Обучителни програми

Ромско Образование

 

 

Кибертормоз и киберсигурност, УИН 87850031

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г. Предназначена за:  Учители начален етап  Учители прогимназиален етап  Учители гимназиален етап  Директори  Заместник-директори  Възпитатели  Учители целодневно обучение  Експерти на РУО Кратко описание на програмата: В днешната дигитална ера интернет се превърна в нещо повече от място за споделяне на информация и съдържание. ИНТЕРНЕТ […]

Read More

Разпознаване и превенция на зависимости и рисково поведение, УИН 87850030

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г. Предназначена за: Учители прогимназиален етап Учители гимназиален етап Директори Заместник-директори; Педагогически съветници, училищни психолози; Възпитатели в общежития; Треньори. Кратко описание на програмата Проблемът със рисково поведение и зависимостите не е нов за училищната среда и общност. От една страна се наблюдават едни устойчиви тенденции за употреба на психоактивни вещества (ПАВ), а […]

Read More

Изграждане на позитивна класна стая, УИН 87850029

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г : Програмата е предназначена за: всички педагогически специалисти съгласно чл. 42, ал. 2 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. с изключение на : психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора. Кратко описание на програмата Настоящата обучителна програма е разработена като следствие от заложената философия в новия Закон за предучилищното и училищното […]

Read More

Управление на дисциплината в класната стая, УИН 87850028

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г. Програмата е предназначена за всички педагогически специалисти съгласно чл. 42, ал. 2 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. с изключение на : психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора. Кратко описание на програмата Настоящата обучителна тема е разработена като отговор на потребностите и заявките на учителите, които срещат трудности с предизвикателното […]

Read More

Коучинг и менторство – модели за общуване между педагогическите специалисти, ученици, родители и образователни медиатори, УИН 87850027

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози, Ресурсни учители, Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на програмата Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и […]

Read More

Стратегически комуникации, връзки с обществеността и реклама на учебното заведение, УИН 87850026

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г. Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози, Ресурсни учители, Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Кратко описание на програмата Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Участниците ще формират […]

Read More

Работа с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на дигитално съдържание. Cъздаване на електронно учебно съдържание. Мениджмънт на класа в дигитална класна стая, УИН 87850025

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози, Ресурсни учители, Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на програмата Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и […]

Read More

Въвеждане на иновативни методи и средства за повишаване на качеството на работа в мултикултурна среда, УИН 87850024

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Ръководител направление ИКТ Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на […]

Read More

Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище/ ДГ и превръщане на училището/ДГ в център на общността, УИН 87850023

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Ръководител направление ИКТ Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Други (моля, посочете): Образователни медиатори […]

Read More

Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес, УИН 87850022

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Образователни медиатори Кратко описание на програмата Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки […]

Read More
Page 1 of 3123