Работа с родители

Всеки родител е важен за неговото дете!Всяко дете е важно за своя родител! За да постигне най-доброто за своите деца, небходимо е родителите и местната общност да имат желание, да могат да участват и да влияят върху вземането на важни решения във всички сфери на училищния живот, а училището – да бъде готово за това партньорство. Активността и организираността са важни условия за това. Скъпи родители, с вашето активно участие ще допринесем за това всеки ученик да бъде отличник, а училището да се превърне в център на общността!

Родителите могат и трябва да помагат на своите деца и на училищата или детските градини, в които децата ни учат. Родителският клуб е една добра форма за по-добро организиране на тази подкрепа. Обединени в Родителски клуб, активните родители помагат на училището или детската градина да работи по-добре и да образова по-добре децата, а също така помагат на децата да се учат по-добре и да имат по-щастливи мигове в училище.

Училищата, с които работи Център „Амалипе“, имат желание да осигурят подкрепа за Родителските клубове, за това родителите да станат част от „отбора”, който ще направи училището място за всяко дете и ще накара всяка дете да повярва, че може да успее. Но без Вашата помощ, скъпи родители, те сами не биха могли да се справят със задачата си. Вашите деца имат нужда не само от дрехи и обувки, а и от вяра, че могат да мечтаят, да постигнат мечтите си, да успеят и с това да бъдат щастливи.Децата имат нужда в тях да повярват най-вече техните родители, а след това и техните учители. За това работим с училища и учители от дълги години. Но сам, никой нищо не може да постигне.Затова сме заедно в тази мисия – родители, учители, ние от Център „Амалипе“, а и самите ученици (които се надяваме, че ще бъдат най-активната страна в този включващ процес) … да дадем вярата на децата, да им вдъхнем убедеността, че те могат да успеят и да постигнат мечтите си!

Във всички училища, участващи в програмата „Всеки ученик ще бъде отличник” се организират дейности за активизиране и овластяване на родителите. В повечето от тях тези дейности се ръководят от Родителски клуб.

Родителският клуб е ключът към търсенето и намирането на общи решения и най-добри подходи за справяне с предизвикателствата, които ни отправя ежедневието, с цел подобряване на нашия живот и постигането на мечтите на децата ни и нашите.  Целта на родителския клуб е привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот; ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане; създаване на активна връзка между училището и родителската общност. Важна цел е и повишаването на капацитета и самоорганизацията на родителската общност

Какво е родителски клуб?

  • Това е група от активни родители, които доброволно искат да се ангажират с дейности за по-добро бъдеще на своите деца. Той може да включва членовете на Училищното настоятелство, но не само – той трябва да е съставен от по-широк кръг родители.
  • Група родители, убедени, че искат да помогнат на училището и ще помагат безвъзмезднос цел по-добро бъдеще на своите деца.
  • Група родители, които се събират периодично – поне веднъж месечно, а може и по-често, и провеждат събирания с цел обсъждане на значими теми за тях и за децата си, свързани с образованието.
  • Група родители, вярващи, че могат да постигнат много и положителни успехи за себе си и децата си, чрез добра комуникация помежду си, с учители, родители и други институции.
  • Група организирани родители, които могат да влияят на училищните дейности позволяващи участието на родители (организиране на екскурзии, мероприятия, подобряване на материалната база и т.н.).
  • Група организирани родители, които в последствие могат да превърнат неформалната структура на родителския клуб в училищно настоятелство.
  • Родителският клуб въздейства на децата по начин, по който никой друг не може. Авторитетът на родителя е по – голям от този на учителя пред детето.

Център Амалипе помага на училищата и родителите като ежегодно организира обучения за участващите в родителските клубове към училищата в мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”. Обучения за родители се осъществяват и по други проекти на Център Амалипе. Един пример за такова е:

В Община Криводол се проведоха обученията с родители

Регулярно в сайта ни публикуваме статии с информация относно въпроси, касаещи родителите. Пример за такава:

Образование в условията на COVID19: Информация за родителите

За да подпомогнем училищата в работата си с родителите създадохме и подходящи обучителни програми с тази цел:

Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес, УИН 87850022

Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите, УИН 87850013