Какво предвижда Бюджет 2022 в Образованието?

Безплатни детски градини и ясли, мащабна национална програма за извънкласни занимания, заплащане на образователните медиатори и след края на системните проекти на МОН, увеличаване с 12% на заплатите на учителите и педагогическите специалисти… Тези и ред други неща предвижда проектът на Закон за държавния бюджет за 2022 година, оповестен на 21-ви януари. Той е публикуван за обществено обсъждане с кратък срок до 24.01.2022. Какво предвижда относно предучилищното и училищното образование проектобюджетът?

Премахването на таксите за детските градини и дори за детските ясли е част от коалиционното споразумение между четирите партии, съставящи настоящото правителство. Тази стъпка е продължение на няколкогодишна политика за облекчаване на финансовите бариери пред предучилищното образование с цел постигането на по-пълен обхват на децата в детските градини и ясли. От години широка коалиция неправителствени организации, координирани от Тръста за социална алтернатива, включваща Амалипе, Свят без граници, Нов път и множество други организации, се застъпват за премахването на таксите за предучилищното образование. Близо 50 общини от цялата страна премахнаха таксите за задължителните предучилищни групи или за всички групи в детските градини до 2020 година. През 2021 техният брой се увеличи чувствително. Проектобюджетът за 2022-ра година предвижда таксите за детски градини да отпаднат от първи април. Държавата ще финансира това с близо 85 милиона лева. Всички общини, включително тези, които вече не събират такси, ще получат от бюджета по 650 лв на дете в детска градина или ясла, срещу което родителите няма да заплащат такси. Това, че подкрепата от Държавния бюджет ще бъде за всички общини, а не само за тези, които към този момент събират такси, е положителна стъпка: в някои от предходните случаи (например по проект “Активно приобщаване …”) финансовите облекчения не се отнасяха до общините, които вече са премахнали таксите. 

Проектът на държавен бюджет за 2022-ра година предвижда друга голяма инвестиция от 100 милиона лева за включването на всички деца от всички училища в извънкласни дейности. Това ще стане чрез специална национална програма. До 2019 година извънкласните дейности бяха финансирани преди всичко чрез проекти от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, като Твоят час, Успех, Подкрепа за успех. От 2019 година държавният бюджет започна заделянето на средства за извънкласни дейности, които да обхванат всички училища. Акцент в тях бяха дейностите от така наречените STEM направления. През новата година средствата, заделени за извънкласни дейности, ще бъдат значително повече и ще достигнат 100 милиона лева. Променен е основният акцент, като тези дейности ще бъдат преди всичко в сферата на спорта и изкуството. Тепърва предстои да се уточни как ще изглежда Националната програма и как ще участват училищата в нея. Вероятно тепърва ще може да бъдат променени и основните акценти в нея. 

Нова Национална програма ще бъде насочена към образователните медиатори и социалните работници, работещи в училищата и детските градини. Понастоящем над 700 медиатори са назначени по проект Подкрепа за успех, а близо 200 други работят в детските градини по проект “Активно приобщаване в предучилищното образование”. Проектите приключват в края на юни 2022 година. Център Амалипе и неформална мрежа на образователните медиатори се застъпваха за подсигуряване на финансиране от бюджета за дейността на образователните медиатори и социалните работници след края на системните проекти. Ангажимент за това бе поет от министър Денков. Новата национална програма ще стартира от първи юли като бюджетът й ще бъде от 10 милиона лева. Тепърва предстои да се уточним какви дейности, освен заплатите на медиаторите и социалните работници, ще покрива тя. 

Най-голяма сума е отделена за повишаване с около 12% на учителските заплати. Ангажиментът е те да поддържат ниво от 125% от средната работна заплата. Ще бъдат увеличени и заплатите на непедагогическия персонал. Точните суми ще бъдат договорени със социалните партньори, а самото увеличение ще е факт от 01.04.2022. 

Какво друго предвижда Проектобюджетът в сферата на образованието?

 • 16,0 млн. лв. – за увеличаване на норматива за подпомагане храненето (безплатни закуски) на децата от задължителната предучилищна възраст и от учениците от начален етап (от I до IV клас);
 • 70,0 млн. лв. – за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища с оглед продължаване на възможността за осъвременяване и разширяване на материалната база: по този начин ще бъде продължена започнатата през 2020 Национална програма за строителство на детски градини и училища. 
 • 15,0 млн. лв. – за изграждане на нови спортни площадки и ремонт на съществуващи такива в училищата;
 • 13,0 млн. лв. – предвидени средства за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища.
 • 18,0 млн. лв. – за продължаване поетапното разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно образование на 4-годишни деца;
 • 6,5 млн. лв. – за предпазни материали и консумативи в условия на епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на безопасно присъствено обучение;
 • 22,6 млн. лв. – за продължаване изпълнението на Национална програма „Отново заедно“, насочена към подобряване на социални и здравословен начин на живот на учениците;
 • 6,5 млн. лв. – за осигуряване на транспорт на деца и ученици, включително за поддръжка на автобуси;
 • 10,0 млн. лв. – за закупуване на училищни автобуси, за да бъдат осигурени условия за безопасно превозване на децата и учениците до най-близката детска градина или училище: следва да подчертаем, че обновяването на фонда от училищни автобуси е изключително остра необходимост и заложените 10 млн.лв. едва ли ще са достатъчни за това;

Продължава финансирането на основни инициативи от предходните години, имащи отношение към образователната интеграция: например, предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно чл. 52а и Н3б от Наредбата за финансирането, Националната програма за подкрепа на десегрегацията и т.н.. Продължава финансирането и на основните други Национални програми, инициирани през последните години.

В сферата на висшето образование са предвидени няколко мерки

 • 5,5 млн. лв. – за осигуряване на ръст от 10 на сто на средствата за стипендии на студентите;
 • 43,5 млн. лв. – за издръжка на обучението, в т.ч. за осигуряване на увеличения разчетен брой средно приравнен брой учащи, за поетапно увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението за хуманитарни, технически и педагогически науки, за компенсиране на студенти освободени от заплащане на такси за обучение, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван недостиг на пазара на труда, за компенсиране ръста на минималната работна заплата;
 • 5,0 млн. лв. – за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове.

Разбира се, предвидените мерки могат да бъдат променени и допълнени в хода на одобряването на Закона за Държавния бюджет. Краткият срок за обществено обсъждане (до 24.01.2022) предполага, че той скоро ще бъде гласуван в Министерски съвет, след което ще започнат обсъжданията в Народното събрание.

 

Вижте още:

Предстоящото в образованието: нови, продължаващи и отсъстващи ангажименти

Илюстрации: pixabay.com