Училищна мрежа

През учебната 2019/2020 година в Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ участват 278 пълноправни и 20 асоциирани образователни институции. Всяко училище може да кандидатства за включване в мрежата след като попълни формуляр и приеме да следва философията и етичните принципи на Програмата. Участието в мрежата и програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ е изключително доброволно и почива на спазването на общи принципи и постигането на обща кауза: прилагането на модела, който съвместно сме създали за успеха на всяко едно дете. В същото време, за нас е важно участието на всяко едно училище да не е формално, защото мрежата би съществувала и имала смисъл само при активното участие на своите членове. За нас също така е важно училищата, които са в мрежата да прилагат модела в основната му част (прилагайки всички или по-голямата част от елементите му: интеркултурно образование, функциониране на родителски клуб, функциониране на активен Ученически съвет/ парламент, ученици – наставници, създаване на приемаща среща, подкрепа за педагогическия екип).
Приемаме, че за училищата, които не прилагат нито един от елементите на модела и не са идвали на нито една директорска

среща (които са част и от принципите и критериите за участие в Мрежата), моделът не предоставя необходимата подкрепа и ресурс за справяне с проблемите на учениците, застрашени от отпадане и няма смисъл да са част от мрежата. Така на тяхно място биха могли да влязат училища, които чакат в момента и биха прилагали модела.
Нови училищата могат да се включат в Програмата като асоциирани или пълноправни след преценка на съответния

регионален координатор и ако има възможност за включването им. Към момента капацитета на мрежата е около 300 училища, като списъкът се актуализира в края на всяка учебна година. Всяко училище може да бъде асоциирано само една учебна година, след което то може или да остане в мрежата като пълноправно или да излезе от Мрежата.
Важно е да се отбележи повишаването на интереса от страна на Професионалните гимназии, където процентът на ромските ученици е малък, но желанието на педагогическите екипи да повишат тяхната мотивация да завършат средното си професионално образование и последващо продължаване в по-горна форма на обучение е голяма.
През 2019/2020 учебна година в Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ са се включили 13 нови асоциирани училища, а 18 други са станали пълноправни или са се включили в Мрежата като такива.
През учебната 2019/2020 година в Програмата като пълноправни и асоциирани училища участват 12 начални училища, 165 основни училища, 23 обединени училища, 54 средни училища и 41 професионални гимназии и 3 други образователни институции.

Критерии за участие в Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”