„Портфолио на ученика/родителя/учителя“, УИН 87850019

Одобрена със заповед № РД09-89/16.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката.

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етапДиректори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация на програмата:

Кратко описание на програмата

Програмата включва както теоретична част, която е разработена съгласно изискванията на закона за Предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г., НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г и др. и практическа, която от своя страна също е разделена на две части: представяне на добри практики от училищата от мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години, която обхваща над 280 училища в страната и изработване на собствено портфолио на ученика/ родителя и/или учителя. Иновативен момент в програмата е изработване на портфолио на родителя като средство за мотивиране на родителите и активното им включване в училищния живот, практика, създадена от училищата е мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 32 академични часа. Първи модул – 16 часа. Теоретична част – 8 часа. Практическа част – 8 часа. Втори модул – 16 часа, от които теоретична част – 8 часа, а практическа част– 8 часа. Първият модул включва: – запознаване с нормативната база по отношение на портфолио на учителя и ученика, основни елементи при създаването и поддържането на портфолио на ученика, учителя и родителя, цел, приложение. Вторият модул включва: – Представяне на успешни практики, практическо изготвяне напортфолио научителя, ученикаи родителя.

Цели на програмата

Целите на програмата са свързани с формиране на академични, педагогически, организационни и комуникационни компетентности у учителите и директорите /Приложение № 3 и 4 към чл. 42, ал. 2, т. 1/, в т.ч.: Притежава знания и умения за организиране на портфолио на ученика, учителя и/ или родителя, като следва наличните нормативни изисквания за първите две. Познава и прилага подходи, методи и добри практики при разработването и използването на портфолио; Насърчава останалите педагогически специалисти също да прилагат този метод; Познава и прилага нормативната уредба в областта на предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти и други подзаконови нормативни документи.

Методи на обучение

Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия; Представяне на добри практики. Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дискусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание. Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори”и единствени интерпретации.

Индикатори за очаквани резултати

Очаква се участниците да могат да изготвят модел за портфолио на учителя/ ученика/ родителя; да организират попълването му и събирането на необходимите материали, да го използват в работата си, за да анализират ситуации, да изготвят план за действие на базата на идентифицирани силини, слаби страни, възможности и заплахи; поддържат база данни и я използват за привличане на родителите като партньори, активното им ангажиране в учебния процес, целево планиране на работата с тях; решаване на казуси и предотвратяване на рисковете, които биха довели до отпадането на учениците; проследяват повишаването на квалификацията на учителите и планират (само)усъвършенстването им. Успешно завършване на програмата за професионална квалификация е друг индикатор за очакван резултат.

Продължителност на обучението : 32

Брой квалификационни кредити : 2