Актуални въпроси, свързани с попълване на бюджета и други проблеми с проект ‘Твоят час’

Във връзка с възникнали текущи проблеми и затруднения в реализацията на проект Твоят час (най-вече по отношения на бюджетите на училищата и попълване на финансовата информация в Платформата) МОН качи допълнителна информация в секцията „Въпроси и отговори“. Тя касае следните въпроси:

  • В някои от училищата при определяне на групите са заложенигрупи за обучителни занимания от 1 до 4 клас, различни от български език и литература и математика. На етап първа фаза, а и в началото на втора фаза, въпреки заложеното в Инструкцията, това беше допустимо от системата – тя позволяваше не само избиране на други области извън БЕЛ и математика при регистриране на групите, но и одобряването и потвърждаването на групите от директора. В момента обаче системата сигнализира при наличието на обучителни групи от 1 до 4 клас, различни от БЕЛ и математика.  Поради това, в секция СЪОБЩЕНИЯ е качено кратко Ръководство за корекции на области в дейности, в което е описано как можете да промените област и подобласт на дейността. Промяната се извършва, като добавите нова дейност с коректните област и подобласт, след което редактирате групата, като замените старата с новата вече добавена дейност.
  • Възлагане на счетоводните дейности на счетоводители, които работят по повече от 1 трудов договор  и дневната им заетост е 12 часа. Дейностите по финансово счетоводно обслужване се възлагат на  счетоводителя на училището с допълнително споразумение по  чл. 119 от КТ по всеки отделен трудов договор. Допълнителното споразумение за счетоводно обслужване на проекта регламентира броят на часовете и размера на възнаграждението за един час, като не променя продължителността на работното време. Следователно изпълнението на ангажиментите  по проекта се изпълняват в рамките на договорената продължителност на всеки отделен трудов договор. Достатъчно условие е сборното работно време по всички трудови правоотношения да не нарушава междудневната и междуседмична почивка.
  • Общ размер на разходите за възнаграждения на ръководителите на групи.Според Инструкцията за изпълнение на дейностите по проекта, минимум 60 % от бюджета на училището по проекта трябва да е за разходи за възнаграждения. Максимален такъв обаче не е определен, както това е направено за разходите за материали, консумативи и външни услуги.
  • Залагане на разходите за ръководители на групите, когато те са физически лица или представители на Юридическо лице. В Платформата, в раздела „Разходи за услуги“ е включено и перото, в което се отразяват разходите за ръководителите на групи, когато те са физически лица или представители на юридическо лице (НПО, читалище и т.н.). Тези разходи НЕ ВЛИЗАТ в 5-те % за Външни услуги,а в 60-те % разходи за ръководители на групите. Това ясно е записано и в Инструкцията, където този тип разходи не фигурира в това перо:

Чл. 82. (1) Разходите за материали, за консумативи и за външни услуги (в т.ч. за организиран транспорт, застраховки на учениците, за посещения на обекти и за публични изяви на учениците) за извънкласните дейности са допустими, ако не надвишават следните размери от определените на училището средства за изпълнение на училищната програма „Твоят час“ за съответната учебна година:

  1. до 30 на сто за материали, пряко свързани с извънкласните дейности, в т.ч. електронни продукти;
  2. до 2 на сто за консумативи (различни видове тонери);
  3. до 5 на сто за външни услуги, пряко свързани с извънкласните дейности, в т.ч. за:

3.1. разходи за наем на помещения за провеждане на публични прояви;

3.2. разходи за организиран транспорт за участие на ученици в конкретно занимание съгласно тематичната програма на извънкласната дейност;

3.3. разходи за организиран транспорт за участие на ученици в междуучилищни извънкласни дейности;

3.4. разходи за застраховки на ученици, при организирани пътувания;

3.5. разходи за посещения на културни, исторически, природонаучни, спортни и др. обекти, включени в тематичната програма на извънкласните дейносити;

3.6. разходи за командировки по чл. 79, т. 13.

Посочено е и в секцията „Въпроси и отговори“ в Платформата. Направена е корекция в системата. Тъй като с въвеждането на тези разходи се надвишават 5-те %, сумата се оцветява в червено, но системата я приема (и вече не я отхвърля, както беше до 28.11)

  • В перото „Външни услуги“ са включени и „Разходи за командировкив случай, че училището използва собствен училищен автобус за организиран транспорт за участие на ученици в конкретно занимание или междуучилищни дейности. Тези разходи са част от 5-те % за външни услуги, но те включват само зареждане на гориво за училищния автобус и не включват командировъчни разходи за учителите
  • Приложена е и информация как ше се отрази остатъкът от средствата за обучителни затруднения, ако не може да се достигне изискавщия се минимален размер на разходите по чл.75 от Инструкцията, като са качени разработени варианти за наложени ограничения.
  • Обърнете внимание и на следното: При изчисляване на бюджета за ръководители на групите и залагането на осигуровки работодател (те са над определените ставки от 8/ 12 лв. на час и се покриват от бюджета на проекта), имайте предвид заложеното от Нова година увеличение на пенсионните осигуровки с около 1 % и го заложете в планираните разходи.

Успех!!!