Свети Валентин бе отбелязан и в с.Батак

На 12.02.2021г. Стефан Стефанов – Образователен медиатор по проект BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени, отбеляза във вид на кампания Св. Валентин. Мероприятието се проведе в ОУ “Св св Кирил и Методий“ село Батак. Участие взеха ученици от шести и седми клас. Беше изработено табло за този случай. Активно участие взеха и представители на ученическият парламент. Благодарим за подкрепата от страна на учителите и директора г-н Шенай Нуриев.