Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище/ ДГ и превръщане на училището/ДГ в център на общността, УИН 87850023

Одобрена със заповед №РД09-1707/11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Корепетитори, хореографи, треньори
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация
Други (моля, посочете): Образователни медиатори

Кратко описание на програмата
Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години в над 280 училища в страната. Обучителната програма разглежда същностните характеристики, иновативните методи и средства за работа в условията на мултикултурна среда в предучилищното и училищното образование. Разглеждат се начините за мотивация за учене в мултикултурна среда. Участниците в обучението ще получат практически насоки за ефективна работа в посока успешна образователна и социална интеграция на представителите на етническите малцинства, за прилагане на конкретни иновативни подходи, методи, средства, както и техники за ефективна работа с родителите. По време на обучението обучаемите решават различни практически казуси и дидактически задачи с помощта на които да развиват своята интеркултурна компетентност. Разработват се и се представят иновативни модели за работа в мултикултурна среда. Предлагат се модели и технологии за работа със семейства, които биха повишили родителската отговорност и мотивация за оказване на подкрепа на обучението, възпитанието и социализацията на техните деца и ученици. Освен това, обучаемите ще получат знания за основните ромски групи в България с акцент върху образователните нагласи; Представяне на методи за активизиране на ученици от различен етнически произход;
разглеждане на практиките на Ученическия парламент/ съвет, въвеждане на ученици – наставници, разработване на индивидуален профил на учениците в риск от отпадане.

Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа и комуникационна компетентност у педагогическите специалисти /Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т. 1/, в т.ч., създаване на умения за: Прилагане на иновативни подходи, методи, средства, и техники в обучението. Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда;Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа; Насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване;Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците;Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция; Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага техники за превенция
и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство;Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели;

Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия – роми, ромски групи, интеркултурност; Ролеви игри; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание; Решаване на практическа задача. Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат.

Индикатори за очаквани резултати
Очаква се учителите: да придобият знания и умения за да модерират процесите на въвеждане на иновативни методи в интеркултурната класна стая, така че тя да е включваща и приобщааваща за всяко дете, без значение от неговия етнически произход; да включват интеркултурни елементи в предметите от задължителна подготовка; да познават основни харектеристики на етно-културната идентичност на децата и учениците, с които работят; да работят ефективно с деца, ученици и родители от всички етноси; да намалят до минимум отпадането от училище и да повишат мотивацията за образование на учениците от етническите малцинства; да прилагат подходи, в които учителят е не само източник на знания, а подкрепящ и стимулиращ съ-изследовател; да повишат мотивацията си за работа с ромски деца и ученици, както и с техните родители. Очаква се също така осигуряване на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите; успешно завършване на програмата за професионална квалификация.

Продължителност на обучението : 48 часа
Брой квалификационни кредити : 3