Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда в СУ “Вл.Комаров” – гр. Велико Търново

От учебната 2017/2018 год. СУ ” Владимир Комаров ” гр. Велико Търново е в списъка на иновативните училища. Внедряването на иновативния модел “Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда” в учебния процес на учениците от I до V клас, е предпоставка за изграждане на емоционална среда за толерантно взаимодействие в условията на целодневна организация на учебния ден и за въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене. Създаването на екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновацията е от ключово значение за разчупване на традиционния модел на преподаване. Образователният модел е фокусиран върху усъвършенстване на начина на организиране на управлението, обучението и образователната среда в училището. Той е изграден на базата на интегриране на интерактивни методи на обучение, основаващи се на учене чрез правене и моделиране, развиване на компетентностите чрез дейности насочени към активно учене и креативно мислене, подпомогнати от уеб-базираните технологии. Тук в центъра на обучението е ученикът и развитието на неговите индивидуални умения, компетентности и творчески заложби. Разчупването на традиционния модел на обучение чрез прилагане на съвременни методи на обучение, промяна в организацията на ЦДО и осигуряване на интерактивна образователна среда.

Учениците от ІV клас в СУ „Владимир Комаров“ уверено работят по метода „Обърната класна стая“. За пореден път те пресъздават учебното съдържание с презентации, които изработват и представят по групи пред класа или гости. Учебните часове се превръщат в сцена, на която учениците с вълнение и удоволствие изявяват своите знания и умения.

Организация на целодневното обучение

Учебните часове в сутрешния блок са по учебните планове на 1-4 клас с включени елементи на „Обърната класна стая“, които се осъществява посредством платформата на Samsung Smartclassroom.bg. Чрез нея на учениците се дава предварителна информация за изучаваното учебно съдържание с помощта на клипове, видеа или презентации. В учебните часове се разисква видяното в практически план под формата на решаване на проблемни ситуации и игри. Домашна работа се задава в платформата и съответно се получава обратна връзка. Също в нея се провеждат и тестови изпитвания и оценявания.

След обяд учениците имат 30 минути обедно хранене и 30 минути организиран отдих и физическа активност. Отпадат традиционните самоподготовки. Обучението се провежда в по-свободна форма с дейности по график за седмицата: четене на художествена литература, забавно смятане, творчески активности, природолюбителска дейност и екология, гражданско образование. Учениците се подготвят и упражняват по същите теми от сутрешните учебни часове, но чрез игрови, изследователски методи и в практически план.

На разположение на учениците са 3 компютърни зали, училищна библиотека, обзаведена и оборудвана по проект на МОН стая за дейности по интереси