Училищна мрежа

През учебната 2020/2021 година в Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ участват общо 275 образователни институции, от които 261 пълноправни, 9 асоциирани и 3 други образователни институции. Всяко училище може да кандидатства за включване в мрежата след като попълни формуляр и приеме да следва философията и етичните принципи на Програмата. Участието в мрежата и програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ е изключително доброволно и почива на спазването на общи принципи и постигането на обща кауза: прилагането на модела, който съвместно сме създали за успеха на всяко едно дете. В същото време, за нас е важно участието на всяко едно училище да не е формално, защото мрежата би съществувала и имала смисъл само при активното участие на своите членове. За нас също така е важно училищата, които са в мрежата да прилагат модела в основната му част (прилагайки всички или по-голямата част от елементите му: интеркултурно образование, функциониране на родителски клуб, функциониране на активен Ученически съвет/ парламент, ученици – наставници, създаване на приемаща среща, подкрепа за педагогическия екип).
Приемаме, че за училищата, които не прилагат нито един от елементите на модела и не са идвали на нито една директорска среща (които са  част и от принципите и критериите за участие в Мрежата), моделът не предоставя необходимата подкрепа и ресурс за справяне с проблемите на учениците, застрашени от отпадане и няма смисъл да са част от мрежата. Така на тяхно място биха могли да влязат училища, които чакат в момента и биха прилагали модела.
Нови училищата могат да се включат в Програмата като асоциирани или пълноправни след преценка на съответния регионален координатор и ако има възможност за включването им. Към момента капацитета на мрежата е около 300 училища, като списъкът се актуализира в края на всяка учебна година. Всяко училище може да бъде асоциирано само една учебна година, след което то може или да остане в мрежата като пълноправно или да излезе от Мрежата.
Важно е да се отбележи повишаването на интереса от страна на Професионалните гимназии, където процентът на ромските ученици е малък, но желанието на педагогическите екипи да повишат тяхната мотивация да завършат средното си професионално образование и последващо продължаване в по-горна форма на обучение е голяма.
През 2020/2021 учебна година в Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ са се включили 10 нови асоциирани училища, а 24 други са станали пълноправни или са се включили в Мрежата като такива. 
През учебната 2020/2021 година в Програмата като пълноправни и асоциирани училища участват 12 начални училища, 149 основни училища, 24 обединени училища, 48 средни училища и 37 професионални гимназии и 3 други образователни институции.

През изминалата учебна година процентът на отпаднали сред училищата в програмата е 1.05%, като 173 училища от Мрежата нямат нито един отпаднал ученик, като голямата част от тях са училищата, които са дълги години членове на Мрежата. Още 30 училища са с до 5 отпаднали ученици. Големият брой отпаднали ученици (над 10 на училище) са концентрирани в 11 училища, от които само 2 от тях са основни училища, а всички останали са Професионални гимназии или СУ. Общият брой на отпадналите ученици е 532, а в тези 11 училища са концентрирани половината от отпадналите (265).

Много добри резултати можем да отчетем и по отношение на продължаващите след 7 клас – 97.20%

Повтарящите ученици са 5.46% в V – VII и 1.03% в VIII – XI клас

Критерии за участие в Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”