Коучинг и менторство – модели за общуване между педагогическите специалисти, ученици, родители и образователни медиатори, УИН 87850027

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници, психолози, Ресурсни учители,

Възпитатели в общежитие

Учители – предучилищно образование

Учители – целодневна организация

Образователни медиатори

Кратко описание на програмата
Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Участниците ще формират компетенции, свързани с подходите „коучинг“ и „наставничество/менторство“, които в контекста на образователната среда позволяват изграждане на развиващи се, самоосъзнати и ориентирани към постижения личности и общности. Програмата разглежда двата подхода по отношение на тяхната същност и принципи, инструменти и техники на работа. Включените в обучението практически дейности и задачи са насочени към създаване на силна вътрешна мотивация и желание за работа при използване и прилагане и на двата подхода, към изграждане на ефективни и положителни взаимоотношения, към формиране на умения за задаване на развиващи въпроси и за активно слушане, поддържане на позитивна комуникация и даване на ефективна обратна връзка, целеполагане и др.
Коучингът е все по-актуален и налагащ се като много успешен метод за справяне с дисфункционалните модели и постигане на резултати в комуникацията. В учебния процес е изключително важно за всички участници, да бъдат адаптивни в общуването си.

Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа и комуникационна компетентност у педагогическите специалисти, в т.ч., създаване на умения за ефективна комуникация чрез подходите „коучинг“ и „наставничество/менторство“, които позволяват изграждане на развиващи се, самоосъзнати и ориентирани към постижения личности и общности. Целта е създаване на силна вътрешна мотивация и желание за работа при използване и прилагане и на двата подхода, към изграждане на ефективни и положителни взаимоотношения, към формиране на умения за задаване на развиващи въпроси и за активно слушане, поддържане на позитивна комуникация и даване на ефективна обратна връзка и целеполагане.
Развиване на умения за отключване на потенциала на хората, за да максимизира тяхната успеваемост. В учебния процес е изключително важно за всички участници, да бъдат адаптивни в общуването си. Междуличностното общуване е изключително сложен и деликатен процес, натоварен с информация, както от практическо естество, така и с несъзнавани и невербални сигнали, които отразяват нашите личност и моментно състояние.

Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: прилагане на моделите „коучинг“ и „наставничество/менторство“; Програмата разглежда двата подхода по отношение на тяхната същност и принципи, инструменти и техники на работа. Включване на практически дейности и задачи са насочени към създаване на силна вътрешна мотивация и желание за работа; изграждане на ефективни и положителни взаимоотношения; активно слушане, поддържане на позитивна комуникация и даване на ефективна обратна връзка; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат

Индикатори за очаквани резултати
Очаква се педагогическите специалисти да развият знания и умения за: ефективна комуникация чрез подходите „коучинг“ и „наставничество/менторство“, които позволяват изграждане на развиващи се, самоосъзнати и ориентирани към постижения личности и общности. Развита вътрешна мотивация и желание за работа при използване и прилагане и на двата подхода; изграждане на ефективни и положителни взаимоотношения, справяне с дисфункционалните модели и постигане на резултати в комуникацията. В учебния процес е изключително важно за всички участници, да бъдат адаптивни в общуването си.
Развиване на умения за отключване на потенциала на хората, за да максимизира тяхната успеваемост. Междуличностното общуване е изключително сложен и деликатен процес, натоварен с информация, както от практическо естество, така и с несъзнавани и невербални сигнали, които отразяват нашите личност и моментно състояние. Успешно завършване на програмата за професионална квалификация е друг индикатор за очакван резултат.

Продължителност на обучението : 32
Брой квалификационни кредити : 2