Предложение на Център Амалипе и училища от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” относно оптимизиране на връщането към присъствено обучение

Приветстваме връщането към присъствена форма на обучение на учениците в начален етап, както и планираното завръщане в класните стаи на прогимназиален етап и на средна степен! Разбираме необходимостта това да стане постепенно и на ротационен принцип, така че да не бъде застрашено здравето на педагогическия и непедагогическия персонал и на самите ученици. В тази връзка е обясним стремежът да не бъде допуснато събиране на много ученици в училищата.

В същото време искаме да обърнем внимание, че присъственото обучение  е най-ефективната форма на взаимодействие между учители и ученици. Обучението от разстояние в електронна среда не може да достигне ефективността на присъственото обучение дори да е организирано по синхронен начин и да включва всички ученици. Още по-неефективно е обучението от разстояние в училищата с голяма концентрация на ученици от уязвими групи – без собствени устройства  и подходяща интернет връзка, както и без семейна среда с дигитални компетенции. Изключително важно е да бъде намерен баланс между мерките срещу разпространение на пандемията и усилията за пълен обхват и високо качество на образование.

В тази връзка предлагаме при планирането и осъществяването на поетапно и ротационно връщане към присъствена форма на обучение за учениците от V до XII клас да бъде отчетен фактът, че съществуват много големи различия по отношение на броя на паралелките и тяхната пълняемост в различните училища и региони на България. За разлика от училищата в големите градове, в които всеки клас е съставен от по няколко паралелки, голяма част от училищата в селските райони имат по една паралелка в класовете от прогимназиалното и средното образование, при това – често тези паралелки са маломерни, а понякога дори са слети. За много от основните училища в селските райони прогимназиалният етап е съставен от три паралелки;  гимназиалните класове в средните училища в тези региони също често са с по една паралелка. Това не може да се сравнява с училищата в големите градове, където само един клас е съставен от 3 – 4 и повече паралелки. В допълнение, трябва да имаме в предвид, че над 600 училища – предимно в селските райони, до този момент не са имали нито един ученик или учител с Covid.

Призоваваме Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката да отчетат многообразието от ситуации,  включително брой паралелки в клас и брой ученици в паралелка при връщането към присъствено обучение. Считаме за целесъобразно в основни училища с по една до две паралелка в прогимназиалните класове или средни училища с по една до две паралелка в гимназиалните класове, да бъде позволено връщането не само на VII, VIII и XII клас. Призоваваме в тези училища да бъде позволено завръщане към присъствено обучение на целия прогимназиален етап за основните училища, както и на повече класове от средна степен. В абсолютни цифри това би означавало присъствено обучение за по-малко от 80 ученици в прогимназиален етап или на около 130 ученици в средна степен на училище. С оглед на малкия брой ученици, посочената стъпка няма да доведе до увеличаване на риска от разпространението на Covid. В същото време тя ще има множество положителни ефекти за образованието и възпитанието на учениците, особено в селските райони.

На базата на изложеното по-горе, призоваваме да бъде предоставена възможност за автономни местни решения по отношение на присъствените учебни занятия, които отразяват местната специфика и ръста на заболеваемостта в конкретните население места.

—————————-

Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ обхваща близо 300 училища от цялата страна и през последните десет години развива училищата, участващи в нея, като ги подпомага за превенция на отпадането сред децата от уязвими групи, активното включване на ученици и родители в училищния живот и в училищните структури на управление, въвеждане на иновативни елементи в образователния процес, повишаване на броя на ромите, продължаващи в по-висока образователна степен. Мрежата се развива от Център Амалипе с подкрепата на Тръста за социална алтернатива.

 

Мнения на училища в Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” в подкрепа на направените предложения

 • Може да се добави и за училища, в които  след направени антигенни тестове за всички учителите, няма положителни проби.
 • Одобрявам и подкрепям Вашето предложение в малките училища да се върнат всички ученици от 5 – 7 клас. В нашето училище се обучават общо 62 ученици, от които 27 в прогимназиален етап. Слят клас са 5 и 7 клас. Предлагаме да се върнат всички в училище.
 • В нашето училище желаем всички ученици от 5-7 клас да се върнат присъствено на училище. Децата са малко на брой, взели сме всички противоепидемични мерки, колегите са “за” присъствие едновременно на всички.   
 • Подкрепям напълно становището. В нашето училище от първи до десети клас има 220 ученици. Девети и десети клас учат в отделна сграда. Така , че ако имам възможност бих върнала всички ученици.
 • Подкрепяме предложението като училище, в което се обучават ученици от уязвими групи. Нашето желание е целият прогимназиален етап в нашето училище да се върне присъствено: 5 , 6 и 7 клас. Сградата на училището е голяма, с достатъчно класни стаи, големи коридори и два входа.
 • Предложението е много добро и навременно. Надявам се от МОН да отчетат разликите между големите и селските училища. Още повече, че обучението в електронна среда в малките населени места не винаги е достатъчно ефективно.
 • Училището в повечето случаи е единственото място, където учениците получават знания и умения и общуват с връстници. Приветстваме решението Ви и се надаваме на диференциран подход при завръщането на учениците от прогимназиален и гимназиален етап.
 • В нашето училище учениците общо са 83 в дневна форма на обучение, като в прогимназиален етап са 36, разпределени в по една паралелка в пети, шести и седми клас. Най-разумното решение в нашия случай е участието на всички ученици в присъствена форма на обучение. Училището разполага с общо 10 класни стаи и учебни кабинети, с отделно помещение за хранене на учениците, което дава възможност за спазване на всички противоепидемични мерки. Осигурени са пречистватели за въздух във всяко помещение, в което пребивават ученици, вкл. и в учителската стая и всичко друго необходимо, съгласно насоките за работа в условията на Ковид 19.
 • В училище няма да има проблем да се върнат и учениците от 8 и 9 клас, защото те също са малко. Така написах аз и колегите ми в анкетата, изпратена ни от МОН, която трябвяше да върнем до 24.01.2021г.
 • Напълно подкрепяме предложението в малките населени места, в малките училища /до 100-120 ученици/, учениците да се върнат в училище.
 • Напълно подкрепяме текста на предложението. Много добре е обоснована необходимостта от разграничаване на условията във всяко училище при вземане на решение за връщане в присъствена форма на обучение. И при нас е така в 5 – 7 клас – три класа, три паралелки с общо 44 ученици, от които 41 от уязвими групи. Връщането в присъствено обучение е абсолютно наложително

 

Илюстрация: pixabay.com