Обучителни програми

Ромско Образование

 

 

Беседа с родители, посветена на ранните бракове се проведе в град Шипка

В ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, град Шипка, се проведе беседа с родители по проект “Успех за теб”, посветена на превенцията на практиката на ранните бракове. Водещ бе образователният медиатор Симона Василева. Участниците бяха на мнение, че трябва промяна в общоприетите стереотипи в общността относно ранните бракове. Присъстващите изразиха мнение, че младите хора трябва […]

Read More

Обучение на учители-наставници/ментори по проект “Заедно за успеха на всеки ученик“

Учебната година приключи, но не и обученията за учителите! От 10 до 11 юли се реализира обучение на педагогически специалисти от училищата, включени в проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01“Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Обучението е част от дейност 3. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически […]

Read More

Емоционална интелигентност. Преодоляване на агресията и повишаване на мотивацията, УИН 87850033

Одобрена със Заповед № РД09-2556/11.03.2022г. Програмата е насочена към: Директори Заместник-директори Педагогически съветници Психолози Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Кратко описание на програмата Обучителната програма предоставя възможност за квалификация на педагогическите специалисти във всички степени на предучилищното […]

Read More

Преодоляване на професионалното прегряване и управление на стреса, УИН 87850032

Одобрена със Заповед № РД09-2556/11.03.2022г Програмата е насочена към: Директори Заместник-директори Педагогически съветници, Психолози Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Кратко описание на програмата Настоящата обучителна тема е разработена като отговор на потребностите и заявките на учителите и […]

Read More

Коучинг и менторство – модели за общуване между педагогическите специалисти, ученици, родители и образователни медиатори, УИН 87850027

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози, Ресурсни учители, Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на програмата Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и […]

Read More

Стратегически комуникации, връзки с обществеността и реклама на учебното заведение, УИН 87850026

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г. Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози, Ресурсни учители, Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Кратко описание на програмата Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Участниците ще формират […]

Read More

Работа с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на дигитално съдържание. Cъздаване на електронно учебно съдържание. Мениджмънт на класа в дигитална класна стая, УИН 87850025

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози, Ресурсни учители, Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на програмата Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и […]

Read More

Въвеждане на иновативни методи и средства за повишаване на качеството на работа в мултикултурна среда, УИН 87850024

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Ръководител направление ИКТ Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на […]

Read More

Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище/ ДГ и превръщане на училището/ДГ в център на общността, УИН 87850023

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Ръководител направление ИКТ Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Други (моля, посочете): Образователни медиатори […]

Read More

Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес, УИН 87850022

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на програмата Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки […]

Read More
Page 1 of 3123