“Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност”, УИН 87850011 

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация
Анотация на програмата:
Кратко описание на програмата
Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул – 12 часа. Теоретична част – 6 часа. Практическа част – 6 часа. Втори модул – 4 часа. Теоретична част – 1 час. Практическа част – 3 часа. Първият модул е насочен към: – Запознаване с феномена „ранни бракове“ и проявата му в ромска общност. Статистика за обхвата на ранните бракове; – запознаване със спецификата на ромското семейство; – състояние на ранните бракове при различните ромски групи; различни подходи на справяне с проблема според спецификата на дадената група – социален статус на ромската общност; особености, свързани с образователните процеси – запознаване с нормативната база по отношение правата на децата; наказателно законодателство, касаещо ранните бракове – съществуващи практики в общността за превенция и реакция на случаите на ранни бракове; успешни практики на Центровете за развитие на общността; – партньорство на институциите на местно ниво – училищни институции, социални институции, прокуратура, структури на МВР, местна общност Вторият модул включва: Запознаване с педагогически практики за превенция на ранните бракове; запознаване с практиката на училищния парламент, ученииците-наставници, родителски клуб за превенция на ранните бракове; разработване на алгоритъм за организиране на дискусия и кампания с ученици и родители за превенция на ранните бракове; разработване на случай от практиката за превенция на ранен брак или реинтеграция на дете, обект на ранен брак.
Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа, комуникационна и организационна компетентност у педагогическите специалисти , в т.ч. да: Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда;Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа на децата, застрашени или обект на ранен брак; Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за превенция на ранните бракове, реинтегриране на деца, обект на ранни бракове и насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от тях; Умее да ръководи клас, като споделя грижата и отговорността за учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за оказване на подкрепа от връстници на ученици, обект на ранни бракове; Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство; Сътрудничи с ОС, УН и др.за превенция на ранните бракове; Умее да приобщава родителите за постигането на
образователните цели; Подкрепя и поощрява усилията на родителите на деца и ученици в риск от ранен брак; Познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познава правата на човека и детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност.
Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия – ранни бракове, брак и семейство, образователни нагласи, интеркултурност; Ролеви игри; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание; Решаване на практическа задача; Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат.
Индикатори за очаквани резултати
Очаква се учителите: да придобият знания и умения да разпознава признаците на ранни бракове, за да може да реагира превантивно; да организира дискусии и кампании с ученици и родители за превенция на ранните бракове, да взаимодействат ефективно с родителите, вкл. с ромските родители за превенция на ранните бракове и/или реинтегриране на ученици обратно в училище; да решава успешно случаи на ранни бракове; да познават основни характеристики на етно-културната идентичност на деца и родители; да прилагат подходи, в които учителят е не само източник на знания, а подкрепящ и стимулиращ съ-изследовател; да повишат мотивацията си за работа с ромски деца и ученици, както и с техните родители;да развият умения за организиране на мотивационни кампании за продължаване на образованието и/или
образователна реинтеграция. Очаква се също така в рамките на програмата учителите да развият умения да приобщават родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху учениците; да подкрепят и поощряват усилията на родителите на ученици в риск от отпадане поради ранен брак или реинтегрирани след ранен брак;
Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1