Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес, УИН 87850022

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към: Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Директори
Заместник-директори

Педагогически съветници, психолози

Възпитатели в общежитие
Учители – предучилищно образование

Учители – целодневна организация
Образователни медиатори

Кратко описание на програмата

Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години в над 280 училища в страната. Тя включва основните практики, разработени от Център Амалипе за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност при работа в мултикултурна среда. Представяне на елементите, насочени към насърчаване на ученическата активност и включването на учениците в решаването на казуси на други ученици, застрашени от отпадане. Ученически парламент. Развитие на практиката на ученици – наставници . Организиране на младежки доброволчески клубове и насърчаване на доброволчеството сред учениците. Изготвяне на индивидуални програми за всяко едно училище и развитие на горепосочените елементи според конкретната специфика в даденото училище.

Запознаване с нормативната уредба, свързана с участието на родителите в училищния живот и учебния процес: обществени съвети, училищни настоятелства, родителски клубове, училище за родители и др. Представяне на успешни практики за участие на родителите; Подготовка на конкретен план за активизиране на родителите. Програмата подготвя педагогическите специалисти да взаимодействат ефективно с родителите, вкл. с ромските родители под разнообразни форми, съобразени с местната специфика.

Взаимодействие с образователния медиатор и правилното му използване за намаляване на отпадането от училище, повишаване на мотивацията за образование и мотивиране на родителите.

Цели на програмата
Формиране на академична, педагогическа и коуникационна компетентност у педагогическите специалисти: да познава специфичните потребности на всяко дете и умее да планира дейности за индивидуална работа; Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците;Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция; Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство; Умее да приобщава родителите; Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации.
Цел на програмата е да представи добри практики от работата на образователните медиатори; компетентност за взаимодействие с ОМ и правилното му използване за намаляване на отпадането от училище, повишаване на мотивацията за образование и мотивиране на родителите; същност на позицията на ОМ, неговите задължение, основни дейности, методи на работа, пакет документи и бланки, които използва ОМ;

Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, Ролеви игри; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание; Решаване на практическа задача Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат

Индикатори за очаквани резултати

Очаква се педагогическите специалисти да познават специфичните потребности на всяко дете или ученик; планират дейности за индивидуална работа и за подкрепа; отчитат конкретните особености на децата/учениците в групата/класа; осигуряват на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си; да възпитават и максималното развиват и изявяват личностния потенциал на всяко дете/ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси;

Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и учениците и за утвърждаване авторитета на институцията; Умее и привлича родителите в организирането и реализирането на дейности и проекти на институцията; Поощрява усилията на родителите на деца и ученици в неравностойно положение за справяне с различни социални проблеми;

Притежава компетентност за взаимодействие с образователния медиатор и правилното му използване за намаляване на отпадането от училище, повишаване на мотивацията за образование и мотивиране на родителите. Познава същността на позицията на образователния медиатор, неговите задължения, основни дейности, методи на работа, както и пакета документи и бланки;

Продължителност на обучението : 48 часа

Брой квалификационни кредити : 3