Въвеждането на интеркултурно образование и интеграция на ромските деца

Образователната интеграция е институционален процес, при който образователни субекти, носители на етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална реализация.” (Стратегия за образователна интеграция на децата и ученците от етническите малцинства)

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.” (Държавен образователен стандарт за гражданското… и интеркултурното образование)

Интеркултурното образование е един от водещите аспекти, по които трябва да се модернизира българската образователна система за да отговори на потребностите на тези, към които е насочена – децата и техните родители. Интеркултурното образование е образование, насочено както към децата от малцинствата, така и към тези от мнозинството с основна цел да формира взаимно познание, толерантност и приятелство сред всички ученици.

Подходът на Център Амалипе  обвързва практически образователната интеграция, превенцията на отпадането от училище и повишаването на качеството на образование и образователните резултати на ромските деца с въвеждането на интеркултурно образование. Прилагаме този подход съвместно със стотици училища и детски градини, които са наши партньори в постигането на реална промяна в живота на хииляди деца и техните родители.

Нашите партньори могат да разчитат на подкрепата, която предоставяме чрез високо квалифицирани специалисти, включително чрез нашите регионални педагогически координатори, които работят във всички региони на страната.

Подкрепата, която предоставяме е за:

·  Въвеждане на часове и занимания по “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” като СИП, извънкласни дейности и др.

·  Обучение на учители в интеркултурни знания и умения

·  Mетодическа подкрепа за изпълнение на цялостни програми за намаляване на отпадането

·  Техническа помощ на училища за подготовка и реализация на проекти, насочени към въвеждане на интеркултурно образование и образователна интеграция.

 

Външна оценка на въздействието на проект “Всеки ученик може да бъде отличник”, изпълняван от Център за междуетнически диалог и толерантност” Амалипе и финансиран от Тръст за социална алтернатива

Настоящата оценка измерва въздействието от изпълнението на проекта „Всеки ученик може да бъде отличник”, изпълняван от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ (център „Амалипе“). Център “Амалипе” е партньор и грантополучател на Фондация „Америка за България”, а в последствие и на Фондация„Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), от основаването му. Проектът, обект на оценка е продължение на друг проект на Център „Амалипе“, изпълняван в над 200 училища в периода 2010 – 2013 г.
Техническото задание на ТСА, Възложител на настоящата оценка поставя и основните цели, а именно да се даде отговор на два основни въпроса:
 Допринася ли прилаганият от Център „Амалипе“ модел за намаляване на отпадането от училищата, намаляване на отсъствията и повишаване на резултатите на учениците в училищата, където се прилага; има ли съществена разлика между подкрепяните от проекта училища и училищата, които не участват (за еднакъв период от време)?
 Може ли този модел, така както се прилага в момента да бъде мултиплициран в повече училища, като се запази качеството на изпълнение и при какви условия?
Оценката на въздействието на проекта на Център „Амалипе“ дава отговор на тези въпроси като се тестват хипотези и се анализират постигнатите спрямо очакваните резултати от изпълнение на проекта.

Прочетете целия текст тук: Изтегли

Ресурси:

Насоки за организиране на Мотивационна кампания за продължаване на образованието

Насоки за Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Насоки за Училищна програма за предоставяне на равни възможностиэна ученици от уязвими групи