за нас

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ”

е най-голямата ромска организация, която работи за по-доброто образование, общностното развитие и равноправното интегриране на ромите в българското общество. Самото име показва целите и начина на работа на организацията –  „Амалипе“ е ромска дума, която означава „приятелство“: работейки за интеграция на ромите, ние включваме хора от всички етноси. В ромската общност има огромен потенциал, който може да помогне България да стане по-развита и икономически по-силна държава. Това ще помогне за по-добрия живот на всички етноси и активни хора от всички етноси трябва да участват в този процес. Затова Център „Амалипе“ обединява усилията на роми, българи, турци и други, водени от ценностите на междуетническия диалог и толерантността. И този път минава през ОБРАЗОВАНИЕТО, което се опитваме да дадем на децата, родителите и общността, с която работим, заедно с близо 300 училища от цялата страна, обединени в Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и над 250 образователни медиатори

Ние вярваме, че всяко едно дете може да успее и да постигне мечтите си, стига да има кой да повярва в него и да го насърчи то самото да повярва в себе си!

Център “Амалипе” играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции. Център “Амалипе” е член на Обществения съвет към Министерство на образованието и науката, Националната пациентска организация, Европейско женско лоби и др. Председателят на организацията, Деян Колев, е избран за представител на ромските НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020.

 

НАШАТА ВИЗИЯ:

Център “Амалипе” вярва в равноправното интегриране на ромите в общество, основано на запазване на ромската идентичност и на модернизацията на ромската общност. Познанията на общността за собствената и история и културата са важен фактор за повишаване на нейното самочувствието. Въвеждане на граждански ценности и развитието на гражданското ръководство в ромската общност ще спомогне за преодоляване на социалното изключване и маргинализация. Ромските организации, работещи на местно и национално ниво са катализатор за модернизиране на общността като цяло, те изразяват нейните нужди и биха могли да участват активно в промяната на съществуващите политики, нагласи и предразсъдъци към ромите, залегнали трайно в  институциите и обществото като цяло.

Ключов фактор за социалната интеграция е достъпът до качествено образование и качествени социални и здравни услуги. Ефективната работа с училища, учители, деца и техните семейства ще доведе до създаването на ново поколение роми с по-високо ниво на образование, което ще отвори нови възможности за работни места и по-добро качество на живот. Повишаване качеството на социалните и здравните услуги ще спомогне за преодоляване на лошото здравословно състояние и ниския социален статус в някои групи на ромската общност.

Равноправното интегриране на ромите в обществото изисква промяна на политики и институционални практики на местно и национално ниво и реално участие на местните и национални институции за приобщаването на ромите. Ромите трябва да бъдат възприемани като всички останали български граждани. Също така е необходимо ромите да вземат активно участие в местните и национални органи на управление. Политики за ромите трябва да бъдат формулирани, планирани, наблюдавани и подобрявани с активното участие на ромите.

Системна информация за ползата от приобщаването на ромската общност, като от институциите, така и от медиите, ще спомогне за преодоляване на предразсъдъците и негативните нагласи на обществото към ромите и третирането им като потенциал за развитие, а не проблем на развитието на българската държава.

 

НАШАТА МИСИЯ:

Мисията на Център “Амалипе” е да се стимулира овластяването на ромската общност в България за активното й  участие и равен достъп до;

 • Ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование,
 • Качествено здравеопазване и социални услуги;

 

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ЦЕНТЪРА СА:

 • Да развива капацитета вътре в общността чрез повишаване на образователното ниво на ромските деца и младежи;
 • Да развие умения за самоорганизация на ромската общност;
 • Да засили участието на ромите в процеса на вземане на решения;
 • Стимулиране на последователна и отговорна държавна политика, която предвижда разширяване на достъпа на ромите до образование, качествено здравеопазване и социални услуги, мониторинг и обратна връзка за подобряване на политическите мерки и практики.

 

НАШИЯТ ПОДХОД:

За постигането на тези цели Център “Амалипе” използва:

– прилагане на иновативни методи и практики на местно ниво;

– редовен мониторинг, обратна връзка и застъпничество за промяна на съществуващите политики, свързани със социалното включване на ромите;

–  систематизиране на практическите резултати от различни организации и включването им в националните политики за постигане на ефективни резултати в интеграцията на ромската общност, мобилизация и организация на граждански капацитет на ромската общност;

– мобилизация и организация на гражданския капацитет на ромската общност с цел реализиране на  съвместни действия за успешна интеграция;

–   Застъпнически дейности за формиране на устойчив модел за интеграцията на ромите, чрез прилагане на политика на добри практики, тествани на местно ниво.

