Работа с учители

Часовете по „Фолклор на етносите“ насърчават общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси и спомага за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства в интеграционна мултикултурна среда. В същото време часовете благоприятстват за обогатяване на речниковия запас от думи, с оглед постигане на конструктивно равнище на общуване чрез българския език. Съчетаването на речниковата работа с логически задачи развива наблюдателността на децата и способностите им за определени изводи и заключения. Индивидуалната и целенасочена работа с учениците , участващи във Фолклор на етносите – ромски фолклор, води до постижимо от децата, осмисляне на важни понятия. Използват се дидактични игри: познавателни и интелектуални, сюжетно – ролеви игри и игра драматизация.  Игровите подходи под опитните напътствия на педагозите водят до усвояване на български език, чрез слушане, разказване, отиграване и интерпретация на моменти от известни ромски, български, турски приказки. Така децата по естествен начин усвояват книжовния език и  обогатяват лексиката си. Това води до социализация и активизация, придобиване на умения и навици за пълноценно участие в речевото общуване. Най-добра представа за постигнатото в часовете по Фолклор на етносите може да се добие по време на ежегодния Детския ромски фестивал „Отворено сърце“.

Часовете по Фолклор на етносите се провеждат от учители от училищата в мрежата, не от външни изпълнители. За да бъдат те подготвени най-добре за тях Център Амалипе провежда всяка година в началото на есента безплатни обучения за преподавателите. Как премина последното, което беше и за първи път онлайн, може да разберете от тук:

Проведе се обучението по „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“

Изработване и въвеждане на дигитално учебно съдържание по интеркултурно образование и пилотиране на иновативни форми на дигитално образование е обективна потребност и тенденция не само в резултат от усилията за преодоляване на пандемията от коронавирус. Един от големите системни проекти на МОН Образование за утрешния ден има за цел въвеждането на форми на дигитално образование в 2000 училища.

В синхрон с тази тенденция решихме да насърчим учителите от Мрежата да изработват дигитално учебно съдържание по интеркултурно образование, а училищата – да пилотират разнообразни форми на дигитално интеркултурно образование. Това бе систематизирано в Академия за дигитално интеркултурно образование Амалипе. Така ще се запълни ниша, която липсва в съвременното дигитално образование (към момента и то е основно монокултурно, както беше до скоро масовото образование, т.е. липсват интеркултурните уроци в дигитална среда и именно този пропуск цели да запълни проектът).

Уроците са два вида:

  • уроци, свързани с историята, културата и бита на ромската общност вкл. уроци по помагалата за Фолклор на етносите – ромски фолклор, създадени от Център Амалипе
  • уроци по общообразователните предмети с включени интеркултурни елементи

Всички въпроси, свързани с уроците бяха предварително отговорени на специално обучение за преподавателите, които имаха желание да направят дигитални уроци.

Как премина обучението можете да разберете от тук:

Премина първият уебинар за изработване и въвеждане на дигитално учебно съдържание, част от Академия за дигитално интеркултурно образование “Амалипе”