“Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, УИН 87850008

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Педагогически съветници, психолози
Корепетитори, хореографи, треньори
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация на програмата

Кратко описание на програмата
Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул – 8 часа. Теоретична част – 4 часа. Практическа част – 4 часа. Втори модул – 8 часа. Теоретична част – 3 часа. Практическа част – 5 часа. Първият модул е насочен към: – Запознаване с историята на ромите с акцент върху историята на ромите в България; – Представяне на
основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи; – Представяне на основните елементи от фоклора и културата на ромите: приказен фолклор, календарни и семейни празници, музикален фолклор, език и др. Те са представени във взаимовръзките им с фолклора на българи и турци.
Вторият модул включва: – Представяне на учебни помагала и тетрадки за обучение по Фолклор на етносите – ромски фолклор; – Представяне на педагогически методи и техники с акцент върху интерактивните методи и техники; – Запознаване с наличните интернет и електронни ресурси; – Насоки за включване на родителите и организиране на съпътстващи дейности по записване на фолклор и лични истории, организиране на тържества и кампании. Програмата подготвя учителите да преподават и организират часове / занимания по Фолклор на етносите във всички етапи под разнообразни форми – като факултативна подготовка, разширена подготовка, извънкласни дейности, в рамките на целодневната организация и др.
Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа и комуникационна компетентност у педагогическите специалисти в т.ч., създаване на умения за: Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда;Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа;Насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване; Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците; Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция; Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство; Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели; Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации.
Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия – роми, ромска история, ромски групи, интеркултурност; Ролеви игри; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание; Решаване на практическа задача Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат
Индикатори за очаквани резултати
Очаква се учителите: да придобият знания и умения да преподават и организират часове / занимания по Фолклор на етносите – ромски фолклор; да познават основни харектеристики на етно-културната идентичност на децата и учениците, с които работят; да работят ефективно с деца, ученици и родители от всички етноси; да намалят до минимум отпадането от училище и да повишат мотивацията за образование на учениците от етническите малцинства; да прилагат подходи, в които учителят е не само източник на знания, а подкрепящ и стимулиращ съ-изследовател; да повишат мотивацията си за работа с ромски деца и ученици, както и с техните родители. Очаква се също така осигуряване на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за
самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите; успешно завършване на програмата за професионална квалификация.
Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1