“Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите”, УИН 87850013

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация на програмата:

Кратко описание на програмата
Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул – 8 часа. Теоретична част – 4 часа. Практическа част – 4 часа. Втори модул – 8 часа. Теоретична част – 3 часа. Практическа част – 5 часа. Първият модул е насочен към: – Представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи; – Представяне на основните елементи от фолклора и културата на ромите: приказен фолклор, календарни и семейни празници, музикален фолклор, език и др. Те са представени във взаимовръзките им с фолклора на българи и турци; – Запознаване с нормативната уредба, свързана с участието на родителите в училищния живот и учебния процес: обществени съвети, училищни настоятелства, родителски клубове, училище за родители и др. Вторият модул включва: – Представяне на успешни практики за участие на родителите; – Подготовка на конкретен план за активизиране на родителите. Програмата подготвя педагогическите специалисти да взаимодействат ефективно с родителите, вкл. с ромските родители под разнообразни форми, съобразени с местната специфика. Специално внимание е отделено на конституирането на работещ Родителски клуб и на Обществен съвет.

Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа, организационна и комуникационна компетентност у педагогическите специалисти, в т.ч.: Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда; Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство;Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и учениците и за утвърждаване авторитета на институцията;, Умее и привлича родителите в организирането и реализирането на дейности и проекти на институцията; Подкрепя и поощрява усилията на родителите на деца и ученици в неравностойно положение за справяне с различни социални проблеми – изолацията, бедността и др.; Организира и провежда родителски срещи, предоставя на родителите навременна, вярна и конструктивна информация за резултатите на децата/учениците по отношение на успеваемост и напредък, области на подобрение, отсъствия, участие в дейности,като зачита достойнството на всяко дете/ученик; Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации.

Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги снови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия – роми, ромска история, ромски групи, обществен съвет, родителски клуб; Ролеви игри; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дискусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание; Решаване на практическа задача. Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат.

Индикатори за очаквани резултати
Очаква се учителите: да придобият знания и умения да взаимодействат ефективно с родителите, вкл. с ромските родители; да взаимодействат с Родителски клуб и с Обществен съвет; да ангажират родители от различни етноси в учебния процес; да познават основни характеристики на етно-културната идентичност на родителите от всички етноси; да прилагат подходи, в които учителят е не само източник на знания, а подкрепящ и стимулиращ съ-изследовател; да повишат мотивацията си за работа с ромски деца и ученици, както и с техните родители. Очаква се също така осигуряване на родителите на възможност да участват ефективно в учебния процес и в училищния живот, като подпомагат дейността на учителите и на училището. Успешно завършване на програмата за професионална квалификация е друг индикатор за
очакван резултат.

Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1