Стратегически комуникации, връзки с обществеността и реклама на учебното заведение, УИН 87850026

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г.

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Директори
Заместник-директори

Педагогически съветници, психолози, Ресурсни учители,
Учители – предучилищно образование

Учители – целодневна организация

Кратко описание на програмата
Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Участниците ще формират компетенции, свързани с образователният маркетинг и изграждане на успешна рекламна стратегия на учебното заведение. Запознаване с дейности, чрез които се осигуряват адекватни на изискванията на образователния пазар образователни услуги в условията на все по-увеличаваща се конкуренция. Маркетингът е важен елемент между интересите на образователната институция и интересите на нейните потребител. В рамките на обучението вниманието на участниците се насочва към теоретичните и практико-приложните аспекти на образователния маркетинг: маркетингът като процес на управление, маркетинговата среда в образованието, характеристика на маркетинговата информация, видове маркетингови стратегии, функции на маркетинговите комуникации, същност на PR, изграждане на обществено мнение и имидж на образователната институция.
Педагогическите специалисти ще научат конкретни и практически ориентирани стъпки, които могат да предприемат, за да: – планират публичните дейности на своята образователна институция. – подобряване на имиджа на образователната институция в обществото – иновативни стратегии за задържане и привличане на деца и ученици – етапите за разработване на информационни и PR материали. – социалните мрежи.

Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академични, педагогически, организационни и комуникационни компетентности у директорите и педагогическите специалисти, в т.ч.: Притежава знания и умения за организиране и управление на качествен образователен процес, като отчита вида на институцията,стратегията за развитието й, отстоява и поддържа институционалната култура, оценява преимуществата на културното многообразие; Познава и прилага стратегически и програмни документи за определяне на приоритети, свързани с развитието на институцията; Притежава умения за стратегическо и оперативно планиране,визия за развитие на ефективни училищни политики; Притежава умения за изграждане на партньорски отношения чрез съвместни дейности с училищното настоятелство, обществения съвет, неправителствени организации за формиране на ефективна образователна среда;Умее да привлича и включва заинтересованите страни при изпълнение на съвместни инициативи и проекти; умения за: планиране на публични дейности на образователната институция. – подобряване на имиджа на образователната институция в обществото – иновативни стратегии за задържане и привличане на деца и ученици – етапите за разработване на информационни и PR материали. – социалните мрежи – образователен маркетинг;

Методи на обучение

Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дискусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации;

Индикатори за очаквани резултати

Очаква се педагогическите специалисти да развият знания и умения за:  образователен маркетинг и изграждане на успешна рекламна стратегия на учебното заведение. Конкурентноспособвост на образователния пазар и образователни услуги. Знания за теоретичните и практико-приложните аспекти на образователния маркетинг: маркетингът като процес на управление, маркетинговата среда в образованието, характеристика на маркетинговата информация, видове маркетингови стратегии, функции на маркетинговите комуникации, същност на PR, изграждане на обществено мнение и имидж на образователната институция.

Кконкретни и практически ориентирани стъпки, които могат да предприемат, за да: – планират публичните дейности на своята образователна институция. – подобряване на имиджа на образователната институция в обществото – иновативни стратегии за задържане и привличане на деца и ученици – етапите за разработване на информационни и PR материали. – социалните мрежи.

Продължителност на обучението : 32
Брой квалификационни кредити : 2