“Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността”, УИН 87850012

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:
Директори
Заместник-директори

Анотация на програмата:

Кратко описание на програмата

Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя се реализира в два основни модула с продължителност 32 академични часа. Първи модул – 8 часа. Теоретична част – 4 часа. Практическа част – 4 часа. Втори модул – 8 часа, от които теоретична част – 3 часа, а практическа част – 5 часа. Трети модул – 16 часа. Теоретична част – 6 часа, практическа част – 10 часа. Първият модул включва: – Представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи; – Представяне на основните елементи от фолклора и културата на ромите; – Запознаване с важни елементи от законовата и нормативната уредба: иновативни и обединени училища, ДОС, обществени съвети, анти-сегрегационни текстове в ЗПУО и др. Вторият модул включва: – Представяне на успешни практики за управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността; – Подготовка на конкретен план за превръщане на училището в център на общността. Третият модул е насочен към представяне на финансови възможности за подкрепа на проекти за образователна интеграция и включва: – представяне на възможностите на ОПНОИР, ОПРЧР, ЦОИДУЕМ и др.; – запознаване с основни изисквания при подготовката на проектни предложения; – насоки за изработване на конкретно проектно предложение Програмата подготвя ръководителите да развият и управляват ефективно училища, в които се обучават ромски ученици.

Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академични, педагогически, организационни и комуникационни компетентности у директорите, в т.ч.: Притежава знания и умения за организиране и управление на качествен образователен процес, като отчита вида на институцията,стратегията за развитието й, отстоява и поддържа институционалната култура, оценява преимуществата на културното многообразие…; Познава и прилага стратегически и програмни документи за определяне на приоритети, свързани с развитието на институцията; Притежава умения за стратегическо и оперативно планиране,визия за развитие на ефективни училищни политики; Познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, притежава умения за разпределяне на отговорности и делегиране на правомощия; Стимулира педагогическите специалисти за участие в проекти за подпомагане развитието на институцията; Притежава умения за изграждане на партньорски отношения чрез съвместни дейности с училищното настоятелство, обществения съвет, неправителствени организации за формиране на ефективна образователна среда;Умее да привлича и включва обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации при изпълнение на съвместни инициативи и проекти;
Познава и прилага нормативната уредба в областта на предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти и други подзаконови нормативни документи.

Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Подготовка на проектно предложение; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дискусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание. Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията и уменията на директора се уважават и надграждат.

Индикатори за очаквани резултати
Очаква се директорите: да придобият знания и умения да взаимодействат ефективно с родителите, вкл. с ромските родители; да взаимодействат с Родителски клуб и с Обществен съвет; да ангажират родители от различни етноси в учебния процес; да познават основни характеристики на етно-културната идентичност на родителите от всички етноси; да познават разнообразни финансови източници за подпомагане на дейността на училището; да могат да подготвят проектни предложения. Успешно завършване на програмата за професионална квалификация е друг индикатор за очакван резултат.

Продължителност на обучението : 32
Брой квалификационни кредити : 2