Обучителни програми

Ромско Образование

 

 

Въвеждане на иновативни методи и средства за повишаване на качеството на работа в мултикултурна среда, УИН 87850024

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Ръководител направление ИКТ Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на […]

Read More

Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище/ ДГ и превръщане на училището/ДГ в център на общността, УИН 87850023

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Ръководител направление ИКТ Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Други (моля, посочете): Образователни медиатори […]

Read More

Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес, УИН 87850022

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на програмата Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки […]

Read More

Нормативна уредба и финансиране на дейности за образователна интеграция в мултикултурна среда , УИН 87850021

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители У чители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Кратко описание на програмата Програмата се базира на […]

Read More

„Взаимодействие с образователния медиатор“, УИН 87850020

Одобрена със заповед № РД09-89/16.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката. Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Анотация на програмата: Кратко описание Програмата представя опита на Център Амалипе […]

Read More

“Фолклор на етносите-Ромски фолклор“ (разширена програма)“, УИН 87850017

Одобрена със заповед № РД09-89/16.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Корепетитори, хореографи, треньори Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Анотация на прогамата: Кратко описание Програмата „Фолклор на […]

Read More

„Портфолио на ученика/родителя/учителя“, УИН 87850019

Одобрена със заповед № РД09-89/16.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката. Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етапДиректори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Анотация на програмата: Кратко описание на програмата Програмата […]

Read More

„Управление на мултикултурно училище и въвеждане на иновации за повишаване на качеството в мултикултурна среда“, УИН 87850018

Одобрена със заповед № РД09-89/16.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Директори Заместник-директори Анотация на прогамата: Кратко описание на програмата Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години в над 280 училища в страната. Тя се реализира в три основни […]

Read More

“Идеи за иновативно училище”, УИН 87850015

Одобрена със заповед № РД09-335/16.01.2019 г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Анотация на програмата Кратко описание […]

Read More

“Интерактивна образователна мрежа”, УИН 87850016

Одобрена със заповед № РД09-335/16.01.2019 г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Ръководител направление ИКТ Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Анотация на […]

Read More
Page 1 of 212