 

ПРИОРИТЕТИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ В СТРАТЕГИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

–  поддържане на тясна връзка и обмен на информация между местното и национално ниво за по-ефективни действия в сферата на застъпничеството, както и даване на гласност за реалните потребности на ромската общност;

–  равноправното участие на жените за разрешаване на проблемите на общността;

– оптимизиране и акумулиране на ресурсите чрез партньорство с други ромски организации и заинтересовани страни с цел повишаване на ефективността на действията;

– всяко дете и семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал, съгласно етичния кодекс на организацията за работа с деца.

 

НАШАТА ДЕЙНОСТ:

В момента Център „Амалипе” работи в областта на образованието, здравеопазването, предоставяне на социални услуги и подкрепа, финансирани от Европейската комисия, Оперативните програми, Тръст за социална алтернатива, УНИЦЕФ и др. Център “Амалипе” работи с мрежа от близо 300 училища в цялата страна за намаляване на процента на отпадащи деца, въвеждане на интеркултурно образование, насърчаване на учене през целия живот в ромската общност и повишаване на образователния статус на ромите. Съществена част от тази дейност е овластяване на ромските родители да участват активно в училищния живот и превръщане на училището в център на общността. Организацията е създала 14 Центъра за развитие на общността в шестте региона на България, за да насърчи самоорганизирането на ромската общност. Всеки от тези центрове работи с мрежа от местни групи от общността. Във всеки от тях работят образователни медиатори, назначени на трудов договор към организацията или съответните училища и общини. По настоящем към Център Амалипе работят близо 30 образователни медиатори. Паралелно с това Център Амалипе подкрепя работата на образователните медиатори, назначени от училищата в Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, които са близо 250.

Освен това Център “Амалипе” си сътрудничи с множество ромски и неромски организации от цялата страна по дейности в различни области: като образование, здравеопазване, социални услуги, организиране на застъпнически кампании за интеграцията на ромите и др.

 

НАПРАВЛЕНИЯ:

Интеркултурно образование и образователна интеграция

Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът и не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” тук е въвеждането на интеркултурно образование (с основен фокус върху въвеждането на часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, като средство за запазване и обновяване на културната идентичност на ромите, както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различни етноси. По отношение на образователната интеграция Център „Амалипе” работи в партнъорство с близо 300 училища, над 2500 учители, висши учебни заведения и множество културни центрове в България.

 

Здравеопазване и здравна интеграция

Център „Амалипе”  от няколко години реализира дейности в сферата на подобряване на достъпа на ромите до качествено здравеопазване. Дейността е както на регионално ниво – по превенция на туберколоза, ХИВ/СПИН, така и на национално ниво – по апробиране на механизъм за мониторинг на здравните услуги на местно ниво, застъпничество пред Министерство на здравеопазването и подкрепа на Програма за роми-студенти по медицина.

 

Застъпничество за интеграция на ромите и цялостно включване на уязвимите групи:

Център „Амалипе” реализира множество успешни застъпнически кампании пред национални институции и институции на Европейския съюз. Напр: застъпническа кампания за включване на ромските въпроси в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и НСРР (повече виж на: http://amalipe.com/index.php?nav=program&id=3), застъпническа кампания за включване на ромските въпроси в Закона за училищното образование, застъпническа кампания за обвързване на прилагането на системата за делегирани училищни бюджети с развитието на качеството на образование в малките населени места и т.н.

Организацията използва със застъпническа цел съществуващите консултативни механизми: представители на Център „Амалипе” са избрани в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Конкурентоспособност” и Националната стратегическа референтна рамка;

 

Социална работа и общностно развитие:

„Амалипе” работи за повишаване на самоорганизацията на местната общност за ускоряване на процеса на модернизация и общностно развитие чрез: създаване на иновативна услуга в общността – Център за развитие на общността

До момента Център „Амалипе” работи в 11 общини чрез Центрове за развитие на общността и местни клубове. Центровете са специфично насочени към работа в ромска общност  (включително и сред традиционни и маргинализирани групи) и подкрепят развитието и модернизацията на местните общности. Те осъществяват дейности по превенция на отпадането от училище, мотивиране и подкрепа за продължаване на образованието, превенция на насилието, превенция на ранните бракове, повишаване на гражданското съзнание и активност сред общността, подпомагане на местното развитие.

За да направите дарение и да подкрепите нашата работа, можете да го направите по следния начин:

По банкова сметка към сдружението на следните данни:

 • ЦМЕДТ “Амалипе”
 • Адрес гр. Велико Търново, ул. Самуил 4, ап.16
 • IBAN: BG71UBBS80021043297030
 • BIC/SWIFT: UBBS BGSF
 • Банка: Обединена Българска банка, адрес: гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 29А

Моля опишете като основание “Дарение”
Благодарим Ви за подкрепата!