“Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда “Всеки ученик ще бъде отличник”, УИН 87850010

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация
Анотация на програмата:
Кратко описание на програмата
Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул – 8 ч. Теоретична част – 4 ч. Практическа част – 4 ч. Втори модул – 8 ч. Теоретична част – 3 ч. Практическа част – 5 ч. Първият модул е насочен към: – Представяне на основните ромски групи България с акцент върху образователните нагласи; взаимодействие между отделните групи, между малцинство и мнозинство – Представяне на основните елементи от културата на ромите, като средство за повишаване на мотивацията на ромските деца от една страна към активно участие в образователния процес и преодоляване на прояви на нетолерантност Вторият модул включва: – Представяне на педагогически методи и техники за работа в мултикултурна среда – Включване на интеркултурни елементи в часовете от ЗП с цел създаване на толерантна мулткултурна среда – Представяне на методи за активизиране на ученици от различен етнически произход; разглеждане на практиките на Ученическия парламент/ съвет, въвеждане на ученици – наставници, разработване на индивидуален профил на учениците в риск от отпадане – Запознаване с наличните интернет и електронни ресурси; – Насоки за включване на родителите (особено ромски родители) и превръщането им в активна част от образователния процес – Създаване на кампании за толерантност сред учениците.
Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа и коуникационна компетентност у педагогическите специалисти, в т.ч., създаване на умения за: Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда;Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа;Насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване;Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците;Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция; Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство;Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели;Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации
Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия – роми, ромски групи, интеркултурност; Ролеви игри; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание; Решаване на практическа задача Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат.
Индикатори за очаквани резултати
Очаква се учителите: да придобият знания и умения за да модерират процесите в интеркултурната класна стая, така че тя да е включваща и приобщааваща за всяко дете, без значение от неговия етнически произход; да включват интеркултурни елементи в предметите от задължителна подготовка; да познават основни харектеристики на етно-културната идентичност на децата и учениците, с които работят; да работят ефективно с деца, ученици и родители от всички етноси; да намалят до минимум отпадането от
училище и да повишат мотивацията за образование на учениците от етническите малцинства; да прилагат подходи, в които учителят е не само източник на знания, а подкрепящ и стимулиращ съ-изследовател; да повишат мотивацията си за работа с ромски деца и ученици, както и с техните родители. Очаква се също така осигуряване на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна
информация за това как се справят и как да подобрят резултатите; успешно завършване на програмата за професионална квалификация.
Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1