Модел на работа

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Модел на работа

 

Подход и дейности:

От 2011 г. Център „Амалипе” работи по изграждането и утвърждаването на нов тип интегрирана услуга, базирана в общността – Център за развитие на общността. Чрез мрежата от Центрове за развитие на общността се подпомагат процесите на развитие на местната ромска общност. През 2011 година бяха разкрити 6 Центъра за развитие на общността на територията на България, в общините Пещера, Нови Пазар, Камено, Етрополе, Бяла Слатина и Павликени. Във всеки Център работят двама Модератори в общността.

 

Какво е общностен модератор?

Модераторът подпомага развитието и модернизацията на местната ромска общност, организира дейности и кампании в общността, подпомага диалога и по-доброто взаимодействие между общността и местните институции.

 

В периода 2013 -2015 година, дейностите по проекта основно са насочени за укрепване на Център за развитие на общността и позицията Модератор в общността – иновативен модел за предоставяне на услуги, базирани в общността, чрез създаване, тестване и въвеждане на Местни клубове за развитие за подкрепа и разширяване на дейността на съществуващите центрове. През 2013 година към Общинските Центрове бяха създадени допълнително още 15 Местни клубове за развитие, в по-големи населени места на общините, с преобладаващо ромско население. Дейността на местните клубове се организира от един местен модератор, който работи в съответната ромска общност. Така на практика към 2014 година вече общо 24 общностни модератори работят на общинско и местно ниво за развитие капацитета на местната ромска общност.

На ниво общински център и към всеки от местните клубове за развитие функционират по една Лидерска, Младежка и Женска група.

 

Защо се работи точно в тази насока:

Център „Амалипе” чрез създадената мрежа от Центрове и Местни клубове за развитие на общността, си постави задачата да работи за повишаване на социалния потенциал на местните общности / с акцент върху младите хора и жените от ромска общност/ . Център за развитие на общността е една интегрирана услуга, която включва социални, здравни, информационни и образователни дейности, имащи за основна цел, да подпомогнат и подкрепят развитието на човешкия капацитет на местните ромски общности и да допринесат за усвояване на нови социални, здравни, житейски и дори управленски умения в местното население. Приемайки факта, че ромската общност в България е в процес на интензивна промяна, то и изискването пред Центровете и Местните клубове за развитие се свързва с усвояване на умения за атакуване на най-острите проблеми, стоящи пред общността и мобилизиране на лидерството в нея. Центровете за развитие на общността са един впечатляващ пример за повишена гражданска активност и местна солидарност. Те показват , че могат да бъдат нещо повече от само една местна социална, здравна или културна институция и че могат да обединяват и предоставят много и различни услуги на местната общност. Центровете за развитие на общността са създадени от и за местната общност. Това ги прави уникални спрямо всички останали съществуващи до този момент държавни и неправителствени услуги.

Центровете за развитие на общността работят както за отделният индивид и семейство, така и за цялата местна общност. Основният двигател в тяхното функциониране е идеята за активизиране на цяла общност – от най – малкото дете в съответната махала, квартал, село, град и община, през средната и зряла възраст, до най –възрастния местен жител. Фокусът на работа на Центровете и общностните модератори е не отделната личност, а общността като цяло. Модераторите към Центровете са в постоянна връзка с общността, с нейните проблеми и успехи. Това отрежда на Модераторите към Центровете ролята на посредник между гражданите с тяхната активна позиция и институциите – местни и държавни. По естествен път създава предпоставки Центровете за развитие на общността да участват в процеса на гражданско участие, постепенно преминавайки през различните негови етапи. Началото на процеса е в обсъждането на проблемите в общността. Следва участие в решаването им. Това е етапът, на който Центъра провокира гражданското съзнание, събира и обединява човешкия ресурс на общността и провокира хората да поемат отговорността си за задвижване и постигане на промяна. Най –голямото предизвикателство в дейността на Центровете е че те не са просто отворени към местните теми и проблеми, но и активно въвличат местната общност в решаването им. Това е моментът, в който Центъра за развитие на общността застава в позицията на лидер в общността.

 

Основната цел на работа на Център за развитие на общността е да се подобри качеството на живот на младитехораиженитеотуязвими и малцинствени групи /с фокус върху ромската общност/ , като се предоставят интегрирани качествени услуги, насочени за повишаване социалния капацитет на общността и развитие на възможности за социална реализация на младежи и жени, чрез разработване и предоставяне на неформални механизми за общностна подкрепа на база сътрудничество с различните съществуващи институции и специалисти на местно ниво и работа в мултидисциплинарен и междуинституционален екип.