Беседа с родители, посветена на ранните бракове се проведе в град Шипка

В ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, град Шипка, се проведе беседа с родители по проект “Успех за теб”, посветена на превенцията на практиката на ранните бракове. Водещ бе образователният медиатор Симона Василева. Участниците бяха на мнение, че трябва промяна в общоприетите стереотипи в общността относно ранните бракове.

Присъстващите изразиха мнение, че младите хора трябва да бъдат мотивирани да продължат своето образование, за да могат да се реализират успешно на пазара на труда. Целта на тези беседи е повишаване информираността относно проблема за ранните бракове, както и какви действия към превенцията им могат да се предприемат.

Също се цели повишаването на чувствителността и бдителността на обществото спрямо тази традиция, както и осъзнаване на необходимостта от промяна в нагласите. Предложиха се решения, които са малки, но уверени крачки, свързани на първо място с осмислянето на този проблем, а в практиката срещите с родителите и информираността им относно опасностите на ранните бракове с спомагат за постепенното спиране на реализирането им.