“Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище”, УИН 87850009

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация
Анотация на програмата:
Кратко описание на програмата
Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул – 12 часа. Теоретична част – 6 часа. Практическа част – 6 часа. Втори модул – 4 часа. Теоретична част – 1 час. Практическа част – 3 часа. Първият модул е насочен към: – Запознаване с проблемите на отпадането и ранното напускане на училище; – Запознаване с
основните законодателни, нормативни и стратегически документи, касаещи отпадането и ранното напускане на училище; – Представяне на успешни практики за въвеждане на интеркултурно образование като средство за намаляване на отпадането от училище. Вторият модул включва: – Подготовка на доклад за
собствена педагогическа практика за въвеждане на интеркултурно образование като средство за превенция и намаляване на отпадането и ранното напускане на училище; – Представяне на подготвения доклад пред педагогическа и академична аудитория. Програмата подготвя педагогическите специалисти да използват ефективно в своята педагогическа практика на разнообразни форми и успешни практики за въвеждане на интеркултурно образование като средство за превенция на отпадането от училище.
Програмата също така подпомага педагогическите специалисти да работят по-ефективно с ученици и родители от малцинствата, а директорите – да организират своите институции така, че да намалят до минимум отпадането
Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа, комуникационна и организационна компетентност у педагогическите специалисти  в т.ч. да: Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда;Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа;Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците;Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция; Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство;Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели;Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации
Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: проучване и представяне на основната литература и основните теоретични концепции относно интеркултурното образование, превенцията и намаляването на отпадането и ранното напускане на училище; Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Представяне на доклад; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание. Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат.
Индикатори за очаквани резултати
Очаква се учителите: да придобият знания и умения как да използват ефективно в своята педагогическа практика разнообразни форми и успешни практики за въвеждане на интеркултурно образование като средство за превенция и намаляване на отпадането и ранното напускане на училище; да познават основни харектеристики на етно-културната идентичност на децата и учениците, с които работят; да работят ефективно с деца, ученици и родители от всички етноси; да намалят до минимум отпадането от училище и да повишат мотивацията за образование на учениците от етническите малцинства; да прилагат подходи, в които учителят е не само източник на знания, а подкрепящ и стимулиращ съ-изследовател; да повишат мотивацията си за работа с ромски деца и ученици, както и с техните родители. Очаква се също така осигуряване на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите; успешно завършване на програмата за професионална квалификация.
Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1