Училищна мрежа

„Всеки ученик ще бъде отличник” е дългосрочна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Основните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните (записаните  отново в училище) деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/гимназии, мотивиране на родителите, за да подкрепят обраозванието, повишаване на ученивческата активност и цялостна промяна в училищата, така че да създават подкрепяща, приемаща и стимулираща мултикултурна среда.

Програмата стартира през 2010 г., подкрепена първоначално от Фондация „Америка за България“, а в последствие от Тръста за социална алтернатива. Новата фаза на програмата стартира през януари 2021 и продължава до 31 декември 2023 година, с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. Тя предлага комплексен модел за цялостна промяна на образователния процес и среда, в която всяко дете да намери своето място, мотивация за развитие и подкрепа.

Едни от основните цели на изградената Мрежа са: въвеждане на интеркултурно образование, активизиране на учениците от мрежата чрез лидерски академии, засилване ролята на родителите в училищния живот, въвеждането на качествено образование, оказване на подкрепа на училищата, интегриращи ромски ученици и училищата в малките населени места.

През учебната 2022/2023 година в Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ участват общо 296 образователни институции, от които 273 пълноправни и 23 асоциирани образователни институции. Всяко училище може да кандидатства за включване в мрежата след като попълни формуляр и приеме да следва философията и етичните принципи на Програмата. Участието в мрежата и програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ е изключително доброволно и почива на спазването на общи принципи и постигането на обща кауза: прилагането на модела, който съвместно сме създали за успеха на всяко едно дете. В същото време, за нас е важно участието на всяко едно училище да не е формално, защото мрежата би съществувала и имала смисъл само при активното участие на своите членове. За нас също така е важно училищата, които са в мрежата да прилагат модела в основната му част (прилагайки всички или по-голямата част от елементите му: интеркултурно образование, функциониране на родителски клуб, функциониране на активен Ученически съвет/ парламент, ученици – наставници, създаване на приемаща среща, подкрепа за педагогическия екип).
Приемаме, че за училищата, които не прилагат нито един от елементите на модела и не са идвали на нито една директорска среща (които са  част и от принципите и критериите за участие в Мрежата), моделът не предоставя необходимата подкрепа и ресурс за справяне с проблемите на учениците, застрашени от отпадане и няма смисъл да са част от мрежата. Така на тяхно място биха могли да влязат училища, които чакат в момента и биха прилагали модела.
Нови училищата могат да се включат в Програмата като асоциирани или пълноправни след преценка на съответния регионален координатор и ако има възможност за включването им. Към момента капацитета на мрежата е около 300 училища, като списъкът се актуализира в края на всяка учебна година. Всяко училище може да бъде асоциирано само една учебна година, след което то може или да остане в мрежата като пълноправно или да излезе от Мрежата.
Важно е да се отбележи повишаването на интереса от страна на Професионалните гимназии, където процентът на ромските ученици е малък, но желанието на педагогическите екипи да повишат тяхната мотивация да завършат средното си професионално образование и последващо продължаване в по-горна форма на обучение е голяма.

Към настоящия момент Мрежата се състои от общо 13 начални училища, 158 основни, 27 Обединени, 41 професионални гимназии, 53 средни, 1 детска градина и 3 други (ООС, ЦСОП и ОДК). За по-улеснен обхват на институциите са създадени региони, в които съответните регионални педагогически координатори подпомагат обхванатите участници в Мрежата.

За периода в мрежата на Център Амалипе “Всеки ученик ще бъде отличник” са включени девет нови училища и детски градини.

Критерии за участие в Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”