“Идеи за иновативно училище”, УИН 87850015

Одобрена със заповед № РД09-335/16.01.2019 г. на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Корепетитори, хореографи, треньори
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация на програмата

Кратко описание на програмата

Програмата се базира на опита на Център Амалипе за въвеждане на иновации в училище, както и напрактическия опит на иновативните училища в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Реализира се в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул е 8 часа: теоретична част – 4часа, практическа част – 4 часа. Втори модул – 8 часа: теоретична част – 2 часа, практическа част – 6 часа.

Първият модул е насочен към: Запознаване с нормативната уредба за иновативните училищa в България идобри практики за прилагането на иновативни идеи в мрежата на Център Амалипе. Иновациите ще бъдатподбрани и структурирани с оглед подобряване ефективността на учебния процес, стимулиране научастието на учениците и ученическата активност и приемане и развитие на позитивнаучилищна среда. Съществено внимание ще бъде обърнато на ангажирането народителската общност като партньор вучилищния живот. Специално внимание ще бъде отделено на проследяване и документиране на иновациите, на системата за мониторинг и оценка. Вторият модул включва: Представяне на иновативнипрактически модели от училища от страни от Европейския съюз. Всяка иновативна практика ще бъдепредставена чрез анализ на приложимостта й към българските условия. Те ще бъдат свързани сразвитието и приложението на нови педагогически методи в класната стая, въвеждане на електронно училище, подобряване на организацията на управлението на училището и работата с родителите.

Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа и коуникационна компетентност у педагогическите специалисти /Приложение№2 към чл.42, ал.2, т.1/, в т. ч., създаване на следните умения: Познава и развива иновативни методи за преподаване; Познава специфичните потребности на ученик и група ученици и адаптира образователни модели; Насърчава и направлява
усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, както и за междуличностно и междукултурно общуване; Умее да използва иновативни методи, средства и подходи
за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците; Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене; Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага иновативни подходи, като ги адаптира към собствената си училищна среда; Умее да приобщава родителите по нестандартен начин за постигането на образователните цели.

Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия – иновативни идеи, образователни модели, организационни и педагогически методи; Ролеви игри; Анализ на предоставени материали; Работа с електронни платформи; Презентиране на добри практики; Работа по задачи и казуси; Самостоятелна / групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дискусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание; Решаване на практическа задача. Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат.

Индикатори за очаквани резултати
Очаква се учителите да придобият знания и умения за развитие и приложение на иновативни модели и методи; да разпознават иновативните елементи в чуждата образователна практика; да могат да адаптират чуждите практики към българските условия с оглед потребностите на учениците и възможностите на училищната среда; да работят ефективно с деца, ученици и родители от различни групи; да повишат мотивацията за образование на учениците, включително и на тези от уязвими групи; да подобрят ефективността на учебния процес и създаване на позитивна училищна среда; да прилагат подходи, доказали своята ефективност в чужда практика; да създават и прилагат собствени иновативни модели – както оригинални, така и трансформиране на вече съществуващи. Очаква се също така осигуряване на възможност у учениците и децата да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си;

Продължителност на обучението : 16

Брой квалификационни кредити : 1