможност и информация за достъп до правосъдие и правна защита на ромите в България. Какъв е смисълът от този Наръчник? Целта на Наръчника е да предостави систематизиран и синтезиран за употреба модел за стимулиране на дебата относно дискриминацията в българското общество, както и да представи механизми за правна защита при наличие на случаи на дискриминация. Всеки ползвател на Наръчника може да научи каква е дефиницията за дискриминация на национално и международно ниво, и как се реагира в случай на осъществена пряка или непряка дискриминация. За тази цел Наръчника представя подробно описан процес за идентифициране на случаи на дискриминация, насоки за подаване на сигнал от жертва на дискриминация, както и списък с контакти на съответните институции, правна защита от юристи и граждански организации, които могат да окажат съдействие. Настоящият Наръчник е изработен от Център «Амалипе», в рамките на проект “Равнопоставеност на ромите чрез разширен достъп до правна помощ” (ERELA), финансиран от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.). Съдържанието на този наръчник представя само възгледите на автора и е изцяло на негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Наръчника е достъпен и може да бъде изтеглен oт тук:Manual discrimination mediators

Наръчник срещу дискриминацията в ромската общност предназначен за неправителствени организации

Наръчникът е предназначен за ползване от граждански организации за преодоляване на случаи на дискриминация, и подкрепа при реагиране на случаи на дискриминация. Той също така цели да повиши осведомеността на местните ромски общности и заинтересовани страни относно съществуващото законодателство на национално и международно ниво за недискриминация и предоставяне на възможност и информация за достъп до правосъдие и правна защита на ромите в България. Насоките и препоръките в Наръчника могат да бъдат използвани от други неправителствени организации на местно ниво, за да реализират процес на въвличане на гражданите в решаването на конкретни местни проблеми. Какъв е смисълът от този Наръчник? Целта на Наръчника е да предостави систематизиран и синтезиран за употреба модел за стимулиране на дебата относно дискриминацията в българското общество, както и да представи механизми за правна защита при наличие на случаи на дискриминация. Всеки ползвател на Наръчника може да научи каква е дефиницията за дискриминация на национално и международно ниво, и как се реагира в случай на осъществена пряка или непряка дискриминация. За тази цел Наръчника представя подробно описан процес за идентифициране на случаи на дискриминация, насоки за подаване на сигнал от жертва на дискриминация, както и списък с контакти на съответните институции, правна защита от юристи и граждански организации, които могат да окажат съдействие. Настоящият Наръчник е изработен от Център «Амалипе», в рамките на проект “Равнопоставеност на ромите чрез разширен достъп до правна помощ” (ERELA), финансиран от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.). Съдържанието на този наръчник представя само възгледите на автора и е изцяло на негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Наръчника е достъпен и може да бъде изтеглен oт тук: Manual discrimination_NGO

Наръчник срещу дискриминацията в ромската общност за практикуващи юристи

В рамките на проект ERELA (Равенство за ромите чрез разширен достъп до правна помощ, № 963284), координиран от Minority Rights Group Europe (MRGE) с участието на двама партньори – Информационно-правния център в Хърватия и Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“ в България, бе създаден „наръчник срещу дискриминацията в ромската общност“ за практикуващи юристи. Наръчника е достъпен и може да бъде изтеглен от тук:

Ръководство за ангажиране със Съюз на равенството: Стратегия за равенство между половете 2020-2025

Българска платформа към Европейско женско лоби публикува Ръководство за ангажиране със Съюз на равенството: Стратегия за равенство между половете 2020-2025. Целта на тази публикация е да представи Стратегията за равенството между жените и мъжете в Европа, която е непозната както за българските граждани, така и за българските политици.

Ние, организациите-членове на Българска платформа към Европейско женско лоби се надяваме с настоящата публикация да провокираме действия от страна на българските политици, които ще допринесат за преодоляване на съществуващите неравенства между жените и мъжете у нас. Нашата цел е и да привлечем съмишленици, с които да обединим усилия и заедно да премахнем насилието, основано на пола, да преборим стереотипите, основани на пола, да преодолеем неравенството на пазара на труда, да преодолеем разликата в заплащането и пенсиите, да постигнем равновесие по отношение на ръководната роля в цялото общество. С други думи, да превърнем България в едно по-добро място за живеене и на жените и на мъжете.

Нашето „Ръководство за ангажиране със „Съюз на равенството: 2020 – 2025“ има за цел да създаде съюз от съмишленици, които вярват, че равнопоставеността между половете ще създаде един по-добър свят. Можете да го изтеглите от тук.

Наръчник Противодействие на онлайн езика на омразата срещу ромите: Инструментариум за организации и активисти на гражданското общество

  “Свобода без омраза” е двугодишна програма, съфинансирана от Европейския съюз (ЕС). Тя тества и оценява ефективни кампании за противодействие на онлайн езика на омразата срещу ромските общности в България, Хърватия, Чехия, Унгария и Словакия и в цяла Европа. С нарастването на крайно десните групи и все по-изявения ксенофобски дискурс, през последните години все по-често се наблюдава възраждане на речта на омразата срещу ромите. България, Хърватия, Чехия, Унгария и Словакия имат едни от най-големите ромски общности в Европа, пропорционални на тяхното население, при които се наблюдава засилено използване на онлайн език на омраза срещу тях. Това налага организирането на кампании с цел противодействие на омразата, в които участието на представителите на ромския етнос е от основно
значение, особено чрез платформите за социални медии. Този наръчник е разработен от Група за правата на малцинствата в Европа (MRGE) с цел разпознаване и противодействие на езика на омразата.

Наръчникът можете да намерите тек: Изтегли

 

 

 

‘Активни родители за успешни деца’ – Наръчник на активния родител в помощ на училищата и детските градини, които обучават ромски деца

Всеки ученик ще бъде отличник!

Всеки родител е важен за неговото дете! Всяко дете е важно за своя родител! Именно желанието да се срещнем в името на доброто бъдеще на нашите деца е причината за създаването на този Наръчник. За да постигне най-доброто за своите деца, необходимо е родителите и местната общност да имат желание, да могат да участват и да влияят върху вземането на важни решения във всички сфери на училищния живот, а училището да бъде готово за това партньорство. Активността и организираността са важни условия за това.

Скъпи родители, с вашето активно участие ще допринесем за това всеки ученик да бъде отличник, а училището да се превърне в център на общността!

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

Наръчник по толерантност ‘Младежта е толерантност’

Наръчникът, който държите в ръцете си, ще ви даде богата информация относно ромската култура и история и какви са съществуващите стереотипи сред младите хора спрямо ромите и други етнически групи. Ще ви научи как да бъдете по-толерантни един към друг и да приемате различията си като ценност, а не като недостатък. Той предлага изпитани и работещи методи за работа с младежи, тествани от екипите на партньорите по проекта. Това издание показва как заедно можем да се борим за преодоляването на стереотипите, ксенофобията и расизма.

Този наръчник се издава от Център “Амалипе” и е изготвен от екип в рамките на проект “Младежта е толерантност – преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора”. Той подпомага работата на младежките доброволчески клубове, създадени по проекта и е изключително полезен за надграждане културата на толерантност сред младите хора в училищата, университетите и местата, които младежите посещават в свободното си време. Наръчникът ще бъде полезен за учители, преподаватели, обучители на връстници и всички, които се занимават с проблемите на толерантността, културното многообразие и борбата с дискриминацията.

„Единственият фактор, който може да ви осигури спасение или защита от разрушителното въздействие на гнева и омразата, е практикуването на толерантност и търпение.“

Далай Лама

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли