В с. Батак отбелязаха Деня на майчиния език

На 19-ти февруари в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак бе отбелязан Международният ден на майчиния език. Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, изпълняван от ЦМЕДТ „Амалипе“. Основна работа на Център Амалипе по проекта е развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Проведена бе беседа с ученици на тема “защо този ден се отбелязва и какво учениците знаят за този него”. Срещата  бе водена от образователния медиатор Стефан Стефанов.

Активно участие взеха и представители на ученическия парламент, който е създаден към училището. ”Денят на майчиния език” целеше да покаже езиковото многообразие. Езикът е основен фактор за нашата идентичност, начин за запазване и развиване на нашите традиции, но и предаването им на следващите поколения, сподели Стефан. Международния ден на майчиния език обявен от генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999г. се отбелязва ежегодно от 2000 година с цел насърчаване на многоезичието и културно многообразие. Тази дата е избрана в памет на събитието от 21-февруари 1952г., когато в Дака, столица на днешен Бангладеш, от куршумите на полицейски служители са били убити студенти –участници в демонстрацията за защита на родния си език-бенгалски, който са поискали да се признае за официален език на страната. Днес в света се говори на повече от 6000 езика.