Работа с ученици

Ние в Център „Амалипе“ често казваме „НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА“, няма дете което да е създадено лошо или без дарба – всеки е добър в нещо.

Организацията работи с мрежа от близо 300 училища в цялата страна за намаляване на процента на отпадащи деца, въвеждане на интеркултурно образование(чрез часове и извънкласни дейности по „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”), повишаване на броя на ромските младежи и девойки, които учат средно и висше образование, насърчаване на ученето през целия живот в ромската общност и повишаване на образователния статус на ромите.

Част от елементите на програмата на Център Амалипе “Всеки ученик ще бъде отличник” са пряко свързани с учениците. Работим с училищата в мрежата, за намаляване на отпадането на ученици от образователната система и развитие на тяхното самочувствие и лидерски качества. С тази цел адмирираме училищата да организират следните елементи:

–  Ученически парламенти/ Съвети

В много от училищата УП се открои като основна фигура във всички събития, които се провеждат. Помогат активно на учители, педагогически съветници, директори и освен, че съдействат в организирането на училищни събития, инициират и сами такива. Тези дейности варират от обелязване на празници и Световни дни на дадена кауза до благотворителни кампании и дори изнесени мероприятия извън училището на градско ниво.  Директорите виждат ползата от УП и ги подкрепят С всяка изминала година ученическите парламенти набират опит и самочувствие, прилагайки принципите за взаимопомощ и толерантност. Практиката показва, че младите хора учат най-добре, когато имат подобаващи примери и модели на поведение от страна на възрастните, както и когато са сред приятели, в невраждебна среда и когато се чувстват участници в решаването на проблемите.

За учениците от парламентите в мрежата Център Амалипе организира всяка година Лидерска академия. Как премина тя през 2019 г. вижте тук:

Лидерска академия за приятелства, вдъхновение, мотивация и още нещо…

Ученици наставници

Учениците наставници са младежи, които са показали добри резултати в училище и желание да бъдат обществено ангажирани като помагат на свои връстници. Прилагането на подхода “връстници обучават връстници” би помогнал по-лесно да се намери ‘общ език’ с учениците, които са застрашени от отпадане. В настоящият момент е особено важно ангажирането им с ученици, които имат затруднения с електронните устройства и онлайн платформи за обучение.

В някои от училищата учениците-наставници подпомагат дейността на класните ръководители при оказване на обща подкрепа на ученици с обучителни затруднения и с проблемно поведение. Опитват да разговарят със съученици, които допускат отсъствия по неуважителни причини. Като добри практики те посочват – провеждане на срещи между проблемни ученици, ученици-наставници и учители за разрешаване на възникнали проблеми. Посещения на учениците наставници в домовете на проблемните ученици за да се запознаят с родителите им, да изяснят проблемите и да набележат мерки за разрешаването им.

През 2020г с налагането на дистанционното обучение се наложи наставниците да се насочат към подпомагане на съученици, които изпитват затруднения с използването на устройства и платформи за обучение. Към всеки ученик, който е застрашен от отпадане/има нужда от помощ при работа с електронните устройства и онлайн платформи за обучение, се “прикрепва” негов връстник, на когото той има доверие и който се справя добре в електронна среда. С помощта на класния ръководител и/или педагогическия съветник/главния учител, се изготвя план за работа със застрашения ученик.

Ученикът наставник реализира следните дейности:

  • Провежда периодични срещи (на живо или онлайн) със застрашения ученик
  • Изпълнява съвместния план за работа със застрашения ученик
  • Помага за повишаване на мотивацията му и адаптирането му в училище
  • При желание се включва в изготвянето на електронни уроци в помощ на своите съученици
  • Изготвя всеки месец кратко описание на работата си и постигнатите резултати

 

През 2020 г. Център Амалипе бе финалист в специалното издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Reach for Change България, ING, NN България и Аурубис България”.

Основен фокус в проекта на Център Амалипе, който ПРОМЯНАТА подкрепи, са кампанията „Стара техника за ново начало“ и включването на ученици-наставници в нея. В тази връзка, Център Амалипе подсигури за определените ученици – наставници:

  • Участие в лидерска програма за развитие на капацитета (чрез ежемесечни онлайн срещи и срещи на място, ако условията позволяват“
  • Участие в Лидерската академия по толерантност, която Център Амалипе ежегодно провежда
  • Срещи с успели ролеви модели от средите на бизнеса, медиите, гражданското общество – дарителите в кампанията „Стара техника за ново начало“
  • Възможност за доброволчески дейности

Как преминаха част от уебинарите за ученици наставници може да разберете от тук:

Премина първият уебинар за ученици наставници, част от Лидерската програма на Център Амалипе

Премина вторият уебинар за ученици наставници, част от Лидерската програма на Център Амалипе

Премина третият уебинар за ученици наставници, част от Лидерската програма на Център „Амалипе“

Състоя се четвъртият уебинар за ученици наставници, част от Лидерската програма на Център „Амалипе“