“Фолклор на етносите-Ромски фолклор“ (разширена програма)“, УИН 87850017

Одобрена със заповед № РД09-89/16.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Корепетитори, хореографи, треньори
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация на прогамата:

Кратко описание

Програмата „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ е продукт, разработван от Център Амалипе през последните 15 години с помощта на десети училища от цялата страна, който се прилага в над 250 училища. Обучението с реализира в четири основни модула с обща продължителност 32 академични часа. Първи модул – 8 часа. Теоретична част – 4 часа. Практическа част – 4 часа. Втори модул – 8 часа. Теоретична част – 4 часа. Практическа част – 4 часа. Трети модул – 8 часа, Теоретична част – 3 часа; практическа – 5 часа. Четвърти модул – 8 часа – теоретична част 3 часа; практическа – 5 часа. Първият модул е насочен към: – Запознаване с историята на ромите; – Представяне на основните ромски групи с акцент върху образователните нагласи; – Представяне на основните елементи от фоклора и културата на ромите: Вторият модул включва: – Представяне на педагогически материали, методи и техники с акцент върху интерактивните методи и техники; – Запознаване с наличните интернет и електронни ресурси; Трети модул: Насоки за включване на родителите и организиране на съпътстващи дейности по записване на фолклор и лични истории. Четвърти модул: цялостна промяна на учебната среда, създаване на собствено пространство, създаване на музей на етносите. Програмата подготвя учителите да преподават и организират часове / занимания по Фолклор на етносите във всички етапи под разнообразни форми – като факултативна подготовка, разширена подготовка, извънкласни дейности, в рамките на целодневната организация и др.

Цели на програмата

Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа и коуникационна компетентност у педагогическите специалисти /Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т. 1/, в т.ч., създаване на умения за: Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда;Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа;Насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване; Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците; Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция; Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство; Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели; Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации.

Методи на обучение

Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия – роми, ромска история, ромски групи, интеркултурност; Ролеви игри; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание; Решаване на практическа задача Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат

Индикатори за очаквани резултати

Очаква се учителите: да придобият знания и умения да преподават и организират часове / занимания по Фолклор на етносите – ромски фолклор; да познават основни харектеристики на етно-културната идентичност на децата и учениците, с които работят; да работят ефективно с деца, ученици и родители от всички етноси; да намалят до минимум отпадането от училище и да повишат мотивацията за образование на учениците от етническите малцинства; да прилагат подходи, в които учителят е не само източник на знания, а подкрепящ и стимулиращ съ-изследовател; да повишат мотивацията си за работа с ромски деца и ученици, както и с техните родители. Очаква се също така осигуряване на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите; успешно завършване на програмата за професионална квалификация.

Продължителност на обучението : 32

Брой квалификационни кредити : 2