Работа с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на дигитално съдържание. Cъздаване на електронно учебно съдържание. Мениджмънт на класа в дигитална класна стая, УИН 87850025

Одобрена със Заповед №РД09-569/09.03.2020г

Програмата е насочена към: Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници, психолози, Ресурсни учители,

Възпитатели в общежитие

Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация

Образователни медиатори

Кратко описание на програмата
Програмата е насочена към педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Участниците ще формират компетенции, свързани с дигиталните технологии, изготвянето на електронни дидактически материали, електронни уроци, презентации, електронни тестове – работа с дигитални и облачни технологии, работа с електронни платформи за създаване на електронно учебно съдържание, работа с бази данни, изработване на дидактически материали с MS PowerPoint, работа с информационни и комуникационни технологии в училище, методи за вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации. Участниците ще видят демонстрации и ще получат инструкции за достъп до различни безплатни или платени платформи за информация или създаване на учебно съдържание, които могат да ползват в работата си за да създават атрактивно за учениците електронно учебно съдържание, както и спецификата и особеностите на съвременните средства за бърз обмен на информация.
Дигиталната класна стая позволява използването на нетрадиционни форми за преподаване на учебното съдържание от страна на учителите с цел по-ефективното усвояване на знания и умения у учениците. Програма ще предостави освен теоретична и практическа подготовка на ПС за работа в дигитална среда.

Цели на програмата

Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа и комуникационна компетентност у педагогическите специалисти, в т.ч., създаване на умения за: създаване на електронно учебно съдържание, мениджмънт на класа в дигитална класна стая; Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа в дигитална среда; Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците придобити в електронна среда; Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция;

Цел на програмата е да представи съществуващи  добри практики, свързани с дигиталните технологии, изготвянето на електронни дидактически материали, електронни уроци, презентации, електронни тестове. Да даде знания и умения за създаване на учебно съдържание. Запознаване със  спецификата и особеностите на съвременните средства за бърз обмен на информация. Компетентности за мениджмънт на класа в дигиталната класна стая.

Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: методика за разработване на адаптивно електронно учебно съдържание; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат.

Индикатори за очаквани резултати
Очаква се педагогическите специалисти да развият знания и умения за: дигиталните технологии, изготвянето на електронни дидактически материали, електронни уроци, презентации, електронни тестове – работа с дигитални и облачни технологии, работа с електронни платформи за създаване на електронно учебно съдържание, работа с бази данни, изработване на дидактически материали с MS PowerPoint, работа с информационни и комуникационни технологии в училище, методи за вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации. Участниците ще видят демонстрации и ще получат инструкции за достъп до различни безплатни или платени платформи за информация или създаване на учебно съдържание, които могат да ползват в работата си за да създават атрактивно за учениците електронно учебно съдържание, както и спецификата и особеностите на съвременните средства за бърз обмен на информация.
Мениджмънт на класа в дигиталната класна стая; познаване специфичните потребности на всяко дете или ученик; планиране на дейности за индивидуална работа и за подкрепа; отчитане конкретните особености на децата/учениците в групата/класа; осигуряване на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си;

Продължителност на обучението : 32
Брой квалификационни кредити : 2